PERSBERICHT: De volkshuisvesting op de schop!

Dat vinden Friese huurdersverenigingen die onlangs naar de Tweede Kamer togen om aandacht te vragen voor onze volkshuisvesting. Jaarlijks wordt in het huurstelsel meer dan 5 miljard euro rondgepompt. Via heffingen en belastingen door allerlei overheden worden kosten uiteindelijk doorberekend in de huurprijs van corporatiewoningen. Aan huurders met een smalle beurs wordt vervolgens weer huurtoeslag toegekend om deze kosten te compenseren. Volgens deze huurdersverenigingen moet een doorgeslagen stelsel op de schop. Een 20% huurverlaging levert een 25% lagere aanspraak op de huurtoeslag op.

 “Het rondpompen van bakken met geld levert sociale huurders veel te weinig op”, zegt Wout Stoelwinder, voorzitter van huurdersvereniging Zuidwest Friesland. “Overheden innen met de ene hand en staan weer af met de andere aan dezelfde groep mensen. Dat is geen sociaaldemocratisch herverdelen, dat is bureaucratisch rondpompen. Dit systeem houdt ook een stapel toezichthouders in stand, dat die geldstromen moet controleren. De vicieuze cirkel waarin zoveel geld mee is gemoeid, moeten we doorbreken.” Rinze Post, voormalig toezichthouder van woningcorporatie Zuidwest Friesland, Frank van den Broek, algemeen directeur van huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en Wout Stoelwinder spraken afgelopen woensdag hierover met woordvoerders volkshuisvesting van de Tweede Kamerfracties. Daarbij kwam de Friese situatie ruimschoots aan de orde.

“Vaak gaat men voor de volkshuisvesting in landelijke berekeningen uit van een bruto-jaarinkomen van € 35.000,-. Maar voor Friese huurders is een jaarinkomen van circa € 18.000,= veel meer realiteit”, aldus Frank van den Broek van De Bewonersraad. “De Friese huurder is daardoor al in het nadeel. In Den Haag wordt gesproken over het aanbrengen van een verschillend regiem voor volkshuisvesting voor de Randstad en de rest. We moeten waken voor het risico dat ‘de rest’ dan het kind van de rekening wordt. Wij hebben een stevig pleidooi gehouden voor meer eigen regelruimte in die rest. Omdat Friesland sinds medio 2016 als een woningmarktgebied telt, hebben wij onze provincie neergezet als ideale pilotregio.”

De initiatiefnemers zijn positief over hun bezoek: “We zijn tevreden met de ruimte om onze zienswijze te geven. We hebben opgetekend dat de meeste politieke partijen bezig zijn met plannen om het volkshuisvestelijk stelsel te moderniseren. Het dossier van de volkshuisvesting krijgt absoluut aandacht bij de komende verkiezingen en zal in de komende kabinetsperiode aan een grondige analyse worden onderworpen. Daar moeten wij vanuit Fries belang nadrukkelijk bij betrokken willen zijn.”

Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland is de huurdersvereniging van woningstichting Wonen Zuidwest Friesland te Balk, een corporatie met ongeveer 2200 woningen. De Bewonersraad is gevestigd te Leeuwarden en vertegenwoordigt ca. 30.000 huurders, verdeeld over 18 gemeenten in Friesland.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:

Wout Stoelwinder, voorzitter huurdersvereniging Zuidwest Friesland, tel. 0514 – 602957
Frank van den Broek, algemeen directeur De Bewonersraad, tel. 06 – 2222 5888