Prestatieafspraken 2018 gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden, de corporaties WoonFriesland en Elkien en de huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben voor 2018 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld. De samenwerking in 2018 richt zich op de betaalbaarheid van wonen, het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad en een goede integratie van wonen en zorg. De corporaties hebben plannen om voor € 90 miljoen te investeren in 2018.

Betaalbaarheid
Het thema betaalbaarheid blijft hoge prioriteit houden. Partijen gaan in 2018 verder aan de slag met concrete maatregelen om de woonlasten in brede zin voor de doelgroep te verlagen. Een groot aantal producten en projecten dat gericht is op betaalbaarheid worden gebundeld en waar nodig worden nieuwe maatregelen ontwikkeld.

Opgave vanuit de visie op betaalbaarheid

De corporaties zetten zich in voor een gematigde ontwikkeling van huurlasten en zetten zich in voor energiebesparende maatregelen, de gemeente voor lage lokale lasten, bijzondere bijstand en werkgelegenheidsbevordering en de huurdersorganisaties voor budgetvoorlichting aan huurders en signalering van knelsituaties. We streven naar een woonzorgquote die idealiter niet boven de 40% uitkomt. We reserveren de goedkopere woningen tot € 414,02 bij voorkeur voor jongeren tot 23 jaar en andere huurders die het echt nodig hebben en aangewezen zijn op dit segment.

Beschikbaarheid
Het is belangrijk dat de woningvoorraad van de corporaties voldoende toegankelijk is. De corporaties gaan transformeren en nieuw bouwen, maar deze nieuwbouw is er in belangrijke mate op gericht om de woningvoorraad te vernieuwen.

Opgave vanuit de visie op beschikbaarheid

Doel is om voldoende en tijdig sociale woningen beschikbaar te krijgen voor de verschillende doelgroepen. Doorstroming is hiervoor een belangrijk middel. Voor urgenten stellen we extra eisen aan de slaagkans. Daar waar corporaties in dorpen woningen afstoten, faciliteren we eventuele overnames door lokale (burger)initiatieven boven uitponding aan particulieren. Het merendeel van de woningen houden de corporaties onder de eerste aftoppingsgrens

Kwaliteit van woningen
De corporaties blijven fors investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad. Ook in 2018 wordt een groot aantal woningen in de gemeente Leeuwarden opgeknapt en worden energielabels verbeterd. Hiermee wordt bijgedragen aan betaalbare huurwoningen door lagere energiekosten en tegelijkertijd wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd.

Opgave vanuit de visie op kwaliteit

Om te kunnen sturen op een goede woningkwaliteit en kwaliteit van de woonomgeving wordt het gewenste kwaliteit gezamenlijk in beeld gebracht. Dit leidt tot een overzicht van de te nemen maatregelen naar kwaliteit en energieprestatie per complex. Daartoe maken we onder andere een business case over het verduurzamen corporatiewoningen. We geven inwoners de eerste verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en haken aan bij hun initiatieven hiervoor. We zetten ons in om de urgente doelgroepen voldoende en passende plekken te bieden in bestaande wijken en dorpen. De groei van het aantal zorgbehoevende ouderen betekent dat partijen zich gaan inzetten om ervoor te zorgen dat deze groepen zo lang mogelijk op goede wijze in hun eigen woning kunnen blijven wonen of op tijd naar een passende woning verhuizen.

Sociaal domein
Het aantal huurders dat zorg ontvangt groeit, omdat ouderen langer zelfstandig wonen en personen met een psychische aandoening vaker buiten een instelling wonen. Deze ontwikkeling vraagt nauwe samenwerking tussen gemeente, corporaties en zorgaanbieders, om ervoor te zorgen dat deze zelfstandig wonende huishoudens de goede zorg wordt aangeboden. Bijzondere aandacht is er voor personen met verward gedrag en voor sociale veiligheid. Daarom wordt in 2018 fors ingezet op het verbinden van het sociale en fysieke domein.