Súdwest-Fryslân

SNEEK | Gemeente SWF wisselt gegevens uit tegen schulden

25-08-2020

Na de Fryske Marren gaat ook Súdwest-Fryslân gegevens uitwisselen met woningcorporaties om schulden bij huurders tegen te gaan. Bij een
huurachterstand geven corporaties bij de gemeente aan dat de huurder schuldhulp nodig heeft. Met de gegevensuitwisseling wil SWF betalingsproblemen sneller voorkomen. Huurschulden zijn daarbij een signaal dat hulp nodig. Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat de gegevensuitwisseling huisuitzettingen kan voorkomen.

Lees verder

SNEEK | FNP Súdwest pleit voor woonplicht

25-08-2020

De FNP-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân wil graag dat het college van burgemeester en wethouders een woonplicht in de gemeente onderzoekt. Daarbij moet de eigenaar zelf in de woning wonen. Volgens de fractie zorgt zo’n plicht voor meer kansen voor starters. Ook zou het helpen tegen de stijgende huurprijzen en goed zijn voor de leefbaarheid.

De Leeuwarder wethouder Hein de Haan gaf begin dit jaar al aan een dergelijke woonplicht voor Leeuwarden te overwegen.

Lees verder

Wons kan twee eigen huurhuizen bouwen

24-08-2020

Wons Mienskip Wûns, de woningcoöperatie van Wons, mag twee levensloopbestendige huurwoningen bouwen aan de Noorderlaan.
De coöperatie werd in 2014 door inwoners van het dorp opgericht omdat woningcorporatie Elkien zich terugtrok uit Wons.

De coöperatie wil woningen bouwen en beheren om het dorp leefbaar te houden. Een van de plannen was om een deel van de huurwoningen van Elkien aan de Noorderlaan over te nemen, maar dat plan werd in 2017 gepauzeerd. De coöperatie wilde een hypothecaire lening van dertig jaar, maar kon geen instantie vinden die zo’n lange looptijd wilde geven. Bij een kortere looptijd zou de huurprijs te hoog worden.


Een ander project, de bouw van de huizen, gaat wel goed. Hoewel welstandscommissie Hûs en Hiem een negatief advies gaf, heeft het
college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân de vergunning voor de bouw verleend. Als de eisen van Hûs en Hiem waren overgenomen, waren de huizen te duur geworden.

Lees verder

IJLST | Bezwaar tegen sloop Nij Ylostins

27-02-2020

Erfgoedvereniging Heemschut overweegt bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente Súdwest-Fryslân om wooncomplex Nij
Ylostins niet tot monument aan te wijzen. Heemschut was een van de aanvragers daarvan. Het pand uit 1972, dat woningcorporatie Elkien nu
mag slopen, is volgens Heemschut architectonisch bijzonder.

Lees verder

IJLST | Er komen dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg

25-02-2020

Ouderencomplex Nij Ylostins in IJlst wordt geen gemeentelijk monument. Dat zorgt voor wisselende reacties, want door deze uitspraak mag het gebouw gesloopt worden.

Reinder Hoomans heeft de monumentale status aangevraagd. Zijn moeder zit in het IJlster ouderencomplex Nij Ylostins. ,,Zij reageerde met een diepe zucht. Eigenlijk was het wat gelaten’’, doelt hij op de reactie van zijn moeder toen het nieuws bekend werd. De uitspraak zorgt voor wisselende reacties onder de bewoners. ,,Sommigen zijn kwaad en anderen zijn opgelucht. Het loopt als een splitsing door het pand.’’

Gert Brouwer is van De Bewonersraad. Hij merkte kort na de uitspraak weinig bij de bewoners. ,,Mensen hebben heel lang uitgekeken naar dit besluit en die moeten het even laten indalen. Ik denk dat morgen of overmorgen de vragen wel komen.’’ Hij denkt net als Hoomans dat er gemengde gevoelens zijn na het besluit. ,,De een is heel blij omdat er een nieuwe woning komt, maar een ander wil helemaal niet
verhuizen op die leeftijd.’’ 

