Súdwest-Fryslân

KOUDUM | Huurhuizen grondig aangepakt en gesloopt

08-12-2018

WoonFriesland is gestart met het moderniseren van 41 woningen in Koudum. Het sociaal verhuurbedrijf steekt 1,4 miljoen euro in de klus. Ze worden energiezuiniger gemaakt en voorzien van zonnepanelen, nieuwe badkamers, toiletten en keuken. Eerder dit jaar werden al 96 huurhuizen op deze manier aangepakt in Koudum.

Voor 12 woningen aan de Jacobus van der Waeyenstraat en Oostenveldseweg liggen sloopplannen klaar. Met bewoners wordt overlegd over vervangende nieuwbouw.

Lees verder

Súdwest-Fryslân komt met pas voor mantelzorgers

27-11-2018

De gemeente Súdwest-Fryslân komt met een mantelzorgpas voor mantelzorgers in de gemeente. In de gemeente zijn ruim 3600 mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor een naaste. Met de pas kunnen de mantelzorgers ondersteuning vragen. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om vervangende mantelzorg of professionele diensten als huishoudelijke hulp, maar ook voor uitstapjes.

Volgens de gemeente is er nu een te grote drempel om om hulp te vragen, wat tot overbelasting en isolement leidt. De gemeente
refereert daarbij aan een onderzoek, waaruit eerder bleek dat een groot deel van de mantelzorgers overbelast is. De pas vervangt de Himmelsjekregeling, die per 1 juli 2018 eindigde. Daarmee kon huishoudelijke hulp worden aangevraagd. Deze bon werd soms oneigenlijk gebruikt. De bon wordt begin volgend jaar geïntroduceerd.

Lees verder

SNEEK | Bewoners verliezers bij verkoop Parkflat Stadsfenne

23-07-2018

De 114 appartementen van Parkflat Stadsfenne in Sneek gaan in de verkoop. De eigenaren wacht mogelijk een fors verlies.
,,We moeten er voor zorgen dat Parkflat Stadsfenne in Sneek nog jaren een fijne plek voor ouderen is’’, omschreef bestuursvoorzitter Wouter Willems vorig jaar de taak van het bestuur van de serviceflat. Er werd een toekomstvisie opgesteld, die heeft geleid tot verkoop van de 114 flatwoningen.

De eerste gesprekken met potentiële kandidaten zijn gevoerd. Toch heerst er onrust en onvrede. Een aantal woningeigenaren heeft het
gevoel dat het bestuur mogelijk andere belangen heeft. En dat bewust is aangestuurd op de verkoop, waarbij ontwikkelaars mogelijk miljoenen euro’s in hun zak steken. De eigenaren reppen van tegenwerking, onlogische keuzes en onjuiste voorstelling van zaken.
Bestuursvoorzitter Wouter Willems ontkent een sturende rol. ,,Wij hebben hierin geen positie. Persoonlijk maakt het mij niet uit welke
kant de leden op willen.’’


Sinds de mededeling van het bestuur, najaar 2017, dat op korte termijn 3,5 miljoen euro nodig is voor onderhoud aan het uit 1971 daterende wooncomplex, is er ongerustheid onder de veelal oudere bewoners. Door het bestuur zijn de voorbije maanden verschillende scenario’s uitgewerkt om de serviceflat te kunnen laten voortbestaan. Een ingewikkelde bijkomstigheid is de coöperatieve structuur van de
serviceflat. Er zijn 73 particuliere eigenaren (deels bewoners, deels erven).
De overige 41 appartementen zijn gezamenlijk bezit. Deze woningen worden verhuurd. Als coöperatie is het lastig om geld te vergaren
om het onderhoud uit te voeren. De voorgestelde mogelijkheden varieerden van een eenmalige storting van 50.000 euro, de oprichting van
een vereniging van eigenaren (vve) of verkoop tegen een lagere prijs.
Onlangs is door de leden gestemd over de verschillende mogelijkheden. Voor verkoop stemden 35 leden, voor een vve 25. De uitwerking
van de verkoop zal maanden kunnen duren. ,,We zijn nu bezig met het opstellen van een bidbook voor investeerders of financiers. Daarin
zijn ook allerlei voorwaarden opgenomen waaraan deze partijen moeten voldoen’’, zegt Willems. Opmerkelijk is dat de  onderhoudswerkzaamheden nu 1 miljoen euro lager uitvallen. Dit komt door te kiezen voor een ‘pragmatische aanpak’ in plaats van een ‘modelmatige’. Willems: ,,De leden vonden het een hoog bedrag, dus toen zijn we gaan kijken of het ook anders kon. Maar als we het gebouw toekomstbestendig willen maken, zullen we andere aanpassingen moeten doen. Die kosten veel geld en dan kom je ongeveer weer op hetzelfde bedrag uit.’’

