Samenwerking tussen HVF en De Bewonersraad is een feit

De huurdersverenigingen Franeker (HVF) en De Bewonersraad Friesland sloten recent een officiële samenwerkingsovereenkomst. HVF kan voor het behartigen van zowel de collectieve als de individuele belangen van haar leden een beroep doen op de professionals van De Bewonersraad. Via deze samenwerking heeft HVF in de gesprekken met de gemeente Franekeradeel (Waadhoeke i.o.) en corporatie Accolade over zaken als de woonvisie en de prestatieafspraken op het gebied van sociale huisvesting in de stad Franeker de beschikking over adviseurs van De Bewonersraad op verschillende terreinen.

Aanleiding voor deze overeenkomst was de ontevredenheid van HVF over de samenwerking met drie andere huurdersverenigingen in het Platform Accolade. HVF zegde na vele jaren onlangs haar lidmaatschap van dit Platform op.

Voorzitter Marinus Duyzer van HVF vindt dat zijn vereniging door de samenwerking met De Bewonersraad een kwaliteitsslag maakt: “Door de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015 hebben huurdersverenigingen invloed op het sociale huisvestingsbeleid in een gemeente. Het is zaak dat wij als huurdersvereniging nu ook op strategisch terrein kwalitatief goed beslagen ten ijs komen, in het belang van onze leden.”

Algemeen directeur Frank van den Broek van De Bewonersraad ziet met deze samenwerking een nieuwe stap gerealiseerd in het bereiken van een kwalitatief eensluidende, Fryslân-brede belangenbehartiging voor kwetsbare groepen sociale huurders. “Waar de Woonbond zich vooral richt op de randstad verdient Fryslân absoluut haar eigen collectieve belangenbehartiging.”

Beide huurdersverenigingen fungeren als een gezamenlijke spreekbuis voor hun leden tijdens bestuurlijke overleggen met zowel de gemeente Franekeradeel als corporatie Accolade.
HVF behartigt de belangen van bijna 700 huurders in Franeker. De Bewonersraad die van bijna 30.000 huurders in Friesland.

Meer informatie:
Marinus Duyzer, voorzitter Huurdersvereniging Franeker, tel. 06 – 4198 2006
Frank van den Broek, algemeen directeur De Bewonersraad, tel. 06 – 2222 5888