Opsterland

Zuidoosten van Fryslân herkent woonvisie provincie niet

03-12-2020

Vijf gemeenten sturen brief aan het provinciebestuur

Om het woonbeleid in Fryslân goed in te vullen moet de provincie meer oog hebben voor woonbehoeften op de korte termijn. Denk aan de effecten van de coronacrisis, de mogelijke komst van de Lelylijn, leegloop van winkels in het centrum van steden en de toename van woningbouwinitiatieven vanuit de dorpen. Dit schrijft burgemeester Ellen van Selm in een brief aan de provincie, namens haar eigen gemeente Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Opsterland,Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Leegstand
Van Selm reageert met de brief op het concept-beleidsplan Wonen 2020-2030 van de provincie Fryslân. In dit plan schetst de provincie welke prioriteiten er zijn voor woonbeleid in de komende tien jaar. De provincie legt de nadruk op het voorkomen van woningoverschot en leegstand, kwaliteitsverbetering van de verouderde woningvoorraad en het tegemoetkomen aan de vraag van mensen met een tijdelijke woonbehoefte, zoals seizoenswerkers, spoedzoekers en arbeidsmigranten.

Om tot een conceptvisie te komen, heeft de provincie overlegd met de Staten en met gemeenten, via het Wenje Oerlis. Ook is gekeken naar bevolkingsprognoses en naar de Omgevingsvisie. De provincie spreekt in de visie van ‘een plan met breed draagvlak’. Maar de vijf gemeenten inZuidoost-Fryslân missen nog veel punten in het plan en delen een lange lijst met tips, opmerkingen en aanbevelingen.
Ook spreken de gemeenten een aantal conclusies tegen die in de conceptvisie staan. Zo staat daarin te lezen dat in alle regio’s en gemeenten in Fryslân, behalve in Leeuwarden, sprake is van een sterkedaling van de bevolking de komende tien jaar. De vijf zuidoostgemeenten denken dat dit per gemeente verschilt.

Ook herkennen zij zich niet in de conclusie dat er per saldo voldoendewoningen in Fryslân beschikbaar komen in de komende tien jaar. ‘Wij zien in de regio Zuidoost een tekort voor de genoemde periode. Alhoewelwij behoedzaam omgaan met woningbouw in onze dorpen, hebben wij meer woningbouwruimte nodig dan geprognosticeerd’, schrijft Van Selmin de brief.

Lokaal initiatief
Volgens Van Selm zijn er in de dorpen veel initiatieven voor woningbouw, bijvoorbeeld in Terwispel waar een groep inwoners heel serieus bezig iseen uitbreidingsplan te ontwikkelen. ‘Ze hebben lokaal de financiering geregeld en het plan voorziet zelf in een aantal sociale huurwoningen’,aldus Van Selm. De gemeenten missen onderscheid tussen de regio’s in het beleidsplan.
Ook besteedt het plan wat hen betreft weinig aandacht aan de leefbaarheid in de dorpen en het levendig houden van stedelijke centra als Drachten en Heerenveen en kernen als Oosterwolde, Wolvega en Gorredijk. Dat vinden de vijf gemeenten een gemiste kans, zeker in het kader van het geld voor de Regiodeal dat mede besteed wordt aan dit doel.

(FD 02.12.20)

Lees verder

Elkien verkoopt 84 garageboxen

03-07-2020

Woningcorporatie Elkien doet 84 garageboxen in Opsterland in de verkoop. 67 staan in Gorredijk, de overige acht in Beetsterzwaag. Het
beheer en de verhuur past niet meer binnen de kerntaak, aldus Elkien. De gemeente gaat akkoord met verkoop, maar alleen als de koper
verpaupering van omgeving voorkomt. Voor de huurders verandert niets.

Lees verder

BAKKEVEEN/GORREDIJK | Opsterland begint proef met tiny houses

12-12-2019

Bakkeveen en Gorredijk zijn door de gemeente Opsterland aangewezen als proeftuinen voor ‘tiny houses’.

In het eerste dorp wordt onderzocht of er in de nieuwbouwwijk Aylvalân behoefte is aan compacte, permanente huizen- voor starters op de woningmarkt.

In Gorredijk wil de initiatiefgroep ‘Tiny House Opsterland’ op een braakliggend terrein vijf tot tien huisjes plaatsen die er vijf tot tien jaar blijven staan. Dit initiatief heeft het verkleinen van de ecologische voetafdruk als uitgangspunt.

Lees verder

Woningcorporaties investeren ruim 7 miljoen in gemeente Opsterland

11-12-2019

Vooral aandacht voor betaalbare woningen en kwetsbare doelgroepen

De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2020 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid vastleggen. De partijen hebben een prima samenwerking om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken. De afspraken richten zich onder andere op de betaalbaarheid van het wonen en het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad. De corporaties hebben plannen om in 2020 voor in totaal ruim € 7 miljoen te investeren in de gemeente Opsterland.

Sociaal domein vraagt extra aandacht
Naast de betaalbaarheid van wonen richten partijen zich ook op kwetsbare doelgroepen en de leefbaarheid in de dorpen. Zo is er veel aandacht voor huishoudens met geldzorgen en huishoudens die zorg of begeleiding nodig hebben. Tussen de corporaties, de gemeente, welzijn- en zorgorganisaties vindt goede afstemming plaats om huishoudens de zorg te bieden die ze nodig hebben. Door een vroegtijdige signalering proberen de betrokken partijen te voorkomen dat het woon- en leefklimaat in wijken en dorpen onder druk komt te staan.

Investering corporaties draagt bij aan energieneutraal doelstelling van Opsterland
Het vernieuwen en verbeteren van de woningvoorraad door Elkien en WoonFriesland is een continu proces. Ook in 2020 investeren beide corporaties fors in verduurzaming, onderhoud en kwaliteitsverbetering. Hiermee dragen zij bij aan de ambitie van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn. Elkien is eigenaar van 2107 huurhuizen en heeft een investering van ruim 5 miljoen gepland. Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland bezit 602 woningen in de gemeente en investeert in 2020 ruim 2 miljoen.

Lees verder

BEETSTERZWAAG | Opsterland bezuinigt voor bijna 5 miljoen

25-09-2019

De gemeente Opsterland moet volgend jaar voor zeker 4,7 miljoen euro bezuinigen. Dat gebeurt vooral door te schrappen in het sociaal domein. Minder huishoudelijke hulp, WMO-taxi duurder.

Ook in de jaren na 2020 wordt er voor miljoenen in kosten gesneden om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Tot en met 2023 gaat het in totaal om maar liefst 17,5 miljoen euro. 

Wethouder Rob Jonkman liet eerder al weten dat Opsterland, vergeleken met gemeenten van vergelijkbare grootte, buitengewoon hard wordt getroffen door oplopende kosten in het sociaal domein en met name de jeugdzorg. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk. Opsterland blijft met andere gemeente lobbyen voor meer rijksgeld voor zorgtaken.

Het tekort voor 2020 is overigens nog groter: 5,8 miljoen. Om de bezuinigingen enigszins te verzachten haalt Opsterland dan eenmalig 1,1 miljoen uit de gemeentelijke ‘spaarpot’, het vrije deel van de algemene reserve. Dit voorjaar ging de gemeente nog uit van een totaal tekort van 4,4 miljoen. Het college wil naar eigen zeggen ‘breed bezuinigen’, maar bijna de helft van het bedrag moet de komende jaren worden opgehaald binnen het sociaal domein. Zo is er een voorstel om het gemiddelde gebruik van huishoudelijke hulp per cliënt terug te brengen van 3,1 uur naar 2,1 uur per week. Het college laat het aan de thuiszorgaanbieders over om dit te realiseren.

Verder gaat de eigen bijdrage voor de WMO-taxi omhoog. Binnen de jeugdzorg wil Opsterland, net als andere gemeenten, een grotere grip en controle op de uitgaven.

De gemeente hoopt daarnaast nog 2,5 miljoen te bezuinigen door (leegstaand) vastgoed te verkopen, bijvoorbeeld scholen en een kinderdagverblijf. Ook het dorpshuis in Tijnje (waar aan een nieuw mfc wordt gebouwd) en het statige Huize Bordena in Beetsterzwaag worden gezien als ,,kansrijke” verkoopobjecten. 

De gemeenteraad neemt op 4 november een besluit over de nieuwe begroting. Ook voor het huidige jaar gaat Opsterland al uit van een flink tekort: ongeveer 6 miljoen. Dit wordt gedekt door grepen uit de reserves.

Lees verder
 • Gorredijk
 • Ureterp
 • Beetsterzwaag
 • Wijnjewoude
 • Bakkeveen
 • Nij Beets
 • Tijnje
 • Lippenhuizen
 • Langezwaag
 • Terwispel
 • Frieschepalen
   
 • Siegerswoude
 • Hemrik
 • Luxwoude
 • Jonkersland
 • Olterterp