Volgens deskundig onderzoek is het gebouw in redelijke tot goede staat. Een deel van de oudere bewoners zou onvoldoende inzicht in de materie hebben en gemakshalve vertrouwen op het bestuur. Daartegenover staat dat voor bewoners, die na verkoop hun woning kunnen huren van de ontwikkelaar, snel een einde komt aan de onduidelijkheid. Ook een aantal erven wil graag snel van de woningen en bijbehorende betalingsverplichtingen af. Dat er verdeeldheid is onder de eigenaren is logisch, meent de voorzitter. ,, Van meet af aan heb ik gezegd dat dit traject 73 verliezers telt.’’
Een door bewoners en eigenaren gevormde klankbordgroep adviseerde na onderzoek voor de variant met een vve. Volgens sommigen is
deze optie door het bestuur niet serieus aan de eigenaren voorgelegd. Met de vve bedraagt het verlies enige tienduizenden euro’s als erven kiezen voor directe verkoop van hun appartement. Eigenaar/bewoners zullen weinig tot niets merken. Bij verkoop en terughuur zal een ieder een forse financiële schade lijden.

De vrees bestaat dat investeerders een laag bod zullen doen, dat uiteindelijk door de bewoners geaccepteerd moet worden. Ook leeft de
angst dat de nieuwe eigenaar bewust aanstuurt op een vermindering van het woongenot en beëindiging van de zorgverlening. Dat maakt de weg vrij om de appartementen voor een hogere prijs te verkopen. In geval van opzettelijk gecreëerde leegstand ontstaat nog een andere optie: sloop van de Parkflat en nieuwbouw. Het bestemmingsplan staat die mogelijkheid toe. De herbouwwaarde en winst voor de ontwikkelaar zou een veelvoud zijn van de aanschafprijs.Ookhier nuanceert Willems. ,,Dat mag in Nederland niet. Die voorwaarden zijn er niet voor niets. Zeker de eerste tien jaar zal er weinig veranderen.’’

Lees verder

MAKKUM | Trouwe huurders in Makkum willen ook een duurzaam huis

23-06-2018

Huurders inMakkum zijn boos op woning corporatie Elkien. Die knapt 127 oude woningen op, maar niet de huizen die zij wil afstoten.

Al 53 jaar woont Jaap van der Heide in de Tjalkstraat. Om de hoek is Jitze Nagel al 47 trouwe huurder van de gezinswoning. De mannen hebben er altijd naar tevredenheid gewoond, maar nu zit ze toch iets dwars. ,,Wij vinden het niet terecht dat Elkien ons in deze oude en koude huizen laat zitten, terwijl rondom flink wordt gerenoveerd. Wij betalen straks dezelfde huur als bewoners van de opgeknapte woningen.’’

Elkien steekt alleen energie in de woningen die zij blijft verhuren. Aan de huizen die op de nominatie staan te worden verkocht, wordt niets gedaan. Op zich zegt Van der Heide dat wel te begrijpen, maar stelt dat er straks wel sprake is van ongelijkheid. ,,Die mensen hebben meer woongenot voor hetzelfde geld. Zelf zijn wij al ouder en we kunnen de woning niet kopen.’’
Daarnaast vinden de mannen dat Elkien slecht naar de trouwe huurders luistert. Brieven blijven lang onbeantwoord, bel-afspraken worden
niet nagekomen. ,,Je moet er voortdurend zelf achteraan. Wij zijn altijd nette huurders geweest en willen ook zo behandeld worden.’’
Volgens Nagel is zelfs sprake van achterstallig onderhoud. Van der Heide kent verhalen van mensen die bijna door de vloer zijn gezakt. In de halve eeuw dat hij in de Tjalkstraat woont, is er weinig aan de woningen gedaan. ,,Dertig jaar geleden kregen we een ander plafond en 36 jaar geleden dubbele beglazing en kozijnen. Douche en toilet zijn nooit vernieuwd.’’ 

Elkien heeft begrip voor de zorgen van de bewoners, zegt woordvoerder Nikkie Smit. ,,De verschillen tussen de woningen moeten inderdaad niet te groot worden. Na de zomer wordt nieuw beleid uitgestippeld voor de 2500 huizen diewewillen afstoten. Het vergt een enorme investering om alle woning te verduurzamen en van het gas los te koppelen.’’

Lees verder

Afspraken sociaal wonen in Súdwest

20-04-2018

De vier woningcorporaties en vier huurdersverenigingen in Súdwest-Fryslân hebben samen met de gemeente hun handtekeningen gezet onder de zogeheten ‘raamovereenkomst sociaal wonen’. Daarin wordt vastgelegd dat de partijen ieder jaar met elkaar prestatieafspraken maken.

Het is voor het eerst dat zij uitspreken welke doelen zij samen nastreven. Daarbij wordt gekeken naar betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich