Ooststellingwerf

DONKERBROEK | Drone ingezet voor woninginspectie

07-03-2019

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland heeft onlangs voor het eerst een drone ingezet voor inspecties van huurwoningen. Het ging om een proef in Donkerbroek. De drone heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. Zo kan precies de staat van onder meer gevels, dakbedekking en kozijnen worden bekeken en weet de corporatie waar onderhoud nodig is. Eerder voerde WoonFriesland de inspecties nog handmatig en steekproefsgewijs uit.

Lees verder

OOSTERWOLDE | Geen verhoging rioolheffing in Ooststellingwerf

20-12-2018

De riooltarieven in Ooststellingwerf gaan niet omhoog. Deze zouden voor 2019 met 2,5 procent stijgen door een inflatiecorrectie.
Een amendement van Christen-Unie, VVD en Wij Lokaal om de tarieven niet te doen stijgen werd dinsdagavond met een krappe meerderheid
aangenomen in de raad.

Lees verder

OOSTERWOLDE | Petitie tegen kiloprijs afval Ooststellingwerf

27-11-2018

Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf zijn een petitie gestart tegen de kiloprijs die de gemeente Ooststellingwerf wil instellen voor restafval. Er moet straks per kilo 25 cent worden betaald plus één euro per lediging, en daarnaast 45 euro voor een slot op de container om te voorkomen dat mensen afval in andermans container doen.

De inwoners stellen dat dit hen geld kost.

Lees verder

Zuidoost wil 3750 huizen bijbouwen

24-09-2018

Tot 2026 willen de vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland ruimte voor maximaal 3750 nieuwe huizen. Het grootste deel komt in Heerenveen en Smallingerland.

De vijf - Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf - maakten in 2013 afspraken met de provincie over het aantal huizen dat ze samen bij mogen bouwen. Die afspraken lopen nog tot 2020 maar worden nu bijgesteld om tot 2026 mee te kunnen. Uit de bevolkings- en huishoudensprognose die de provincie vorig jaar uitbracht, wordt uitgegaan van een groei van maximaal 3400 huishoudens in Zuidoost-Friesland. Met hun voorstel hopen de vijf gemeenten op die groei in te kunnen spelen.

Doel is om ‘kwalitatief’ bij te bouwen, wat onder meer betekent dat de nieuwe huizen duurzaam moeten zijn en inspelen op de vergrijzing.
Van alle nieuw te bouwen woningen nemen Heerenveen en Smallingerland ieder bijna een derde voor hun rekening. Volgens de plannen
die nu ingediend zijn bij de provincie mag Heerenveen straks tot 1251 nieuwe huizen bouwen en Smallingerland 1313. De verdeling is gemaakt op basis van de verwachte bevolkingsgroei in de afzonderlijke gemeenten.

Of die woningen in grootschalige nieuwbouwwijken komen, is de vraag. De vijf zijn het er met de provincie over eens dat hier terughoudend
mee omgegaan moet worden. Ook omdat er door onder meer het sluiten van scholen en winkels ruimte ontstaat om te bouwen binnen
de dorpen.
Zo stelt de gemeente Heerenveen voor om in de hoofdplaats 70 procent van de nieuwe woningen ‘buitenstedelijk’, oftewel aan
de rand, te bouwen en 30 procent binnen de dorpsgrenzen. In de dorpen rondom Heerenveen is die verdeling 60 tegenover 40 procent.
De gemeente Ooststellingwerf mag in het voorstel maximaal 256 woningen bijbouwen maar heeft in maart aanvullende afspraken gemaakt
met gedeputeerde Klaas Kielstra. Vanwege de grote vraag naar bouwkavels in de gemeente kan het maximale aantal groeien naar 305,
mits deze binnen de dorpskernen verrijzen. 56 zorgwoningen die gepland staan in Haulerwijk en Oosterwolde tellen niet mee in het maximum. Eerder drukten deze wel op het nieuwbouwtotaal. Opsterland verdeelt de te bouwen woningen bijna evenredig over binnen-
(45 procent) en buitenstedelijke (55 procent) projecten. Inbreiding blijft gaan voor uitbreiding, laat het college weten in een brief aan de
raad. Uitbreiden moet voornamelijk bij de vier grote dorpen in de gemeente gebeuren: Gorredijk, Ureterp, Bakkeveen en Beetsterzwaag.

De provincie brengt in 2019 nieuwe prognoses uit van de bevolkingsgroei. Op basis daarvan worden de huidige plannen voor extra woningen in 2020 opnieuw bekeken.

Lees verder

Ooststellingwerf mag meer huizen bouwen

26-03-2018

Ooststellingwerf krijgt de komende jaren meer ruimte voor het bouwen van nieuwe woningen.
Dat is de uitkomst van overleg tussen wethouder Henk van de Boer en woongedeputeerde Klaas Kielstra. 

Tot 2025 zou de gemeente met het oog op de bevolkingsprognoses 250 woningen mogen bouwen. Maar, zo laat de gemeente nu weten, dit kan groeien tot 305 huizen, als die tenminste binnen de dorpskernen verrijzen. Bovendien mag Ooststellingwerf de geplande 56 zorgwoningen van Sinnehiem (Haulerwijk) en Rikkingahof (Oosterwolde) van deze cijfers loskoppelen. Eerder drukten die wel op het nieuwbouwtotaal.

De extra bouwruimte komt voor Van de Boer en de zijnen zeer gelegen. De woningmarkt in Ooststellingwerf staat onder druk en de verwachting is dat de gemeente door economische groei in de toekomst alleen maar meer in trek raakt.
Van de Boer wijst bijvoorbeeld op de bouw van het Biosintrum, een kenniscentrum voor circulaire economie dat in Oosterwolde
verrijst. ,,Het mag niet zo zijn dat de mensen die daar komen werken straks geen geschikte woonruimte kunnen vinden.’’

De 250 woningen waarvoor de gemeente voor 14 februari een vergunning verleende of in procedure had, kunnen sowieso gebouwd
worden. Daarbuiten bestaat nog een stuwmeer van ,,enkele honderden’’ aanvragen die dat formele stadium nog niet hebben bereikt.
De gemeente gaat momenteel met een stofkamdoor die lijstom te kijken welke van die aanvragen nog actueel zijn. Ook stelt ze criteriaopomdeplannen op die opgeschoonde lijst te beoordelen.
De gemeenteraad buigt zich hier volgens de planning in juli over.

 

Lees verder
 • Oosterwolde
 • Appelscha
 • Haulerwijk
 • Donkerbroek
 • Oldeberkoop
 • Makkinga
 • Waskemeer
 • Elsloo
 • Haule
   
 • Fochteloo
 • Ravenswoud
 • Langedijke
 • Nijeberkoop