Hoomans is uitgesproken over het besluit. ,,We hebben heel veel moeite gedaan om te bewijzen dat het een monument is. Dat is ook aangetoond door allemaal rapporten en verslagen. Daar is welstandscommissie Hûs en Hiem ook helemaal in meegegaan. Het gebeurt niet vaak dat er met een advies van hen niks gedaan wordt.’’
Hoewel Hûs en Hiem dus positief was over de monumentenaanvraag, gaat de gemeente Súdwest-Fryslân er niet in mee. Een aanwijzing tot monument zou te beperkend zijn voor de herontwikkeling van het complex, aldus het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is niet aannemelijk dat er dan een betaalbare en toekomstbestendige, op zorg en welzijn gerichte invulling van het wooncomplex
te realiseren is’’, luidt hun verklaring. ,,De eigenaar heeft aangegeven dat doelen niet bereikbaar zijn met renovatie’’, vertelt wethouder Erik Faber. Dat B en W het gebouw geen monument vinden, betekent dat het gesloopt mag worden. Daardoor komen er dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg. Daarnaast wil zorgaanbieder Patyna dertig huizen bouwen voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben.

Harro Eppinga van Elkien is blij met de uitspraak van de gemeente. ,,Ik ben door veel mensen gefeliciteerd, maar dat voelt niet
goed. Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is en dat we door kunnen gaan met de plannen, maar het voelt niet als een overwinning.’’
Hij erkent dat het hele complex niet in een keer tegen de grond gaat. ,,We willen fasegewijs slopen en bouwen. De bewoners moeten misschien verhuizen tijdens de verbouwing, maar dat kan intern. Ze hoeven IJlst dus niet uit. Tijdens de verhuizing helpen wij waar het moet en waar het kan.’’

Eppinga geeft aan dat er een ‘hofjesstructuur’ met meerdere gebouwen komt. ,,In deze woningen kunnen mensen zelfstandig wonen, maar het is ook mogelijk om daar te blijven wonen met zorg.’’ Ook een ontmoetingsruimte is een optie. ,,Daar gaan we ons hard voor
maken.’’

Esther de Meijer is van de werkgroep wonen van Stadsbelang IJlst. Zij snapt niks van de gemeente Súdwest-Fryslân. ,,Dit besluit staat haaks op de recentelijk ontwikkelde woonvisie van de gemeente. Daarin staat letterlijk dat herbestemming en renovatie boven nieuwbouw gaat. Dit besluit wil zeggen dat Elkien dertig sociale huurwoningen gaat bouwen. Dat zijn dertig minder dan in het oorspronkelijke gebouw, dus je verliest gewoon dertig sociale huurwoningen. Daarvoor in de plaats komen dertig zware zorgwoningen. Dat is veel te veel voor IJlst.’’

Wat van De Meijer ook tegen de borst stuit, is dat Patyna en Elkien een te dikke vinger in de pap hebben. ,,Het is net of dat de enige partijen zijn die iets aan zorg en wonen doen. Er zijn bijvoorbeeld ook andere zorgaanbieders.’’ Daarnaast hadden de bewoners uit het dorp wat meer inspraak mogen hebben. ,,Ze hebben het steeds over de toekomstige ouderen, maar dat zijn wij. Ons is niks gevraagd.’’

Het zorgcomplex Nij Ylostins stamt uit 1972 en is gebouwd aan de hand van het programma Experimentele Woningbouw, dat als doel had om het niveau van de volkshuisvesting en woonzorg te verbeteren. Destijds werden er 64 bouwprojecten gesteund. ,,Dit is de eerste die afgebroken gaat worden en dat terwijl het helemaal niet hoeft. Het is niet zo dat het gebouw op instorten staat’’, erkent Hoomans.
,,Elke gemeente zorgt goed voor die panden, maar Súdwest-Fryslân denkt daar anders over.’’

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich