Ooststellingwerf

Prinsjesdag biedt geen soelaas voor de wooncrisis

23-09-2021

Waar is de Minister van Volkhuisvesting en Wonen

Gisteren zijn we getuige geweest van Prinsjesdag. Een Troonrede van onze Koning, geschreven door een demissionair kabinet. Een kabinet wat meer met zichzelf bezig lijkt dan met de enorme problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape in plaats van een gezamenlijk gevoel van urgentie op de enorme stapel dossiers waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een zeer zorgelijke situatie. Zo laat men die vermaledijde verhuurdersheffing voortbestaan, een regelrechte ramp voor het volkshuisvestelijk domein in ons land. Deze heffing zorgt er voor dat er niet voldoende nieuwbouw gebouwd kan worden, de verduurzamingsoperatie enorm vertraagt en onderhoud van duizenden woningen uitgesteld wordt. De aangekondigde structurele verlaging van deze heffing vanaf 2022 met 30 miljoen is een habbekrats terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Huurders met de meest smalle beurzen betalen deze anderhalf miljard aan heffingen indirect aan “Den Haag”. De Bewonersraad vindt dit uiterst verwerpelijk en onacceptabel en eist dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt afgeschaft. Geen verlaging van deze heffing maar volledig afschaffen.


Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is de Bewonersraad een doorn in het oog en wij hadden  op zijn minst verwacht dat er in ieder geval een aantal oplossingsrichtingen geboden werden. Niets van dat alles! Steeds meer mensen die géén sociale huurwoning kunnen vinden worden zo in de armen gedreven van particuliere huiseigenaren, huisjesmelkers en grote beleggers die, vanuit oogpunt van winstbejag, vaak tegen exorbitant hoge huurprijzen en slecht onderhoud hun bezit te gelde maken. Dit moet echt stoppen! Veel mensen met een smalle beurs belanden in een financieel rampzalige situatie waar ze moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit kunnen komen.

Terwijl ik dit opiniestuk schrijf zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gaande. Ook de Tweede Kamer lijkt helaas méér met zichzelf bezig te zijn dan met de zaken waar het echt om gaat. Elkaar vliegen afvangen, kissebissen over van alles en nog wat, posities innemen en soms uit zijn op, zoals ik het maar noem, wraak op wat er in het verleden is gebeurd. Soms vraag ik me af in wat voor land we leven. Het ooit zo beschaafde Nederland waar oog voor elkaar was, waar we naar elkaar omkeken, waar grondrechten, zoals een fatsoenlijk dak boven je hoofd, de normaalste zaak van de wereld waren, lijken te zijn opgelost in een poel van politiek gekrakeel en een dodelijk positiespel van politici. Voordat ik de laptop openklapte om dit stuk te schrijven was de laatste stand van zaken van de Algemene Beschouwingen dat het gelukkig lijkt dat een meerderheid van de Kamer kiest voor het daadwerkelijk afschaffen van de verhuurdersheffing. Wanneer dat het geval is, is er een voorzichtige eerste stap gezet. Ook de wens van een aantal partijen om opnieuw een Ministerie voor Volkshuisvesting en Wonen in het leven te roepen geeft hoop! De Bewonersraad wil deze ministerspost weer terug in een nieuw te vormen kabinet. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”. Laten we hopen dat Den Haag zich snel herpakt en dat er een nieuw evenwichtig kabinet gevormd kan worden waarbij het Ministerie van Volkshuisvesting en Wonen daadkrachtig en ruimhartig te werk kan gaan om deze enorme puinhoop op te ruimen want zo kan het écht niet langer!

Gert Brouwer
Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad.

 

Lees verder

Praat mee over de nieuwe woonvisie

02-06-2021

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen fijn kan wonen in Ooststellingwerf? Dat leggen we vast in onze nieuwe woonvisie. Hierin bepalen we ons woonbeleid voor de komende jaren. U als inwoner van de gemeente weet als geen ander wat hiervoor nodig is. Daarom vragen we u om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:  

 

1.      Wat voor woningen zijn er nodig? En voor wie?

2.      Hoe organiseren we wonen met zorg zodat mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen?

3.      Welke maatregelen nemen we om woningen te verduurzamen?

4.      Hoe zorgen we ervoor dat ook de woonomgeving prettig is?

 

We geven u graag  de mogelijkheid  om online uw mening te geven. U kunt dit doen via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie


Niet zo handig met een computer?

Wilt u graag meedenken over het wonen in Ooststellingwerf, maar doet u dat liever op papier? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0516, dan sturen wij u een exemplaar toe.

 

Bijeenkomsten > ook opnemen enquête

Wij organiseren in juli voor de verschillende dorpen online bijeenkomsten waar we met u in gesprek gaan over wonen in Ooststellingwerf. De bijeenkomsten zijn van 19.15 uur tot 21.00  uur. U kunt aanmelden via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie.

 

Ravenswoud, Appelscha, Fochteloo                                                      maandag 12 juli

Oosterwolde                                                                                       woensdag 14 juli

Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Nijeberkoop                      maandag 19 juli

Waskemeer, Haule, Haulerwijk, Donkerbroek                                         woensdag 21 juli

 

Wanneer één van deze avonden u niet past, dan kunt aansluiten bij één de andere bijeenkomsten.  

Lees verder

OOSTERWOLDE | Communicatie schuldhulp Ooststellingwerf kan beter

20-04-2021

Inwoners van Ooststellingwerf die in een langdurig schuldhulpverleningstraject zitten, vinden de communicatie van de gemeente vaak lastig te begrijpen. Ook vinden zij dat de gemeente hun problemen te traag behandelt. Sommige cliënten wantrouwen hulpgevende instanties, omdat zij het gevoel krijgen dat alles wat fout gaat, hen wordt aangerekend. Dat blijkt uit een onderzoek door de rekenkamercommissie van Ooststellingwerf.

Er gaan ook dingen goed, concludeert de commissie. Zo wordt de weg naar de schuldhulpverlening in de gemeente steeds beter gevonden.Tussen 2016 en 2019 steeg het aantal personen dat geholpen werd middels schuldhulpverlening van zestig naar tweehonderd. Volgens de commissie is het beleid van de gemeente, dat uit 2013 stamt, nu wel toe aan een herziening.

De gemeente zegt dat er inmiddels onder meer een communicatieplanopgesteld is voor omgang met laaggeletterden en anderstaligen.

Lees verder

Zuidoosten van Fryslân herkent woonvisie provincie niet

03-12-2020

Vijf gemeenten sturen brief aan het provinciebestuur

Om het woonbeleid in Fryslân goed in te vullen moet de provincie meer oog hebben voor woonbehoeften op de korte termijn. Denk aan de effecten van de coronacrisis, de mogelijke komst van de Lelylijn, leegloop van winkels in het centrum van steden en de toename van woningbouwinitiatieven vanuit de dorpen. Dit schrijft burgemeester Ellen van Selm in een brief aan de provincie, namens haar eigen gemeente Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Opsterland,Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Leegstand
Van Selm reageert met de brief op het concept-beleidsplan Wonen 2020-2030 van de provincie Fryslân. In dit plan schetst de provincie welke prioriteiten er zijn voor woonbeleid in de komende tien jaar. De provincie legt de nadruk op het voorkomen van woningoverschot en leegstand, kwaliteitsverbetering van de verouderde woningvoorraad en het tegemoetkomen aan de vraag van mensen met een tijdelijke woonbehoefte, zoals seizoenswerkers, spoedzoekers en arbeidsmigranten.

Om tot een conceptvisie te komen, heeft de provincie overlegd met de Staten en met gemeenten, via het Wenje Oerlis. Ook is gekeken naar bevolkingsprognoses en naar de Omgevingsvisie. De provincie spreekt in de visie van ‘een plan met breed draagvlak’. Maar de vijf gemeenten inZuidoost-Fryslân missen nog veel punten in het plan en delen een lange lijst met tips, opmerkingen en aanbevelingen.
Ook spreken de gemeenten een aantal conclusies tegen die in de conceptvisie staan. Zo staat daarin te lezen dat in alle regio’s en gemeenten in Fryslân, behalve in Leeuwarden, sprake is van een sterkedaling van de bevolking de komende tien jaar. De vijf zuidoostgemeenten denken dat dit per gemeente verschilt.

Ook herkennen zij zich niet in de conclusie dat er per saldo voldoendewoningen in Fryslân beschikbaar komen in de komende tien jaar. ‘Wij zien in de regio Zuidoost een tekort voor de genoemde periode. Alhoewelwij behoedzaam omgaan met woningbouw in onze dorpen, hebben wij meer woningbouwruimte nodig dan geprognosticeerd’, schrijft Van Selmin de brief.

Lokaal initiatief
Volgens Van Selm zijn er in de dorpen veel initiatieven voor woningbouw, bijvoorbeeld in Terwispel waar een groep inwoners heel serieus bezig iseen uitbreidingsplan te ontwikkelen. ‘Ze hebben lokaal de financiering geregeld en het plan voorziet zelf in een aantal sociale huurwoningen’,aldus Van Selm. De gemeenten missen onderscheid tussen de regio’s in het beleidsplan.
Ook besteedt het plan wat hen betreft weinig aandacht aan de leefbaarheid in de dorpen en het levendig houden van stedelijke centra als Drachten en Heerenveen en kernen als Oosterwolde, Wolvega en Gorredijk. Dat vinden de vijf gemeenten een gemiste kans, zeker in het kader van het geld voor de Regiodeal dat mede besteed wordt aan dit doel.

(FD 02.12.20)

Lees verder

MAKKINGA | 'horizontale flat met tuin'

12-11-2020

Ze willen dolgraag in eigen dorp blijven, maar er is geen betaalbare woning te vinden. Jongeren in Makkinga bedachten een tijdelijke oplossing, een nieuw woonconcept genaamd ‘de horizontale flat met tuin’.
Een blik op verkoopsite Funda leert dat er in Makkinga zeven woningen te koop staan, waarvan één verkocht onder voorbehoud en één onder bod. De prijzen variëren van 215.000 euro voor een vrijstaand huis ‘dat gemoderniseerd dient te worden’ tot 499.000 euro voor een herenhuis aan de Brink. Niks voor een jonge starter dus, die volgens het CBS een gemiddeld inkomen heeft tussen de 17.000 en 33.000 euro, vaak een studieschuld heeft en minder vaak een vaste aanstelling.

,,Dit probleem speelt al jaren. De huizen die te koop komen, zijn te duur. Op de huurmarkt maken starters ook al geen kans. En er wordt niks meer gebouwd. In 2001 is het laatste nieuwe huis opgeleverd in Makkinga. De jongeren die hier geworteld zijn en willen blijven, wonen noodgedwongen tot hun 24ste, 25ste bij hun ouders. Of ze blijven plakken op studentenkamers. Daar hebben wij zorgen over.’’

Aan het woord is Frans Hamstra in Makkinga. Hij is samen met dorpsgenoten Sjouke Wijnsma en Kees Gorter, voorzitter van Plaatselijk Belang, initiatiefnemer van de formule ‘Blijf hier wonen’. De mannen – alle drie ondernemer en vader – lieten hun eigen kroost en een aantal andere jongeren die graag (weer) in Makkinga neerstrijken, nadenken over een nieuw woonconcept dat voorziet in
‘tijdelijke woningen die duurzaam en betaalbaar zijn, gericht op de doorstroom naar een gezinswoning binnen vijftien jaar’.

tiny houses
,,We zijn aan de slag gegaan met een plan voor en onze jongeren hebben hier vanuit hun verschillende onderwijsachtergronden – van uitvoerend tot academisch – aan meegewerkt’’, vertelt Frans. Zoon Jelco, student energie en milieuwetenschappen: ,,We hadden civieltechnische, bouwkundige en organisatorische kennis in huis en ik heb zelf bijvoorbeeld gekeken hoe we de woningen energieneutraal kunnen maken.’’

Er ligt nu een plan voor tien tijdelijke huurwoningen die zouden moeten verrijzen op het Muldersveld, een lap agrarische grond die eigendom van de gemeente Ooststellingwerf is. Jelco: ,,We noemen het plan ‘de horizontale flat met tuin’. Flat omdat de woningen alleen een begane grond hebben.’’ De huizen met een maximale oppervlakte van 60 vierkante meter zijn wel vrijstaand. Er komt een
gezamenlijke berging met ruimte voor wasmachines en drogers. En de bewoners willen voorzieningen als een elektrische auto of een speedbike gaan delen.

Ooststellingwerf vindt het plan sympathiek en vraagt medewerking van de provincie. Makkinga is aangemerkt als krimpdorp. Dit betekent dat er geen bouwvergunningen meer afgegeven worden uit angst voor een toekomstig woningoverschot, oftewel: leegstand. ,,Er is nú behoefte aan starterswoningen. En omdat de woningen tijdelijk zijn maakt het niet uit of de bevolkingskrimp er wel of niet komt. Je pikt die huisjes zo weer op, dan is de grond weer vrij en twee weken later kun je er bij wijze van spreken weer maïs op verbouwen.’’
Met nadruk: ,,Het provinciale beleid is: mensen terughalen naar Friesland. Hoe raar is het dan dat je onze jongeren laat vertrekken? Laat ze in ieder geval de komende vijftien jaar blijven. Dan hou je ze eerst binnen de grenzen en dan kunnen ze daarna – als echt blijkt dat de markt is aangetrokken – alsnog doorstromen naar de beschikbaar gekomen woningen.’’

Er hebben zich al vijftien potentiële bewoners gemeld voor een horizontale flat. Het plan is zo opgesteld dat het voor elk dorp met vergelijkbare problemen beschikbaar is. Volgens Frans kent het concept alleen maar winnaars. ,,Jongeren kunnen in het dorp blijven, de provincie sorteert voor op de woningvoorraad die later beschikbaar komt en de gemeente behoudt haar leefbaarheid.’’

www.blijfhierwonen.nl

(LC 11.11.20)

 

Lees verder
 • Oosterwolde
 • Appelscha
 • Haulerwijk
 • Donkerbroek
 • Oldeberkoop
 • Makkinga
 • Waskemeer
 • Elsloo
 • Haule
   
 • Fochteloo
 • Ravenswoud
 • Langedijke
 • Nijeberkoop