Organisatie

De organisatie ziet er als volgt uit:

Huurders van de betreffende corporaties kunnen individueel lid worden van huurdersvereniging De Bewonersraad. Er zijn verschillende manieren om actief deel te nemen aan de vereniging.  

Regioraden: De vijf regio's worden geleid door de regiomanagers. De leden van de vijf Regioraden worden uit de leden gekozen. Alle leden van de Regioraad worden drie maal per jaar per regio uitgenodigd voor overleg met de regiomanager. Alle belangrijke lokale zaken worden op deze vergaderingen besproken. Verdeeld over de zes regio's heeft De Bewonersraad momenteel 101 regioraadsleden. Vanaf 2019 werken we met de regioraad 'nieuwe stijl'. Voor de regio's Súdwest Fryslân, Waadhoeke en Stellingwerven kunt u zich nog aanmelden als regioraadslid (bij regiomanager Gea Herz, telefoon: 058 - 256 5457 of e-mail: g.herz@debewonersraad.nl). Info ook in het filmpje op: https://www.facebook.com/DeBewonersraad/videos/455122155013291/

De Ledenraad: is het hoogste orgaan van De Bewonersraad. De leden van de Ledenraad zijn direct gekozen door de leden en uit de leden. De algemene ledenvergadering bepaalt de hoogte van de contributie, keurt de begroting en het jaarverslag goed en heeft de bevoegdheid om de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. Per 1 januari 2017 bestaat de Ledenraad uit 50 leden. 

Bestuur: Het bestuur heeft de beschikking over de medewerkers van De Bewonersraad, die de vereniging ondersteunen. Besluitvorming op hoofdlijnen binnen De Bewonersraad vindt plaats binnen de vrijwilligersorganisatie.

Digitaal panel: Leden kunnen zich aanmelden voor het online panel. Zij krijgen regelmatig één of meerdere korte vragen voorgelegd via e-mail. Deelname verplicht niet tot actie. Toch ontvangt de vereniging graag reactie uiteraard. Zodat ze daarmee het geluid van de huurders mee kan nemen in het overleg met corporatie of gemeente.
 

Bureau van De Bewonersraad

Managers: De vier regiomanagers voeren op regionaal niveau overleg met de corporaties en zijn het aanspreekpunt voor de Regioraadsleden.

Adviseurs: De adviseur Klant en Informatie is onder andere het aanspreekpunt van de (individuele) leden met een vraag of klacht. De adviseur Klant en Informatie ondersteunt de leden richting verhuurder om gezamenlijk tot een oplossing van problemen te komen (Telefonische hulpdienst).
De adviseur Marketing en Innovatie doet onderzoek naar de behoeften van leden van De Bewonersraad, naar producten, trends, imago van De Bewonersraad en de tevredenheid van haar leden. De adviseur Marketing en Innovatie verzamelt en analyseert gegevens en brengt op basis daarvan advies uit aan de algemeen directeur en het bestuur.
De adviseur PR en Communicatie zorgt voor een goede relatie tussen de organisatie en de buitenwereld en draagt er aan bij dat het beeld dat de buitenwereld van de organisatie heeft, juist is. De adviseur PR en Communicatie zorgt voor de communicatie met de verschillende doelgroepen, zoals de leden. 

Algemeen directeur: De algemeen directeur geeft leiding aan het team van medewerkers welke de vereniging ondersteunt. De medewerkers van De Bewonersraad bereiden de te nemen besluiten voor. De taken, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur en de algemeen directeur zijn vastgelegd in een Bestuursreglement/directiereglement.

Officemanager: ondersteunt de algemeen directeur van De Bewonersraad en zorgt voor administratieve zaken van het bureau van De Bewonersraad.

Hieronder ziet u het team van De Bewonersraad.

content image

Anneke Broersma
regiomanager

content image

Gea Herz
regiomanager

content image

Ruud Leerink
regiomanager

content image

Elma van der Velden
regiomanager

content image

Nynke Tamsma
Adviseur Klant en Informatie

content image

Gert Brouwer 
algemeen directeur

content image

Jelma Ferwerda
Officemanager

content image

Herman Visser
adviseur Marketing en Innovatie

content image

Marianne Metz
adviseur PR en Communicatie

content image

Anke Wisselink
Adviseur bewonerscommissies

content image