Opsterland zet in op kwaliteit woningen

Het college voorziet dat door vergrijzing en krimp de vraag naar woningen verandert. Lees hier het artikeltje uit de LC van 14 december.

In de brief d.d. 13 december jl. die we ontvingen van de gemeente Opsterland waarbij we de concept-Woonvisie 2017-2021 ontvangen, noemt de gemeente dat diverse organisaties bij het tot stand komen daarvan betrokken zijn geweest. Plaatselijke Belangen, marktpartijen en zorgpartijen hebben input geleverd. "De woningcorporaties Elkien en WoonFriesland en huurdersvereniging De Bewonersraad zijn intensief betrokken geweest. Zij participeerden in een klankbordgroep. Wij zijn hen erkentelijk voor hun inzet."