Súdwest-Fryslân

Winsumer gat eindelijk ingevuld

14-06-2019

,,Moarn mar bouwe’’, zei voorzitter Eddie Koops van Winsum gisteravond tegen de raad van Waadhoeke. ,,Wy bin tige bliid mei dit plan.’’ Het dorp wacht al sinds 2017 op invulling van de driehoek tussen de Pier Winsemiusleane, Meamerterdyk en het Molepaed, vlakbij de Coop supermarkt.

Met Bouwgroep Noord werd in april 2017 overeenstemming bereikt. Vervolgens gaf de raad van Littenseradiel in december 2017 groen licht voor de komst van 24 woningen. De gemeente Waadhoeke, waar Winsum nu onder valt, heeft echter een andere stedebouwkundige visie, legde wethouder Nel Haarsma uit. Deze gemeente ziet in dorpen liever vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap dan rijtjeswoningen. Ook op de plek in Winsum worden rijtjeswoningen niet passend gevonden. Die zijn er in de directe omgeving ook niet, aldus Haarsma.

Zij zei blij te zijn dat Bouwgroep Noord in de aanpassingen mee wil gaan en in plaats van 24 woningen er 20 gaat bouwen. Er komen zeven twee-onder-een-kappers en twee drie-onder-een-kappers. De vier woningen die vervallen mag de Bouwgroep Noord elders in de gemeente realiseren.

In Winsum is de vraag naar woningen groot en er zijn al sinds 2017 verwachtingen gewekt. Daarom moet de bouw snel doorgang vinden, aldus het collegevoorstel.

Gemeentebelangen en FNP plaatsten wel een kanttekening. In Deinum speelt eenzelfde verhaal met nieuwe woningen rond de haven. Ook dat plan was al rond en vastgesteld door Menameradiel. Ook hier wijkt Waadhoeke af en komen er minder woningen. Het voorstel voor Deinum zou aanvankelijk tegelijk met Winsum behandeld worden, maar is door felle tegenstand uit het dorp van de agenda gehaald. De twee partijen willen niet dat door akkoord te gaan met Winsum straks verwacht wordt dat de partijen zullen instemmen met vermindering in Deinum of dat van dat dorp verwacht wordt dat ze in moeten schikken.

Ook Sexbierum krijgt er woningen bij. Op het terrein van het voormalige speel- en doepark Aeolus komen 24 woningen, besloot de raad gisteren. Het dorp is er blij mee, aldus Wiebe Goodijk van Dorpsbelang.
 

Lees verder

IJlst | 'Verkoop Nij Ylostins in IJlst is geen optie’

14-05-2019

Elkien is niet van plan zorgcentrum Nij Ylostins in IJlst te verkopen aan een investeerder. Dat meldde de woningcorporatie gistermiddag in  en brief aan de bewoners van het complex. ,,Wij willen de koper, maar vooral de bewoners, niet een spreekwoordelijke ‘kat in de zak’ verkopen’’, schrijft directeur-bestuurder Harro Eppinga in de brief. De corporatie wil de grond bovendien behouden om zelf nieuwbouw te kunnen plegen. Het ouderencomplex met 55 appartementen is volgens Elkien gedateerd en moet daarom tegen de vlakte. Tegen de sloop  is veel weerstand omdat het betekent dat de ruim veertig bewoners uit IJlst moeten vertrekken. Verhuizen binnen de stad is geen optie omdat er niet genoeg seniorenwoningen zijn. Ook veel stadsgenoten zijn fel gekant tegen de sloopplannen.

Lees verder

JOURE | Nieuwe huizen aan Wietske Tademalaan

09-05-2019

Vijftien gedateerde huizen aan de Wietske Tademalaan in Joure gaan plaatsmaken voor zestien nieuwe. Het betreft de nummers 1 tot en met 29. De optrekjes stammen uit 1960. De nieuwe woningen worden gasloos, krijgen twee slaapkamers en een tweede toilet op de verdieping. De overige onderkomens in de straat, gebouwd in 1987, krijgen een grondige onderhoudsbeurt. Zo worden ze beter geïsoleerd. Tot 1 april 2020 kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een nieuw optrekje, meldt Accolade.

Lees verder

SNEEK | Meer sociale huur op platteland Súdwest

09-05-2019

FNP, PvdA, D66 en zelfstandig raadslid De Wind willen graag meer sociale huurwoningen op het platteland van Súdwest-Fryslân. Ze dienen vanavond een motie in bij de raadsvergadering over het woonbeleid.

