Smallingerland

DRACHTEN | Bom barst: coalitie uiteen

15-01-2020

Met het opstappen van de PvdA is gisteren de coalitie in Smallingerland gevallen. De partij wil niet langer door met de grootste coalitiepartner ELP. ,,Ast net yn fertrouwen wurkje kinst, komst net fierder.”

De directe aanleiding vormt het handelen van de ELP in de discussie over de afrekening van de nieuwbouw van De Lawei, zegt PvdAfractievoorzitter Anton Pieters. Burgemeester Jan Rijpstra zei vorige week in de gemeenteraad dat de gemeente juridisch er niet onderuit kan om nog acht ton extra subsidie te geven. Toen bleek dat Rijpstra die bewering niet kon onderbouwen, besloot de raad het debat twee weken uit te stellen.

De ELP, die vond dat de acht ton alleen als lening zou mogen worden verstrekt, wilde in de aanloop naar de vervolgvergadering extern juridisch advies inwinnen. PvdA’er Pieters zegt dat dit voor zijn partij onacceptabel was: de ELP liet daarmee blijken geen vertrouwen te hebben in het eigen college. ,,Wy wiene shockeard. Dit fûnen we einliks in moasje fan wantrouwen rjochting it kolleezje.”

Pieters zegt dat de juiste weg zou zijn dat eerst de antwoorden van dinsdag zouden zijn afgewacht. ,,As koälysjepartij moatst fertrouwen hawwe yn it kolleezje. Ast it antwurd op foarhân al yn twivel lûkst en juridysk advys fregest, is dat fier te sykjen.” Het is volgens Pieters niet de eerste keer dat de ELP blijk geeft van weinig vertrouwen in het college.

Verbaasd
ELP-partijleider Yntze de Vries zegt verbaasd te zijn over de stap van de PvdA. ,,De boargemaster joech gjin antwurd. Doe hawwe wy as partijen sein: dan moatte wy sels mar op toernee, ék op juridysk mêd. Want ik haw der in ferhipte hekel oan om yn in debat te stean wêrby’t ik net wit wêr’t it oer giet.” Hij voegt toe dat de partijen uiteindelijk toch besloten de collegereactie af te wachten, toen bleek dat die zelf al juridisch advies ging inwinnen. ,,Mar blykber is it ferkeard fallen.”

Het besluit van de PvdA volgt op een roerige tijd. Sinds juni 2018, toen het college van (naast ELP en PvdA) VVD en GroenLinks/FNP aantrad, is het onrustig in de Smallingerlandse politiek. Er waren verhitte raadsdebatten en zowel PvdA als VVD zagen al een wethouder vertrekken.

PvdA’er Pieters zegt dat het niet de eerste keer is dat er onmin is met de ELP. Hij noemt recente moties van zijn partij over de ombudsfunctie, erfpacht en regenbooggemeente, waar de ELP tegen stemde. Desgevraagd zegt hij dat ook de discussie over de locatie van het zwembad tot ergernis leidt. ,,Se hawwe al besletten wêr’t dy komt en hoe grut it wurdt, en dogge alles om dêryn har sin te krijen. It giet allegear om it ego fan de ELP. Mei sa’n partij wolle wy net mear yn de koälysje sitte.”

De Vries zegt zich niet in het beeld te herkennen dat zijn partij alles wil bepalen. Hij zegt liever te spreken van een dualistische houding. ,,Wy binne gewoan hartstikke kritysk. Mar dat is polityk: it fentilearjen fan dyn eigen miening en yn debat ta in beslút komme. Miskien is it ek wol it ferskil tusken âlde en nije polityk, ik wit it net.”

Lees verder

DRACHTEN | PROEFPROJECT Energiecoach geeft tips aan 50 huishoudens

12-12-2019

De gemeente Smallingerland is een proefproject gestart om inwoners energiekosten te laten besparen. Vijftig huishoudens worden
bezocht door een ‘energiecoach’, die inzicht geeft in hun energieverbruik en voorziet van bespaartips. De gemeente hoopt zo bij te kunnen dragen aan verduurzaming en wil bekijken of het project later een vervolg kan krijgen.

Van januari tot en met april 2020 worden de geselecteerde huishoudens uit Drachten tweemaal bezocht door de energiecoach. Deelname aan dit project is gratis en de huishoudens worden geworven door Ping Drachten en corporaties Accolade en WoonFriesland. De energiecoaches zijn speciaal opgeleid door de Hanzehogeschool Groningen en bestaan uit vrijwilligers en een maatschappelijk werker van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS).

De deelnemers ontvangen van de energiecoach ook een gratis besparingspakket ter waarde van honderd euro.

Lees verder

DRACHTEN | Fout op cruciaal moment doet wethouder de das om

27-09-2019

Wethouders geven nooit openlijk hun ambtenaren de schuld, dat is de regel in de politiek. Het moment waarop Eric ter Keurs dat in Smallingerland wél deed, kon niet ongelukkiger zijn.

Gisteravond trok Ter Keurs (VVD) daarom tegenover de gemeenteraad volledig het boetekleed aan. Eerst volgde ruimhartig excuses aan de ambtenaren, zoals al was afgesproken. In één adem diende hij vervolgens zijn ontslag in. Een besluit dat, zo viel in de wandelgangen te horen, afgelopen dinsdag al genomen was ,,Ik merk dat mijn uitlating een groot effect heeft gehad op een organisatie die in het proces zit van herstel van vertrouwen en zelfvertrouwen”, reageerde Ter Keurs geëmotioneerd op zijn gedane kritiek. In dat ,,precaire proces” had hij voor onrust gezorgd. Ter Keurs concludeerde daarom dat hij plaats moet maken. Na zijn toespraak verliet hij de zaal en was niet bereikbaar voor verder commentaar.

De wethouder blunderde vorige week in het debat rond de verhuizing van de Drachtster kringloopwinkel Hart in Friesland. Raadsleden hadden kritiek op het raadsvoorstel dat op tafel lag. Ter Keurs zei zelf ook dat hij de stukken slecht vond. En: ,,Het is niet voor niks dat dit college ook voorstelt aan de gemeenteraad om te investeren in de kwaliteit van het ambtelijk apparaat.”
Wethouders zijn politiek verantwoordelijk. De schuld afschuiven op ambtenaren geldt als een doodzonde, wanneer dan ook. Maar Ter Keurs had zijn fout niet op een slechter moment kunnen maken.

De ,,investering in het ambtelijk apparaat” ligt namelijk gevoelig. Coalitie en oppositie twisten momenteel over een nieuwe, meer flexibele en klantgerichte werkwijze van ambtenaren én een miljoenenverbouwing van het gemeentehuis. Ondertussen hebben die ambtenaren net woelige jaren onder een angstcultuur achter de rug. De uitspraken van Ter Keurs hebben het gevoel van onveiligheid weer aangewakkerd, bleek vorige week uit een interne brief van de gemeentesecretaris.

De coalitie kan de nieuwe onrust missen als kiespijn. ,,Ik denk dat er binnen het college druk is uitgeoefend”, reageert Klaas van Veelen van oppositiepartij ChristenUnie op het vertrek van Ter Keurs. ,,Ik ben zeer verbaasd. Dat hij een uitglijder maakte, is duidelijk. Maar op zich is dit geen reden om op te stappen.”
Dat vindt ook Corrie Ponne van het CDA (oppositie). ,,In ekskús hie it foar ús ôfdien.” Niemand in de raad had gisteren een motie van wantrouwen in de aanslag.
Sipke Hoekstra van Ter Keurs’s eigen partij vond ook dat een excuus voldoende was geweest, maar respecteerde het besluit van zijn wethouder. ,,Hy dy’t lyts wêze kin, is in grut man.”

Burgemeester Jan Rijpstra over het vertrek: ,,Als oud-bestuurder wist hij dat je zelf ook het gevoel moet hebben dat je er een streep onder kan zetten.” Voor Ter Keurs in 2018 wethouder werd in Smallingerland, was hij jarenlang burgemeester in Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel.

Lees verder

DRACHTEN | Burenruzies hardnekkig probleem in Smallingerland

26-08-2019

De inzet van een ‘wijk-GGD’er’ kan helpen, hoopt de gemeente DRACHTEN Het lukt Smallingerland niet om burenruzies en overlast van verwarde personen terug te dringen.

De gemeente registreerde vorig jaar 276 gevallen van burenruzie. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar, blijkt uit een veiligheidsrapport van Smallingerland. Ook de overlast van verwarde personen – 523 incidenten in 2018 – kwam uit op een vijfjaarsrecord. Wat de reden van de toenames is weet Smallingerland niet precies. Het vermoeden is dat dit samenhangt met het overgaan van rijkstaken in het sociaal domein naar de gemeente.

In de voorgaande veiligheidsnota, uit 2015, noemde Smallingerland ‘sociale overlast’ ook een groot probleem. Dat is in Drachten en omstreken groter dan in gemeenten van dezelfde omvang, bleek toen uit vergelijkend onderzoek. Smallingerland maakte de aanpak van sociale overlast daarom tot een speerpunt, maar concludeert nu dat alle inzet er niet toe heeft geleid dat burengerucht en overlast door verwarde personen zijn afgenomen. De inzet van de ‘wijk-GGD’er’ kan helpen, hoopt de gemeente. Deze hulpverleners worden per 1 januari als proef in Smallingerland ingezet om overlast door verwarden te voorkomen.

Wel succes werd er geboekt met het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen in de gemeente: dat daalde ten opzichte van 2014 met 64 procent naar 235 gevallen. Het openen van een bewaakte fietsenstalling aan het Van Knobelsdorffplein speelt hier een grote rol in.
Bij de woninginbraken is een dalende lijn te zien, onder meer na een ‘bewustwordingscampagne’ onder bewoners. Het aantal winkeldiefstallen piekte in 2018 juist (201 gevallen). Volgens de gemeente ligt de oorzaak grotendeels bij een groep bewoners van het azc die afkomstig zijn uit ‘veilige landen’.

Het gaat om een categorie asielzoekers die ook elders in het land voor problemen zorgt. Vaak zijn dit (jonge) mannen uit Noord-Afrika of Oost-Europa. Ze maken geen enkele kans op asiel omdat hun moederland als veilig wordt bestempeld, maar verblijven tijdens de procedure wel in Nederland. Vooral winkeliers in het centrum werden vorig jaar het slachtoffer. Het azc in Drachten bestaat al jaren. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft geen verklaring waarom ‘veiligelanders’ juist eind 2018 zorgden voor een diefstalpiek in Drachten. De gemeente overlegt met de politie over de juiste aanpak.

De overlast door jeugdgroepen in Smallingerland lijkt niet te verergeren. De overlast valt minder dan vroeger toe te schrijven aan een bepaalde plek of groep jongeren, maar verplaatst zich. De gemeente past zijn aanpak daarop aan.


Voor de komende vier jaar legt Smallingerland de prioriteit bij sociale overlast, jeugdgroepen en ondermijnende criminaliteit.

Lees verder

DRACHTEN | Drachtster ouderen in verzet om horecadrukte

03-06-2019

Bewoners van de appartementen boven de winkeruimte naast Mango zijn niet blij met de komst van restaurantketen De Beren.

‘Aanst sitte wy hjir alle jûnen yn de frituerlucht’
Ze willen op tijd onder de wol kruipen. Zonder nachtelijk gebral. De oudere bewoners van het Drachtster Raadhuisplein komen in opstand.

Na de bouwvak komt er een nieuwe horecazaak aan het plein: restaurantketen De Beren. Mét terras. ,,Allegear gedoch’’, verzucht Anne de Graaf (79). Samen met zeventien medebewoners van appartementengebouw B komt hij in opstand. ,,Wy binne bang foar oerlêst.’’ In een brief aan de gemeente Smallingerland dreigen ze de komst van de restaurantketen met alle mogelijke middelen te bevechten.
Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het naastgelegen woonblok met 45 woningen is woest. De bewoners hebben al genoeg lawaai te dulden, vinden ze. ,,En aanst sitte wy hjir alle jûnen yn de frituerlucht.’’ Keten De Beren vroeg de VvE of de pijp voor een nieuwe afzuiginstallatie door het halletje van het wooncomplex mag lopen. Niks ervan, vertelt voorzitter Bauke Postma. ,,Geen haar op ons
hoofd.’’ 

De bewoners van het Raadhuisplein was in 2010, tijdens het passeren van de aktes, beloofd dat ze boven winkels zouden komen te wonen. Hooguit twee panden zouden worden bestemd voor horeca. Dat leek prima. Maar winkelpanden zijn in Drachten niet te slijten. Zoetjesaan rukt de horeca op. Er zit een Chinees, een New York Pizza, een Lachende Koe en wereldrestaurant Omnia. Postma: ,,Daar hebben we soms al stank-overlast van’’. 

De Beren is een keten met 43 restaurants en 24 bezorgrestaurants door heel Nederland. De bezorgkoeriers zijn bekend van hun gele berenhelm. Drachten moet na de zomer de eerste Friese vestiging worden. De enige noordelijke vestiging is tot nog toe Groningen.
Het concern liet zijn oog vallen op een leegstaande plek aan het Raadhuisplein naast modewinkel Mango, waar drie ruimten op rij sinds 2014 leegstaan. Afgelopen week kregen De Graaf en Postma de bevestiging. Sindsdien zijn ze in koortsachtig overleg.

Bestemmingsplantechnisch valt er weinig te halen. Maar Postma heeft andere ijzers in het vuur. Zoals de afzuiginstallatie. ,,Als ze daarvoor
een vergunning aanvragen, gaan wij bezwaar maken. En door onze entree komt-ie sowieso niet.’’
De Graaf en zijn buren, die huren via Accolade, vrezen vooral het rumoer. ,,Hjir wenje minsken op leeftiid. Dy wolle net te let op bêd.’’ Winkels gaan om zes uur dicht, de horeca leeft ‘s avonds. ,,Om tolve oere sitte se hjirûnder noch op de bankjes.’’

De Graaf is al eens op sloffen naar buiten gegaan om bezoekers tot rust te manen. De komst van een terras boezemt hem extra angst in. Hij overweegt te verhuizen. ,,En dat dogge mear.’’ Postma van het belendende woonblok vindt dat op zijn beurt jammer. ,,Dan komen
hier jongeren te wonen, dat kun je op je klompen aanvoelen. En dat woont toch anders.’’ Binnenkort vergadert zijn VvE met de collega-VvE’s van het Drachtster Raadhuisplein over een strijdplan om de komst van de restaurantketen te keren. ,,We hopen dat dit onzalige plan van tafel gaat’’, schrijven ze in een brief aan de gemeente en Accolade.

Lees verder
 • Drachten
 • Boornbergum
 • Oudega
 • Opeinde
 • Rottevalle
 • Drachtstercompagnie
 • Houtigehage
 • De Wilgen
 • Nijega
 • Tieke
 • Kortehemmen
 • De Veenhoop
 • Goëngahuizen
 • Smalle Ee