Ooststellingwerf

OOSTERWOLDE | Ooststellingwerf begint al met energietoeslag

19-04-2022

Het college van de gemeente Ooststellingwerf heeft besloten alvast een begin te maken met de uitvoering van een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Dat doet het college vooruitlopend op de aangekondigde tegemoetkoming van het rijk.

De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog steeds verder op. Veel huishoudens voelen dit in de portemonnee, sommigen komen nu al in financiële problemen. Zeker huishoudens met een laag inkomen behoren tot de risicogroep. In dat kader heeft het college van de gemeente Ooststellingwerf besloten nu al in actie te komen.

De gemeente kiest ervoor de regeling zo ruimhartig mogelijk op te zetten en hiermee landelijke richtlijnen te volgen. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het bestaansminimum een toeslag van 800 euro kunnen ontvangen. De gemeente gaat in de tweede helft van april de uitbetalingen doen aan de huishoudens die bij haar bekend zijn.

Het gaat om huishoudens die een gemeentelijke uitkering ontvangen, bijvoorbeeld op grond van de Participatiewet, of bijzondere bijstand. Zij krijgen de toeslag automatisch. Huishoudens die in april geen uitbetaling hebben gehad, maar wel tot de doelgroep behoren, kunnen per 1 mei zelf een aanvraag voor de energietoeslag indienen.

 

<FD 15.04.22>

Lees verder

MAKKINGA | Dorp met bouwplan loopt stuk op regels

03-03-2022

Wat simpel leek, een plan voor tijdelijke woningen in Makkinga, was in de praktijk zo taai, dat initiatiefnemer Frans Hamstra ermee is gestopt. ‘Praten is prima maar als er verder niks is doe ik het niet meer’

Hamstra vertelde het op het Groot Fries Woondebat op 1 maart in Leeuwarden, georganiseerd door Doarpswurk. ,,Ik ben niet boos hoor’’, zei Hamstra na afloop. ,,Maar teleurstelling is er wel, dat we met de gemeente en de provincie niet in staat zijn gebleken om dit te doen. Ik had geen zin daar nog eens twee jaar in te steken.’’

Dat betekent niet dat het plan ‘Blijf hier wonen’ van de baan is. Hamstra: ,,Ik hoop nog steeds dat het lukt. Praten is prima, maar als er verder niks is, doe ik het niet meer. Waar is onze trots, onze strijdlust om oplossingen te bedenken? De jeugd is de ziel van het dorp, zij zijn de toekomst en die laat je vertrekken.’’ Met twee andere ondernemers uit Makkinga en met jongeren die in het dorp willen blijven wonen, was er een plan gemaakt voor tijdelijke woningen, tiny houses, voor jonge dorpelingen die na een paar jaar doorstromen naar een echt huis. Weinig voor nodig, ,,de huizen komen zo van een dieplader. Voor eind 2022 kunnen ze er staan.’’

Hamstra was een van de inleiders van het debat, die zes vrij eensgezinde lijsttrekkers uit Súdwest Fryslân, Opsterland en Leeuwarden moesten prikkelen tot krasse uitspraken over wonen, bouwen in de bebouwde kom of juist in het groen, en huizen verhuren met voorrang voor mensen uit het eigen dorp.

En over het niet strikt vasthouden aan procedures, als er een veelbelovend plan uit een dorp zelf komt. Want het verhaal van Hamstra ,,is zeker niet uniek’’, zei Theo Andreae, directeur van Doarpswurk en debatleider. ,,Het komt vaker voor.’’

Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau, weerlegde in haar inleiding het idee dat jeugd in het eigen dorp wil wonen. Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de Friese jongeren niet in een klein dorp wil wonen, maar in een plaats met genoeg voorzieningen.

En ook niet in sociale huurwoningen, daarom schrijven ze zich amper in bij woningcorporaties. Ze hebben liever nieuwbouw ,,met een nieuwe keuken’’, en het allerliefst twee-onder-een-kap. Die komen weinig vrij, ,,de doorstroming is historisch laag’’ en er is ,,geen projectontwikkelaar die een huis gaat bouwen van anderhalve ton voor Friese jongeren’’.

 

<LC 02.03.2022>

Lees verder

Subsidiepot Regiofonds open

10-01-2022

Inwoners van de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf kunnen vanaf maandag opnieuw plannen indienen voor het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland en is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied te bevorderen. Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen bijdragen tussen de 3000 en 5000 euro aanvragen voor projecten die dorp- en gemeentegrens overschrijden. In totaal zit er 200.000 euro in de subsidiepot.

