Particuliere verhuurders: betaal mee aan kosten woningmarkt! voor voldoende goede en betaalbare sociale huurwoningen

Huurdersorganisatie De Bewonersraad (ruim 30.000 leden in Friesland) pleit voor een maatschappelijk debat over de bijdrage van de particuliere verhuurder, investeerders/beleggers en de overheden aan de opgaven op de woningmarkt en met name in de sociale huursector.
Via onderstaand persbericht en het Manifest 'Samen zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen' is vandaag de aandacht gevraagd van minister Ollongren en de Tweede Kamer om hier aandacht aan te besteden.  


Het beeld
Landelijk komen woningcorporaties tot 2035 zo’n € 30 miljard te kort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen, zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische zaken, in samenwerking met de koepel van woningcorporaties Aedes. Volgens de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) gaat dit ook in Friesland tot grote problemen leiden. De VFW heeft berekend dat de Friese corporaties samen zo’n € 3 miljard te kort komen, voor het beschikbaar krijgen van voldoende goede en betaalbare huurwoningen.

Gevolgen verhuurdersheffing voor huurders
Terecht komen de woningcorporaties daarom al enige tijd in opstand tegen de verhuurdersheffing van de overheid. Door deze onttrekking van financiële middelen, opgebracht door de huurders met de laagste inkomens (!), kunnen minder investeringen plaats vinden in de sociale huur. (De verhuurdersheffing werd in 2013 in het leven geroepen om de staatskas aan te vullen en het begrotingsevenwicht te herstellen.)
Er komen onvoldoende huurwoningen beschikbaar om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit komt mede door de verduurzamingstaakstelling en de forse bedragen die aan deze verhuurdersheffing moeten worden afgedragen.
Voor de huurders zijn lange wachttijden veelal het gevolg. Wie kent niet de verhalen van woningzoekenden die gewoon een plek moeten hebben en niet jaren kunnen wachten op een woning van een corporatie. Noodgedwongen zoeken velen daarom hun heil in de particuliere huurmarkt.

Particuliere verhuurders dragen niet bij
In de particuliere verhuur geldt de markt van vraag en aanbod. Het doel van deze verhuurders is niet om betaalbare en passende huisvesting te bieden aan huurders, maar om met hun woningbezit zo veel mogelijk geld te verdienen. Dit verdienmodel leidt ertoe dat woningen in een schaarse markt worden opgekocht, om te verhuren met een zo hoog mogelijke opbrengst. Het gevolg zijn torenhoge huren en woonlasten voor de huurders van deze woningen. Daarnaast dragen particuliere verhuurders niet bij aan de verhuurdersheffing en geldt alleen het eigen hoge rendement. Wij vinden dat dit anders moet!

Huurders hebben weinig keus
Particuliere verhuurders maken rendement op hun investering, over de rug van deze woningzoekenden, die geen kant op kunnen in de zoektocht naar een geschikte woning. Daaronder zijn mensen die over een (te) laag inkomen beschikken, maar niet anders kunnen dan deze situatie accepteren, als zij tenminste een woning willen vinden. Met als gevolg dat velen van hen in financiële problemen komen, of ernstig beperkt zijn in hun verdere mogelijkheden.

Huurtoeslag creatief en onterecht benut
Zelfs als de huren doelbewust onder de betaalbaarheidsgrens zijn gebracht van de huurtoeslag, met vaak hogere servicekosten tot gevolg, is dit voor de particuliere verhuurder een verdienmodel. De huur wordt door de huurder dan met behulp van de huurtoeslag voldaan, welke door de belastingbetaler wordt opgebracht. Met ons allen betalen we mee aan het rendement van de particuliere verhuurder.

Huurder betaalt, belastingbetaler betaalt, particuliere verhuurder profiteert
De opbrengst steekt de particuliere verhuurder vervolgens geheel in eigen zak. Want bij een bezit van minder dan 50 woningen is hij niet, zoals de woningcorporaties, gehouden aan het afdragen van de verhuurdersheffing. Zolang de verhuurdersheffing bestaat zou het tenminste redelijk zijn dat ook de particuliere verhuurder daaraan bijdraagt.

Oproep tot landelijk debat voor behoud Nederlandse sociale huursectorvoorziening
Huurdersorganisatie De Bewonersraad pleit voor een maatschappelijk debat over de bijdrage van de particuliere verhuurder aan de opgaven op de woningmarkt en het reguleren daarvan in het belang van de woningzoekende huurders. Wij roepen overheden en andere belanghebbenden op om alles in het werk te stellen, om in deze situatie verandering te brengen! Alle fracties van de Tweede Kamer ontvangen een manifest met een handreiking voor het vormgeven van het volkshuisvestelijk beleid met betrekking tot de bijdrage van particuliere verhuurders en investeerders aan de opgaven op de woningmarkt.

 

Ons doel is om de huurders in de sociale huursector, huurders met de laagste inkomens, toegang te blijven geven tot voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen!

De Bewonersraad vertegenwoordigt ruim 30.000 leden in de sociale volkshuisvesting in vrijwel heel Friesland. De Bewonersraad is daarmee de grootste huurdersvereniging van de noordelijke provincies.

 

Voor meer informatie:
Gert Brouwer, algemeen directeur De Bewonersraad
Tel. 06 – 41 62 35 30