De partijen willen dat in alle deelgebieden van de gemeente 25 procent van het woningaanbod uit sociale huurwoningen bestaat. Uit gemeentelijk woononderzoek blijkt dat nu ongeveer 20 procent van de woningen in de regio’s buiten Sneek en Bolsward sociale huur is.

Lees verder

IJLST | Strijdvaardig IJlst loopt uit voor oudste stadgenoten

08-05-2019

Het was gisteren ‘Dryltser dinsdag’. Als een menselijk schild beschermden de inwoners van de stad de bewoners van Nij Ylostins, nu de sloophamer dreigt. 

Een paar honderd mensen zwijgen wanneer Joke Schilling, strijdbare burger, de microfoon aanzet. Ze klinkt fel als ze de menigte voor Nij Ylostins in IJlst toespreekt. Het is, vat ze samen, ongehoord hoe er met de 42 ouden van dagen in het zorgcentrum wordt omgegaan. De dreigende sloop van hun geliefde thuis hangt de bewoners al véél te lang boven het hoofd. Bedroefd en gespannen wachten ze op hun lot. Een geruststellend alternatief is er nog niet.

Woningcorporatie Elkien, de eigenaar, wil het complex afbreken. Het zou bouwtechnisch en qua veiligheid niet meer tegen de toekomst kunnen. Met zorgorganisatie Patyna zijn er plannen voor een nieuwe voorziening op dezelfde plek, maar concreet zijn die allerminst. De bewoners willen ook helemaal niet weg en de bevolking van IJlst komt hier en nu koppig in verzet tegen die kille plannen. Schilling: ,,Ze wonen hier, horen hier en moeten hier blijven.’’
Wel of geen nieuwbouw hangt ook af van de herbestemming van het oude gemeentehuis. Ook daarin komen huizen, mogelijk met zorgfunctie. En twee zorglocaties in het stadje, dat is echt te veel van het goede, vindt Elkien. De gemeente Súdwest-Fryslân ging maandag om tafel met beide partijen, maar dat leverde weinig nieuwe inzichten op.

‘De doorontwikkeling van Nij Ylostins wordt in een breed perspectief besproken’, schrijft de gemeente. Schilling leest het voor. Wat moet ze ermee? ,,Ik snap dat ze als een front naar buiten willen treden, maar iedereen vergeet één essentieel onderdeel: de mensen. Het gaat steeds weer over stenen en geld en nog altijd niet over de mensen. Ze hebben niet in de gaten hoe ze gedragen worden in IJlst. En
zelfs als er wel nieuwbouw komt, moeten ze verhuizen.’’
Er wordt een vlag gehesen met de opdruk ‘Frij Ylostins’. Mensen applaudisseren, handtekeningen landen op een petitie, fanfare Concordia blaast het Fries volkslied.

Pastoraal medewerker Wijbe Langius kijkt het bewogen aan. Hij komt dagelijks in het zorgcentrum. In zijn gesprekken met de bewoners gaat het alsmaar weer over de dreigende sloop en ja, ook als je dik in de negentig bent, kun je nog onzeker zijn over de toekomst. ,,Wy sitte hjir yn in sfear dy’t foar in soad minsken dramatysk is. Der is stress, der rôlje triennen. Se wenje hjir sa noflik. De âldste is
98 jier. Wêr moatst dy noch plantsje?’’

Wethouder Stella van Gent vindt de saamhorigheid van de inwoners van IJlst hartverwarmend. ,,IJlst heeft een goede community . Het is wel duidelijk dat Patyna en Elkien hier een klus te klaren hebben en als dat een beetje spaak loopt, dan wil ik als wethouder wel weten wat er speelt.’’ Vandaar ook de gesprekken met beide partijen. ,,En die zijn constructief hoor. Het moet primair over de inwoners
gaan.’’
Harm van der Meer draagt een gedicht voor en zwiept zijn woorden de menigte in. ,,Grutsk slaan wy de hannen om jim hinne. Diskear moat it gefoel it winne.’’ De mensen (van ouders met kinderen tot raadsleden en ouderen achter een rollator) waaieren uit rond het gebouw en geven elkaar een hand. Een grote kring vormen ze, als een beschermend schild voor hun oude stadgenoten. Vanuit hun kamers
kijken bewoners naar het schouwspel dat hen omringt.

Pé Andela (92) staat wel buiten. Hij heeft vanmorgen een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van Patyna, die deze dagen bij alle bewoners langs gaat. ,,Se ha my frege wat ik fan dizze hiele tastân fyn. Ik ha goed sein dat as se fanôf it begjin dúdlik west hienen oer it wurdsje ‘nijbou’, dat dit allegear dan net bard wie. Hjir werom komme kinne, dat is sa wichtich foar ús.’’

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich