Smallingerland

Zuidoosten van Fryslân herkent woonvisie provincie niet

03-12-2020

Vijf gemeenten sturen brief aan het provinciebestuur

Om het woonbeleid in Fryslân goed in te vullen moet de provincie meer oog hebben voor woonbehoeften op de korte termijn. Denk aan de effecten van de coronacrisis, de mogelijke komst van de Lelylijn, leegloop van winkels in het centrum van steden en de toename van woningbouwinitiatieven vanuit de dorpen. Dit schrijft burgemeester Ellen van Selm in een brief aan de provincie, namens haar eigen gemeente Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Opsterland,Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Leegstand
Van Selm reageert met de brief op het concept-beleidsplan Wonen 2020-2030 van de provincie Fryslân. In dit plan schetst de provincie welke prioriteiten er zijn voor woonbeleid in de komende tien jaar. De provincie legt de nadruk op het voorkomen van woningoverschot en leegstand, kwaliteitsverbetering van de verouderde woningvoorraad en het tegemoetkomen aan de vraag van mensen met een tijdelijke woonbehoefte, zoals seizoenswerkers, spoedzoekers en arbeidsmigranten.

Om tot een conceptvisie te komen, heeft de provincie overlegd met de Staten en met gemeenten, via het Wenje Oerlis. Ook is gekeken naar bevolkingsprognoses en naar de Omgevingsvisie. De provincie spreekt in de visie van ‘een plan met breed draagvlak’. Maar de vijf gemeenten inZuidoost-Fryslân missen nog veel punten in het plan en delen een lange lijst met tips, opmerkingen en aanbevelingen.
Ook spreken de gemeenten een aantal conclusies tegen die in de conceptvisie staan. Zo staat daarin te lezen dat in alle regio’s en gemeenten in Fryslân, behalve in Leeuwarden, sprake is van een sterkedaling van de bevolking de komende tien jaar. De vijf zuidoostgemeenten denken dat dit per gemeente verschilt.

Ook herkennen zij zich niet in de conclusie dat er per saldo voldoendewoningen in Fryslân beschikbaar komen in de komende tien jaar. ‘Wij zien in de regio Zuidoost een tekort voor de genoemde periode. Alhoewelwij behoedzaam omgaan met woningbouw in onze dorpen, hebben wij meer woningbouwruimte nodig dan geprognosticeerd’, schrijft Van Selmin de brief.

Lokaal initiatief
Volgens Van Selm zijn er in de dorpen veel initiatieven voor woningbouw, bijvoorbeeld in Terwispel waar een groep inwoners heel serieus bezig iseen uitbreidingsplan te ontwikkelen. ‘Ze hebben lokaal de financiering geregeld en het plan voorziet zelf in een aantal sociale huurwoningen’,aldus Van Selm. De gemeenten missen onderscheid tussen de regio’s in het beleidsplan.
Ook besteedt het plan wat hen betreft weinig aandacht aan de leefbaarheid in de dorpen en het levendig houden van stedelijke centra als Drachten en Heerenveen en kernen als Oosterwolde, Wolvega en Gorredijk. Dat vinden de vijf gemeenten een gemiste kans, zeker in het kader van het geld voor de Regiodeal dat mede besteed wordt aan dit doel.

(FD 02.12.20)

Lees verder

DRACHTEN | Riool-spaarpot verzacht woontaks

19-10-2020

Inwoners van Smallingerland krijgen volgend jaar in één klap een ozb-verhoging van 8 procent voorgeschoteld. Die pijn wordt meteen verzacht door een lagere rioolheffing.

De forse verhoging is de enige manier voor de gemeente om in 2021 een financieel tekort te voorkomen, aldus wethouder Felix van Beek gisteren in een toelichting op de nieuwe begroting. Als de ozb-stijging over vier jaar was uitgesmeerd, was Smallingerland in elk geval de komende twee jaar in het rood beland.
Toch zullen de woonlasten voor veel inwoners op niveau blijven, zegt Van Beek, omdat de gemeente de hogere ozb compenseert met het verlagen van de rioolheffing. De eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van 250.000 euro zal zo op vrijwel dezelfde kosten uitkomen als nu. Is de WOZ lager, dan is het voordeel voor de burger groter. Wie meer WOZ betaalt, komt juist iets slechter uit de bus.

Het verlagen van de rioolbelasting is mogelijk doordat de gemeente simpelweg minder geld stopt in de onderhoudspot voor het riool. De conditie van de riolering is de komende jaren voldoende, zegt Van Beek. ,,Dat maakt het mogelijk de investeringen in de riolen te verlagen.” In combinatie met de hogere ozb levert het volgend jaar 1,1 miljoen euro op voor de gemeentekas. Zelfs dan komt Smallingerland in 2021 maar net in de plus uit. Drie jaar later laat de begroting alsnog een tekort zien van 2,5 miljoen euro. ,,Een forse tegenvaller”, aldus het college, zeker omdat er op dat moment al voor 15 miljoen euro is bezuinigd. ,,De balans is zoek”, zegt Van Beek. Hij wijst op de wegsmeltende algemene reserve van Smallingerland. ,,Die tendens moeten wij stoppen.” Eind 2019 was die reserve nog 30 miljoen. Door alle grepen in de pot om er bezuinigingen mee op te vangen, is daar eind 2024 mogelijk nog maar 10 miljoen van over.

Het in een keer verhogen van de ozb is maar één noodgreep om de eerste twee jaar wat financiële armslag te houden. Een ander is het doorschuiven van de kostenposten voor het nieuwe zwembad De Welle en sporthal De Drait. In het college keert geen vijfde wethouder terug: dat scheelt 125.000 euro. Parkeertarieven gaan eerst met 20 cent per uur omhoog, daarna jaarlijks met 10 cent. Onderhoud van bermen en fietspaden wordt versoberd, bestaande plannen voor bouw of renovatie van scholen en wegen gaan wel door. Er komt
toeristenbelasting, tot nu toe afwezig in Smallingerland. 

De minimuminkomens blijven buiten schot, op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad. Wel geschrapt wordt er binnen de WMO: de gemeente gaat strenger indiceren en er wordt onderzocht of ritjes met het WMO vervoer naar ‘populaire’ bestemmingen gecombineerd kunnen worden.

Om volgend jaar een ,,robuuste” sluitende begroting te kunnen maken bepaalt Smallingerland binnenkort welke taken de gemeente nog kan en wil uitvoeren. Daarbij zal het ook gaan om de grootte van de eigen ambtelijke organisatie.

 

(LC 1710.2020)

Lees verder

DRACHTEN | ‘Morele’ oproep tegen verhoging huren

02-10-2020

In het hele land dienen huurders bezwaar in tegen de huurverhogingen van de woningcorporaties. Dit jaar nog vaker dan anders. Ook Reimer en Sijke van Ruiten uit Drachten klommen in de pen: een principekwestie.

Woningcorporatie Accolade verhoogde de huurprijs voor de Van Ruitens per 1 juli met 4,2 procent. Die stijging geldt voor alle woningen van Accolade waarvan de bewoners iets minder betalen dan de ‘streefhuur’ – de huur die de woning in de praktijk waard is.
 
Met die 4,2 procent loopt Accolade niet uit de pas, vergeleken met andere Friese woningbouwverenigingen die deze zomer hun huren hebben verhoogd. Bovendien is het minder dan de maximale huurverhoging van 5,1 procent die de overheid toestaat.

Toch is er voor de Van Ruitens reden om bezwaar te maken. Reimer: ,,Normaal was onze jaarlijkse huurverhoging een stuk lager.” Bovendien kregen hij en Sijke dit voorjaar een brief van de Bewonersraad, de grootste Friese belangenvereniging
voor huurders. ,,Zij hebben aan alle woningcorporaties een positief advies gegeven over de huurverhoging, behalve aan Accolade.”

Directeur Gert Brouwer van de Bewonersraad bevestigt dit. ,,We hebben van alle corporaties de jaarrekening van 2018 en de begroting voor 2020 bekeken. Onze indruk bij Accolade was dat er nog voldoende financiële ruimte aanwezig was. De huurverhoging die Accolade voorstelde, leek daarom niet noodzakelijk.”
Brouwer benadrukt dat het beeld over de corporatie inmiddels wel veranderd is. ,,Naderhand heeft Accolade ons kunnen overtuigen dat ze de komende tijd veel moeten investeren in het verduurzamen van hun woningen. Daar ligt een grote opgave. Dat maakt de huurverhoging begrijpelijk.” Het betekent niet dat de Bewonersraad het negatieve advies heeft veranderd. ,,We hanteren daar bepaalde deadlines voor, dat draaien we niet terug.”

Van Ruiten verwacht zelf niet dat Accolade door hun bezwaar alsnog de huur verlaagt. De corporatie blijft immers nu al binnen de wettelijke grens. Accolade antwoordde ook hem dat de huurverhoging nodig is om nieuwe huizen te bouwen en de bestaande woningen te onderhouden.

Accolade heeft het bezwaar doorgeleid naar de landelijke Huurcommissie, die allerlei huurklachten toetst. Van Ruiten is er blij mee. ,,Wij maken bezwaar op morele gronden. Juist vanwege corona hebben veel mensen het financieel lastig. Het huurbeleid moet sociaal blijven”

Nederlandse huurders kregen in juli te maken met de grootste huurstijging in zes jaar, rekende het CBS uit. Wat de Van Ruitens betreft wordt de huurverhoging dit jaar teruggedraaid, iets waar ook in Den Haag deze zomer veel steun voor was. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil het, met name vanwege de coronasituatie, maar minister Kajsa Ollongren ziet er niets in. Dat leverde haar zelfs een motie van afkeuring op in de Senaat, iets wat sinds 1875 niet meer is voorgekomen.

De Huurcommissie behandelt normaal gesproken zo’n tweeduizend bezwaren per jaar tegen huurverhogingen, zegt woordvoerder Karin Schwencke. ,,Maar op basis van wat we nu zien verwachten we voor dit jaar een stijging van 50 procent.” Overigens is het meestal niet de klager die bij huurverhogingen het gelijk aan zijn kant krijgt, zegt Schwencke, maar de verhuurder. Dit komt omdat zij zich vrijwel altijd houden aan de wettelijk toegestane tarieven.

Zolang de procedure bij de Huurcommissie nog loopt, hoeven de Van Ruitens de verhoging niet te betalen. Reimer kijkt uit naar de uitspraak. ,,We hopen op een moreel oordeel. Zo’n verhoging in deze tijd, kan dat?” Ze zullen er wel even op moeten wachten: de afhandeltermijn bij de commissie is een paar maanden.

 

(Bron: LC 01.10.20)

Lees verder

DRACHTEN | Bom barst: coalitie uiteen

15-01-2020

Met het opstappen van de PvdA is gisteren de coalitie in Smallingerland gevallen. De partij wil niet langer door met de grootste coalitiepartner ELP. ,,Ast net yn fertrouwen wurkje kinst, komst net fierder.”

De directe aanleiding vormt het handelen van de ELP in de discussie over de afrekening van de nieuwbouw van De Lawei, zegt PvdAfractievoorzitter Anton Pieters. Burgemeester Jan Rijpstra zei vorige week in de gemeenteraad dat de gemeente juridisch er niet onderuit kan om nog acht ton extra subsidie te geven. Toen bleek dat Rijpstra die bewering niet kon onderbouwen, besloot de raad het debat twee weken uit te stellen.

De ELP, die vond dat de acht ton alleen als lening zou mogen worden verstrekt, wilde in de aanloop naar de vervolgvergadering extern juridisch advies inwinnen. PvdA’er Pieters zegt dat dit voor zijn partij onacceptabel was: de ELP liet daarmee blijken geen vertrouwen te hebben in het eigen college. ,,Wy wiene shockeard. Dit fûnen we einliks in moasje fan wantrouwen rjochting it kolleezje.”

Pieters zegt dat de juiste weg zou zijn dat eerst de antwoorden van dinsdag zouden zijn afgewacht. ,,As koälysjepartij moatst fertrouwen hawwe yn it kolleezje. Ast it antwurd op foarhân al yn twivel lûkst en juridysk advys fregest, is dat fier te sykjen.” Het is volgens Pieters niet de eerste keer dat de ELP blijk geeft van weinig vertrouwen in het college.

Verbaasd
ELP-partijleider Yntze de Vries zegt verbaasd te zijn over de stap van de PvdA. ,,De boargemaster joech gjin antwurd. Doe hawwe wy as partijen sein: dan moatte wy sels mar op toernee, ék op juridysk mêd. Want ik haw der in ferhipte hekel oan om yn in debat te stean wêrby’t ik net wit wêr’t it oer giet.” Hij voegt toe dat de partijen uiteindelijk toch besloten de collegereactie af te wachten, toen bleek dat die zelf al juridisch advies ging inwinnen. ,,Mar blykber is it ferkeard fallen.”

Het besluit van de PvdA volgt op een roerige tijd. Sinds juni 2018, toen het college van (naast ELP en PvdA) VVD en GroenLinks/FNP aantrad, is het onrustig in de Smallingerlandse politiek. Er waren verhitte raadsdebatten en zowel PvdA als VVD zagen al een wethouder vertrekken.

PvdA’er Pieters zegt dat het niet de eerste keer is dat er onmin is met de ELP. Hij noemt recente moties van zijn partij over de ombudsfunctie, erfpacht en regenbooggemeente, waar de ELP tegen stemde. Desgevraagd zegt hij dat ook de discussie over de locatie van het zwembad tot ergernis leidt. ,,Se hawwe al besletten wêr’t dy komt en hoe grut it wurdt, en dogge alles om dêryn har sin te krijen. It giet allegear om it ego fan de ELP. Mei sa’n partij wolle wy net mear yn de koälysje sitte.”

De Vries zegt zich niet in het beeld te herkennen dat zijn partij alles wil bepalen. Hij zegt liever te spreken van een dualistische houding. ,,Wy binne gewoan hartstikke kritysk. Mar dat is polityk: it fentilearjen fan dyn eigen miening en yn debat ta in beslút komme. Miskien is it ek wol it ferskil tusken âlde en nije polityk, ik wit it net.”

Lees verder

DRACHTEN | PROEFPROJECT Energiecoach geeft tips aan 50 huishoudens

12-12-2019

De gemeente Smallingerland is een proefproject gestart om inwoners energiekosten te laten besparen. Vijftig huishoudens worden
bezocht door een ‘energiecoach’, die inzicht geeft in hun energieverbruik en voorziet van bespaartips. De gemeente hoopt zo bij te kunnen dragen aan verduurzaming en wil bekijken of het project later een vervolg kan krijgen.

Van januari tot en met april 2020 worden de geselecteerde huishoudens uit Drachten tweemaal bezocht door de energiecoach. Deelname aan dit project is gratis en de huishoudens worden geworven door Ping Drachten en corporaties Accolade en WoonFriesland. De energiecoaches zijn speciaal opgeleid door de Hanzehogeschool Groningen en bestaan uit vrijwilligers en een maatschappelijk werker van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS).

De deelnemers ontvangen van de energiecoach ook een gratis besparingspakket ter waarde van honderd euro.

Lees verder
 • Drachten
 • Boornbergum
 • Oudega
 • Opeinde
 • Rottevalle
 • Drachtstercompagnie
 • Houtigehage
 • De Wilgen
 • Nijega
 • Tieke
 • Kortehemmen
 • De Veenhoop
 • Goëngahuizen
 • Smalle Ee