 

<LC 07.01.22>

Lees verder

Prinsjesdag biedt geen soelaas voor de wooncrisis

23-09-2021

Waar is de Minister van Volkhuisvesting en Wonen

Gisteren zijn we getuige geweest van Prinsjesdag. Een Troonrede van onze Koning, geschreven door een demissionair kabinet. Een kabinet wat meer met zichzelf bezig lijkt dan met de enorme problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape in plaats van een gezamenlijk gevoel van urgentie op de enorme stapel dossiers waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een zeer zorgelijke situatie. Zo laat men die vermaledijde verhuurdersheffing voortbestaan, een regelrechte ramp voor het volkshuisvestelijk domein in ons land. Deze heffing zorgt er voor dat er niet voldoende nieuwbouw gebouwd kan worden, de verduurzamingsoperatie enorm vertraagt en onderhoud van duizenden woningen uitgesteld wordt. De aangekondigde structurele verlaging van deze heffing vanaf 2022 met 30 miljoen is een habbekrats terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Huurders met de meest smalle beurzen betalen deze anderhalf miljard aan heffingen indirect aan “Den Haag”. De Bewonersraad vindt dit uiterst verwerpelijk en onacceptabel en eist dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt afgeschaft. Geen verlaging van deze heffing maar volledig afschaffen.


Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is de Bewonersraad een doorn in het oog en wij hadden  op zijn minst verwacht dat er in ieder geval een aantal oplossingsrichtingen geboden werden. Niets van dat alles! Steeds meer mensen die géén sociale huurwoning kunnen vinden worden zo in de armen gedreven van particuliere huiseigenaren, huisjesmelkers en grote beleggers die, vanuit oogpunt van winstbejag, vaak tegen exorbitant hoge huurprijzen en slecht onderhoud hun bezit te gelde maken. Dit moet echt stoppen! Veel mensen met een smalle beurs belanden in een financieel rampzalige situatie waar ze moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit kunnen komen.

Terwijl ik dit opiniestuk schrijf zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gaande. Ook de Tweede Kamer lijkt helaas méér met zichzelf bezig te zijn dan met de zaken waar het echt om gaat. Elkaar vliegen afvangen, kissebissen over van alles en nog wat, posities innemen en soms uit zijn op, zoals ik het maar noem, wraak op wat er in het verleden is gebeurd. Soms vraag ik me af in wat voor land we leven. Het ooit zo beschaafde Nederland waar oog voor elkaar was, waar we naar elkaar omkeken, waar grondrechten, zoals een fatsoenlijk dak boven je hoofd, de normaalste zaak van de wereld waren, lijken te zijn opgelost in een poel van politiek gekrakeel en een dodelijk positiespel van politici. Voordat ik de laptop openklapte om dit stuk te schrijven was de laatste stand van zaken van de Algemene Beschouwingen dat het gelukkig lijkt dat een meerderheid van de Kamer kiest voor het daadwerkelijk afschaffen van de verhuurdersheffing. Wanneer dat het geval is, is er een voorzichtige eerste stap gezet. Ook de wens van een aantal partijen om opnieuw een Ministerie voor Volkshuisvesting en Wonen in het leven te roepen geeft hoop! De Bewonersraad wil deze ministerspost weer terug in een nieuw te vormen kabinet. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”. Laten we hopen dat Den Haag zich snel herpakt en dat er een nieuw evenwichtig kabinet gevormd kan worden waarbij het Ministerie van Volkshuisvesting en Wonen daadkrachtig en ruimhartig te werk kan gaan om deze enorme puinhoop op te ruimen want zo kan het écht niet langer!

Gert Brouwer
Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad.

 

Lees verder

Praat mee over de nieuwe woonvisie

02-06-2021

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen fijn kan wonen in Ooststellingwerf? Dat leggen we vast in onze nieuwe woonvisie. Hierin bepalen we ons woonbeleid voor de komende jaren. U als inwoner van de gemeente weet als geen ander wat hiervoor nodig is. Daarom vragen we u om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:  

 

1.      Wat voor woningen zijn er nodig? En voor wie?

2.      Hoe organiseren we wonen met zorg zodat mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen?

3.      Welke maatregelen nemen we om woningen te verduurzamen?

4.      Hoe zorgen we ervoor dat ook de woonomgeving prettig is?

 

We geven u graag  de mogelijkheid  om online uw mening te geven. U kunt dit doen via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie


Niet zo handig met een computer?

Wilt u graag meedenken over het wonen in Ooststellingwerf, maar doet u dat liever op papier? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0516, dan sturen wij u een exemplaar toe.

 

Bijeenkomsten > ook opnemen enquête

Wij organiseren in juli voor de verschillende dorpen online bijeenkomsten waar we met u in gesprek gaan over wonen in Ooststellingwerf. De bijeenkomsten zijn van 19.15 uur tot 21.00  uur. U kunt aanmelden via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie.

 

Ravenswoud, Appelscha, Fochteloo                                                      maandag 12 juli

Oosterwolde                                                                                       woensdag 14 juli

Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Nijeberkoop                      maandag 19 juli

Waskemeer, Haule, Haulerwijk, Donkerbroek                                         woensdag 21 juli

 

Wanneer één van deze avonden u niet past, dan kunt aansluiten bij één de andere bijeenkomsten.  

Lees verder
 • Oosterwolde
 • Appelscha
 • Haulerwijk
 • Donkerbroek
 • Oldeberkoop
 • Makkinga
 • Waskemeer
 • Elsloo
 • Haule
   
 • Fochteloo
 • Ravenswoud
 • Langedijke
 • Nijeberkoop