Rijksbegroting 2017: de belangrijkste plannen voor de woningmarkt

(bron: Aedes)

Dinsdag 20 september jl. presenteerde het kabinet de Rijksbegroting voor 2017. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste plannen voor de woningmarkt en woningcorporaties. De meeste plannen waren al bekend.

 • De huurtoeslag gaat in 2017 met 10,50 euro per maand omhoog. Het kabinet trekt daar jaarlijks 150 miljoen euro voor uit. Dat werd dinsdagochtend al bekend.
 • Woningcorporaties moeten het komende jaar 1,686 miljard euro aan verhuurderheffing betalen, een belasting over sociale huurwoningen. Het belastingtarief in 2017 is 0,543 procent van de WOZ-waarde van een woning.
 • Per 1 januari 2017 geldt voor woningcorporaties een huursombenadering. De huren mogen in totaal met niet meer dan inflatie + 1 procent stijgen.
 • Kleine woningen in de regio's Amsterdam en Utrecht (maximaal 40 vierkante meter) kunnen meer WWS-punten krijgen.
 • Woningcorporaties moeten bij de Autoriteit woningcorporaties een voorstel indienen om hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) te scheiden van hun niet-DAEB-activiteiten.
 • De Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP) wordt met een jaar verlengd. Woningcorporaties kunnen tot en met 2018 subsidie aanvragen voor het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen.
 • Gemeenten kunnen voortaan vrije-sectorhuur als aparte categorie in een bestemmingsplan opnemen (planologische borging).
 • Gemeenten moeten afspraken maken met marktpartijen over vrije-sectorhuurwoningen.
 • Het Kennis- en Expertimentenprogramma Langer Thuis is verlengd tot en met 2017.
 • Voor kinderen uit arme gezinnen komt er jaarlijks 100 miljoen euro extra beschikbaar. Kinderen worden in natura geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets.
 • Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt ruim 200 miljoen euro beschikbaar voor opsporing en wijkagenten. Met dat geld kunnen meer wijkagenten aangenomen worden om een kwaliteitsslag te maken in wijken. Ook kan de politie daardoor beter investeren in informatie-uitwisseling met samenwerkingspartners, waaronder corporaties.
 • Voor de aanpak voor personen met verward gedrag wordt vanaf 2017 jaarlijks 30 miljoen euro vrijgemaakt.
 • Vergunninghouders blijven de aandacht houden. De via de VNG ingestelde Ondersteuning Team Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) gaat verder in 2017. Net als de Landelijke regietafel verhoogde asielinstroom van het ministerie van BZK en het Platform Opnieuw Thuis.
 • Gemeenten hebben een sleutelrol in de aanpak van ondermijning door georganiseerde criminaliteit in de wijk, leefbaarheid en maatschappelijke spanningen. Het ministerie van BZK heeft een programma Bestuur en Veiligheid ingericht om de regierol van gemeenten te versterken.
 • De minister wil dat verhuurders vanaf 2017 meer gaan bijdragen aan de Huurcommissie. Het gaat om een bedrag van circa 6 miljoen euro. De minister komt binnenkort met een wetsvoorstel hierover.

De Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en alle bijbehorende stukken zijn te downloaden van de website van de Rijksoverheid.