Ooststellingwerf

Ooststellingwerf mag meer huizen bouwen

26-03-2018

Ooststellingwerf krijgt de komende jaren meer ruimte voor het bouwen van nieuwe woningen.
Dat is de uitkomst van overleg tussen wethouder Henk van de Boer en woongedeputeerde Klaas Kielstra. 

Tot 2025 zou de gemeente met het oog op de bevolkingsprognoses 250 woningen mogen bouwen. Maar, zo laat de gemeente nu weten, dit kan groeien tot 305 huizen, als die tenminste binnen de dorpskernen verrijzen. Bovendien mag Ooststellingwerf de geplande 56 zorgwoningen van Sinnehiem (Haulerwijk) en Rikkingahof (Oosterwolde) van deze cijfers loskoppelen. Eerder drukten die wel op het nieuwbouwtotaal.

De extra bouwruimte komt voor Van de Boer en de zijnen zeer gelegen. De woningmarkt in Ooststellingwerf staat onder druk en de verwachting is dat de gemeente door economische groei in de toekomst alleen maar meer in trek raakt.
Van de Boer wijst bijvoorbeeld op de bouw van het Biosintrum, een kenniscentrum voor circulaire economie dat in Oosterwolde
verrijst. ,,Het mag niet zo zijn dat de mensen die daar komen werken straks geen geschikte woonruimte kunnen vinden.’’

De 250 woningen waarvoor de gemeente voor 14 februari een vergunning verleende of in procedure had, kunnen sowieso gebouwd
worden. Daarbuiten bestaat nog een stuwmeer van ,,enkele honderden’’ aanvragen die dat formele stadium nog niet hebben bereikt.
De gemeente gaat momenteel met een stofkamdoor die lijstom te kijken welke van die aanvragen nog actueel zijn. Ook stelt ze criteriaopomdeplannen op die opgeschoonde lijst te beoordelen.
De gemeenteraad buigt zich hier volgens de planning in juli over.

 

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder

HAULERWIJK | Verbetering 50 huurwoningen

12-04-2017

WoonFriesland knapt in Oosterwolde en Haulerwijk de komende maanden 50 woningen op. De badkamers, keukens, meterkasten en ventilatie-installaties worden vernieuwd en ook de buitenkant wordt aangepakt. De woningen zijn van eind jaren zeventig en begin jaren tachtig.

Het gaat om 32 woningen aan de Meester Zuidemastraat, Dokter Beumerstraat en Meester Jongebloedstraat in Haulerwijk. De rest staat aan de Assepot en De Hegen in Oosterwolde.

Lees verder

Nieuws uit uw regio

01-01-2016

Via deze pagina willen wij u op de hoogte houden van het nieuws uit uw gemeente. 

Lees verder
 • Oosterwolde
 • Appelscha
 • Haulerwijk
 • Donkerbroek
 • Oldeberkoop
 • Makkinga
 • Waskemeer
 • Elsloo
 • Haule
   
 • Fochteloo
 • Ravenswoud
 • Langedijke
 • Nijeberkoop