Ooststellingwerf

OOSTERWOLDE | Duur regenwaterpakket splijt raad

20-06-2019

Een kostbaar pakket aan maatregelen voor de verwerking van regenwater in de Oosterwoldiger wijk Haerenkwartier zette de Ooststellingwerver politiek dinsdag op scherp. Het collegeplan om 650.000 euro uit te trekken voor een zogeheten wadi, een
laagte in het openbaar groen waarin overtollig regenwater wordt opgevangen, met daarbij een vernuftig infiltratiesysteem, kreeg uiteindelijk voldoende steun. Maar zonder discussie ging dat bepaald niet.

Een groot deel van de oppositie (VVD, D66, Wij Lokaal, Stellingwerf Plus, en ChristenUnie) vindt de plannen veel te duur en deels overbodig. Uit zogeheten stresstests zou blijken dat het Haerenkwartier ook bij hevige en aanhoudende regenval geen wateroverlast hoeft te verwachten, zo schetsten deze partijen in een gezamenlijk amendement. In een wijzigingsvoorstel bepleitte het oppositiekwintet een minder duur alternatief, waarbij de wadi intact bleef, maar het buitenste deel van de wijk van een traditionele waterafvoer zou worden voorzien. Besparing: 250.000 euro.

Maar de coalitiepartijen, aangevuld met GroenLinks, opteerden toch voor de duurste en volgens GroenLinks ,,meest duurzame’’ optie.
Die moet een ,,visitekaartje’’ worden voor Oosterwolde en Ooststellingwerf, zo sprak Jelke Nijboer (PvdA). Woningcorporatie Actium is in het Haerenkwartier met een grootscheepse herstructurering bezig, waarbij woningen worden gesloopt en ver- en herbouwd. Een goed moment om een innovatief regenwatersysteem aan te leggen, schetste CDA’er Gé Bouma. ,,Het is een gemiste kans als je dit nu niet doet.’’

Omdat de coalitie en GroenLinks onvermurwbaar bleken, trokken de anderen het amendement mokkend in, maar ze lieten dat bij de stemming over het wadi-plan wel door een ‘nee’ volgen. Volgens D66’er Tammo Munting gooit Ooststellingwerf een kwart miljoen euro
,,letterlijk in de sloot’’. De discussie over het regenwaterplan in het Haerenkwartier bevond zich al in de reprise. Een maand geleden was het gemeentehuis te klein toen de raad van wethouder Jouke Jongsma vernam dat er überhaupt goedkopere alternatieven waren doorberekend, die niet aan de politiek waren voorgelegd. Het college trok het voorstel daarop in.
Op aandringen van VVD’er Sierd van Weperen sprak Jongsma nog eens zijn ongelukkige gevoel over die gang van zaken uit.
,,Het is op geen enkele wijze de bedoeling geweest om u informatie te onthouden’’, verzekerde de wethouder.

Lees verder

DONKERBROEK | Drone ingezet voor woninginspectie

07-03-2019

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland heeft onlangs voor het eerst een drone ingezet voor inspecties van huurwoningen. Het ging om een proef in Donkerbroek. De drone heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. Zo kan precies de staat van onder meer gevels, dakbedekking en kozijnen worden bekeken en weet de corporatie waar onderhoud nodig is. Eerder voerde WoonFriesland de inspecties nog handmatig en steekproefsgewijs uit.

Lees verder

OOSTERWOLDE | Geen verhoging rioolheffing in Ooststellingwerf

20-12-2018

De riooltarieven in Ooststellingwerf gaan niet omhoog. Deze zouden voor 2019 met 2,5 procent stijgen door een inflatiecorrectie.
Een amendement van Christen-Unie, VVD en Wij Lokaal om de tarieven niet te doen stijgen werd dinsdagavond met een krappe meerderheid
aangenomen in de raad.

Lees verder

OOSTERWOLDE | Petitie tegen kiloprijs afval Ooststellingwerf

27-11-2018

Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf zijn een petitie gestart tegen de kiloprijs die de gemeente Ooststellingwerf wil instellen voor restafval. Er moet straks per kilo 25 cent worden betaald plus één euro per lediging, en daarnaast 45 euro voor een slot op de container om te voorkomen dat mensen afval in andermans container doen.

De inwoners stellen dat dit hen geld kost.

Lees verder

Zuidoost wil 3750 huizen bijbouwen

24-09-2018

Tot 2026 willen de vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland ruimte voor maximaal 3750 nieuwe huizen. Het grootste deel komt in Heerenveen en Smallingerland.

De vijf - Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf - maakten in 2013 afspraken met de provincie over het aantal huizen dat ze samen bij mogen bouwen. Die afspraken lopen nog tot 2020 maar worden nu bijgesteld om tot 2026 mee te kunnen. Uit de bevolkings- en huishoudensprognose die de provincie vorig jaar uitbracht, wordt uitgegaan van een groei van maximaal 3400 huishoudens in Zuidoost-Friesland. Met hun voorstel hopen de vijf gemeenten op die groei in te kunnen spelen.

Doel is om ‘kwalitatief’ bij te bouwen, wat onder meer betekent dat de nieuwe huizen duurzaam moeten zijn en inspelen op de vergrijzing.
Van alle nieuw te bouwen woningen nemen Heerenveen en Smallingerland ieder bijna een derde voor hun rekening. Volgens de plannen
die nu ingediend zijn bij de provincie mag Heerenveen straks tot 1251 nieuwe huizen bouwen en Smallingerland 1313. De verdeling is gemaakt op basis van de verwachte bevolkingsgroei in de afzonderlijke gemeenten.

Of die woningen in grootschalige nieuwbouwwijken komen, is de vraag. De vijf zijn het er met de provincie over eens dat hier terughoudend
mee omgegaan moet worden. Ook omdat er door onder meer het sluiten van scholen en winkels ruimte ontstaat om te bouwen binnen
de dorpen.
Zo stelt de gemeente Heerenveen voor om in de hoofdplaats 70 procent van de nieuwe woningen ‘buitenstedelijk’, oftewel aan
de rand, te bouwen en 30 procent binnen de dorpsgrenzen. In de dorpen rondom Heerenveen is die verdeling 60 tegenover 40 procent.
De gemeente Ooststellingwerf mag in het voorstel maximaal 256 woningen bijbouwen maar heeft in maart aanvullende afspraken gemaakt
met gedeputeerde Klaas Kielstra. Vanwege de grote vraag naar bouwkavels in de gemeente kan het maximale aantal groeien naar 305,
mits deze binnen de dorpskernen verrijzen. 56 zorgwoningen die gepland staan in Haulerwijk en Oosterwolde tellen niet mee in het maximum. Eerder drukten deze wel op het nieuwbouwtotaal. Opsterland verdeelt de te bouwen woningen bijna evenredig over binnen-
(45 procent) en buitenstedelijke (55 procent) projecten. Inbreiding blijft gaan voor uitbreiding, laat het college weten in een brief aan de
raad. Uitbreiden moet voornamelijk bij de vier grote dorpen in de gemeente gebeuren: Gorredijk, Ureterp, Bakkeveen en Beetsterzwaag.

De provincie brengt in 2019 nieuwe prognoses uit van de bevolkingsgroei. Op basis daarvan worden de huidige plannen voor extra woningen in 2020 opnieuw bekeken.

Lees verder
 • Oosterwolde
 • Appelscha
 • Haulerwijk
 • Donkerbroek
 • Oldeberkoop
 • Makkinga
 • Waskemeer
 • Elsloo
 • Haule
   
 • Fochteloo
 • Ravenswoud
 • Langedijke
 • Nijeberkoop