Rijksbegroting 2018: de belangrijkste plannen mbt hurend wonen

Het kabinet presenteerde dinsdag 19 september de Rijksbegroting voor 2018. De meeste daarvan waren al bekend.

 

Huurmarkt

 • Het beroep op de huurtoeslag neemt in 2018 af ten opzichte van 2017 door de positieve economische ontwikkelingen. Huurders met huurtoeslag krijgen in 2018 nagenoeg hetzelfde percentage van de huur als in 2017.
 • De bijdrage van corporaties voor de Huurcommissie is voor 2018 vastgesteld op zo’n 5 miljoen euro, terwijl het wetsvoorstel hiertoe nog controversieel is verklaard. Kennelijk gaat het kabinet er vanuit dat dit wetsvoorstel alsnog binnenkort wordt aangenomen.
 • De investeringsinstelling Invest NL krijgt weer een prominente plaats. Het kabinet kondigt een wetsvoorstel aan voor voorjaar 2018. Het Rijk doet een kapitaalstorting van 2,5 miljard euro.
 • De Autoriteit woningcorporaties en de WSW voeren in 2018 in fasen het eenduidig toetsingskader in. De kosten van het toezicht van de Autoriteit woningcorporaties bedragen 14,8 miljoen euro. Zo’n 14 miljoen euro daarvan komt van een nieuwe heffing bij de corporaties.
 • Vanaf 1 januari 2018 moeten woningcorporaties hun bezit scheiden in een deel DAEB (diensten van algemeen en economisch belang) en niet-DAEB, zoals in de Woningwet is vastgelegd.
 • Begin 2018 verschijnt het eindrapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur van Rob van Gijzel.

 

Bouw en energiebesparing

 • De stadsverwarmingsregeling wordt met slechts 3 miljoen euro uitgebreid. De regeling is een compensatie van extra kosten voor de omschakeling van gasgestookte ketels naar een hernieuwbare energiebron.
 • Voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is tot 2020 160 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
 • Naar aanleiding van de behandeling van het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 kijkt het kabinet of er nog iets aangepast moet worden om tegemoet te komen aan daar geuite bezwaren.
 • In 2018 werkt het Rijk verder aan het invoegen van de bouwparagraaf van de Woningwet inclusief het Bouwbesluit 2012 in de Omgevingswet. Dat maakt het starten van woningbouwprojecten makkelijker.
 • De subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken blijft bestaan. Deze regeling is door een recente wijziging nu ook toegankelijk voor woningcorporaties. Het budget voor de subsidieregeling wordt voor 2017 verhoogd van 10 miljoen euro naar 25 miljoen. Ook in 2018 gaat het budget omhoog, maar het bedrag is nog onbekend.

 

Verhuurderheffing en andere belastingen

 • De verhuurderheffing stijgt door de stijgende WOZ-waarden met 85 miljoen euro. De raming voor 2017 blijft 1.664 miljoen euro, die voor 2018 is 1.750 miljoen euro. Corporaties kunnen nog voldoende aanvragen doen voor heffingsverminderingen.
 • De energiebelasting wordt met ingang van 2018 voor twee jaar verhoogd met 200 miljoen euro (in totaal dus 400 miljoen euro). De opbrengst van deze tijdelijke verhoging dekt de kosten voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Die regeling draagt bij aan het energie-efficiënt maken van woningen in de gereguleerde huursector.
 • In 2018 daalt de loan to value van woninghypotheken met een procentpunt en wordt teruggebracht tot 100 procent. De maximale hypotheek is daardoor gelijk aan de waarde van de woning.

 

Wonen en zorg

 • In het kader van de invoering van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (New York, 13-12-2006) werkt de Rijksoverheid met betrokken organisaties, waaronder Aedes, aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving.
 • De subsidieregeling armoede en schulden is verlengd naar 2018 en 2019. Hiervoor is 8 miljoen euro beschikbaar.
 • De Wet Vereenvoudiging Beslagvrije voet gaat uiterlijk op 1 januari 2019 in. Die moet ervoor zorgen dat schuldenaren bij beslaglegging genoeg geld overhouden om in basale levensbehoeften te kunnen voorzien.
 • In 2018 gaat de invoering van de Rijksincassovisie verder. Doel is om met de betrokken overheidsorganisaties te komen tot een socialere incasso. De verbreding van het beslagregister wordt in 2018 voorbereid. Het streven is dat de eerste overheidsorganisaties kunnen aansluiten in 2019. Dit betekent dat de positie van huurders die schulden hebben wordt verbeterd.
 • Vanaf 2018 krijgt het partnerschap vorm tussen Rijk en gemeenten rond de veranderingen in het sociaal domein. Een thema voor volgend jaar is het versterken van de sociale basis in wijken. Hier willen woningcorporaties bij betrokken worden.