Opsterland

BEETSTERZWAAG | Samenvoeging: één adviesraad sociaal domein Opsterland

20-03-2018

De WMO-adviesraad en CUMO (Cliëntenraad voor Uitkeringsgerechtigden en Minima Opsterland) zijn samengevoegd. De twee organen vormen nu de Adviesraad voor het Sociaal Domein. Dit is vastgelegd in een convenant.

Opsterland heeft het besluit genomen omdat de WMO en CUMO steeds vaker gezamenlijke adviezen gaven.
De gemeente zoekt een voorzitter voor de nieuwe raad.

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder

GORREDIJK | Opsterland koopt en sloopt huurhuis

12-05-2017

De gemeente heeft van Elkien de woning op de Hendrik Ringenoldusstrjitte 5 in Gorredijk aangekocht (€ 137.000). De woning wordt na de zomervakantie gesloopt, zodat er ruimte komt voor de nieuwe multifunctionele accommodatie. De bouw van de mfa begint in de loop van volgend jaar.

Lees verder

Investering van 8 miljoen in huurwoningen in Opsterland

02-02-2017

Woningcorporatie Elkien investeert € 6,5 miljoen en WoonFriesland € 1,5 miljoen in hun woningbezit in Opsterland, conform afspraken met de gemeente. 

Het geld is voornamelijk bedoeld voor onderhoud en verbetering, o.a. voor het opknappen van 40 woningen aan de Heerenacker
en de sloop van 28 huizen aan de Eisengastrjitte in Gorredijk.

Lees verder

Woonvisie Opsterland: inzet op kwaliteit woningen

14-12-2016

Het college voorziet dat door vergrijzing en krimp de vraag naar woningen verandert. Lees hier het artikeltje uit de LC van 14 december.

In de brief d.d. 13 december jl. die we ontvingen van de gemeente Opsterland waarbij we de concept-Woonvisie 2017-2021 ontvangen, noemt de gemeente dat diverse organisaties bij het tot stand komen daarvan betrokken zijn geweest. Plaatselijke Belangen, marktpartijen en zorgpartijen hebben input geleverd. "De woningcorporaties Elkien en WoonFriesland en huurdersvereniging De Bewonersraad zijn intensief betrokken geweest. Zij participeerden in een klankbordgroep. Wij zijn hen erkentelijk voor hun inzet."

Lees verder
 • Gorredijk
 • Ureterp
 • Beetsterzwaag
 • Wijnjewoude
 • Bakkeveen
 • Nij Beets
 • Tijnje
 • Lippenhuizen
 • Langezwaag
 • Terwispel
 • Frieschepalen
   
 • Siegerswoude
 • Hemrik
 • Luxwoude
 • Jonkersland
 • Olterterp