Sneek | Sudwest steekt extra geld in dorpshuizen Ton extra voor bestrijding van armoede onder kinderen

Om sociale ontmoetingsplekken in dorpen en steden ook in de toekomst gezond te houden heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân een extra budget van 500.000 euro vrijgemaakt. Voor armoedebestrijding onder kinderen is een ton extra vrijgemaakt. 

Bij de begrotingsvergadering werd donderdagavond een amendement van CDA, FNP, PvdA en Lijst-Poiesz-Zijlstra aangenomen om meer geld ter beschikking te stellen voor ontmoetingsgebouwen in dorpen en wijken. In de begroting was al 535.315 euro gereserveerd voor dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen. De raad heeft daar vijf ton aan toegevoegd. Er wordt een nieuw investeringsfonds voor sociale ontmoetingsplekken voor in het leven geroepen. Het extra geld wordt uit de algemene reserve gehaald.

Een amendement van PvdA, ChristenUnie, FNP, Gemeentebelangen Totaal Lokaal en de lijsten De Wind en Poiesz-Zijlstra om meer geld te steken in armoedebestrijding onder kinderen, werd ook aangenomen. Boven op de vier ton rijksgeld die hiervoor is (de zogenoemde Klijnsma-gelden) wordt jaarlijks structureel een ton toegevoegd uit de algemene reserve. Ook komt er een proef voor schoolontbijt. De Thomas van Aquinoschool in Sneek mag daarmee gaan experimenteren.

Súdwest heeft 89 kernen en steden, waar 65 dorpshuizen, mfc’s en buurtcentra staan. In de toelichting op het amendement gaf Douwe Attema (CDA) aan dat de exploitatie van veel ontmoetingsplaatsen onder druk staat. In de coronacrisis is het sociale en verenigingsleven nagenoeg stil komen te liggen. Ook zijn vrijwilligers afgehaakt. Er waren nauwelijks inkomsten en de besturen moesten interen op de buffers.

Wethouder Bauke Dam betoonde zich blij met het amendement. ,,Hartstikke moai dat jo hjir ekstra jild foar útlûke wolle”, zei hij tegen de raad. ,,Ek it kolleezje wol in ekstra ympuls jaan oan ús moetingsplakken. It binne brûzjende middelpunten wêr’t ynwenners elkoar moetsje en wêr’t it ferieningslibben en kulturele en sportive aktiviteiten plakfine.”

Meer dan stenen

Toekomstbestendigheid is breder dan alleen het onderhoud van de gebouwen, zei Dam. ,,Wy moatte fierder sjen as allinnich de stiennen. Oars soene guon doarpshuzen net yn oanmerking komme kinne, omdat dy goed op oarder binne. Takomstbestendigens hat ek te krijen mei it gebrûk en de eksploitaasje.”

 

<HFD 121121>