Súdwest-Fryslân

IJLST | Nieuwbouw Elkien

09-01-2020

Ik wil beginnen met het geven van een pluim aan de Woningcorporatie Elkien, voor het prachtige nieuwbouwplan wat betreft het ouderenzorgcomplex Nij Ylostins, in IJlst. Allemaal nieuwe gebouwen aan de ingang van IJlst, zie het artist impression, in het Sneeker Nieuwsblad van woensdag, 18 december, 2019. Een zorgcomplex helemaal aangepast aan de normen en eisen anno 2020, waarmee we minstens weer veertig jaar vooruit kunnen. Ik zou de huidige en toekomstige bewoners willen oproepen om voor dit prachtige plan te kiezen en niet in het minst het college van Sûdwest Friesland. Het plan van Elkien bevat maar liefst 30 moderne seniorenwoningen met daarnaast 30 woningen waar zwaardere zorg mogelijk is. Indien nodig kan men van de ene woning naar de andere verhuizen, binnen dezelfde woonvoorziening. Men verbaast zich over het feit dat Elkien geen plan B heeft, indien de monumentenstatus aan het huidige complex wordt verleend. Dat Elkien op dit moment geen plan B heeft lijkt me logisch met zo’n prachtig nieuwbouw plan. Zelf wonen we al meer dan veertig jaar in een huurwoning van Elkien naar volle tevredenheid. De huidige bewoners kunnen gerust zijn dat hun belangen, zowel sociaal als praktisch, bij te plegen nieuwbouw bij Elkien in goede handen zijn. Deze ervaring hebben we zelf bij een ingrijpende renovatie aan onze woning, enkele jaren geleden. Daarnaast heeft Elkien een samenwerkingsverband met de huurdersvereniging “De Bewonersraad Friesland”,die op haar beurt de gang van zaken nauwlettend volgt, in het belang van de huurders. Wat staat ons te wachten, als aan het wooncomplex een monumentenstatus wordt verleend, en Elkien zijn handen er vanaf trekt? Komt het dan in handen van een projectontwikkelaar, wiens visie bestaat uit zoveel mogelijk geld te verdienen? Dan zijn we toch veel beter uit met een sociale wooncorporatie als Elkien. Van hen die het kunnen weten is mij bekend dat het huidige wooncomplex op meerdere punten in zeer slechte staat verkeerd. Bij een eventuele verbouwing zullen deze gebreken altijd blijven opspelen. Nogmaals mijn oproep, kies voor het enige juiste en dat is totale nieuwbouw. Ik weet zeker dat de huidige en de toekomstige bewoners, zoals ik zelf met mijn vrouw, respectievelijk 80 en 74 jaar oud, daar absoluut geen spijt van krijgen. Ik meen bijna zeker te weten dat alle toekomstige bewoners van dit zorgcomplex kiezen voor radicale nieuwbouw.

IJlst, Henk de Vries

Lees verder

IJLST | Nij Ylostins verdient status monument

07-01-2020

Zorgcentrum Nij Ylostins in IJlst. ‘Het complex heeft een onvervangbare ziel.’
ies

Súdwest-Fryslân neemt binnenkort een beslissing over de monumentenstatus voor het complex Nij Ylostins in IJlst. Met negens en tienen als rapportcijfers moet dat lukken. In maart en april 2019 heeft de eigenaar van Nij Ylostins in IJlst aan de bewoners kenbaar gemaakt dat het wooncomplex wordt gesloopt. Bewoners moeten september 2020 zijn verhuisd. Er is geen alternatief in IJlst, nieuwbouw is niet aan
de orde. De boodschap was: ‘Als u elders in Fryslân een woonplek vindt, zullen wij u daarbij wel helpen.’

Deze ondoordachte actie van Elkien riep veel reacties op, onder meer uit de architectuurwereld. Architect Rein Hofstra, publicist architectuur van LC Peter Karstkarel en oud-architect en docent Joute de Graaf verklaarden dat het complex een grote architectonische waarde heeft.

Het markeert hoe men eind jaren zestig anders is gaan denken over de manier van wonen voor ouderen. In plaats van hoge flats met lange gangen werd hier een open ruimte gecreëerd met straatjes en zithoekjes in plaats van lange saaie gangen. Ook werd een mooie gemeenschappelijke ruimte gemaakt naast de binnentuin. Je gaat naar buiten en toch kun je binnen blijven als je de binnenstraatjes op gaat. Een vorm van sociaal contact houden is gegarandeerd. Het werd in 1972 werkelijkheid en kreeg van de minister officiële erkenning als ‘experimentele woningbouw’. Er kwamen lovende publicaties in de regionale en landelijke media.

De voorgenomen sloop bracht een aantal mensen en erfgoedvereniging Heemschut tot het inzicht dat Nij Ylostins moet worden aangemerkt als gemeentelijk monument. Daartoe werd eind juni een aanvraag ingediend. Daarbij werd een idee aangeleverd voor hoe je perspectiefvol zou kunnen renoveren.

Helaas meende wethouder Erik Faber dat deze aanvraag weinig kans van slagen heeft. Ook waren er politieke partijen die dachten dat dit een ludieke actie was, een ‘trucje’ om de zaak te rekken. Andere partijen namen het wel serieus.

Op basis van de aanvraag tot gemeentelijk monument worden onafhankelijke deskundigen gevraagd om ook hun oordeel te geven over het wooncomplex. Bureau De Onderste Steen uit Nijmegen adviseert vervolgens: ,,De structuralistisch aandoende plattegrond van het complex (met woningen die ten opzichte van elkaar verspringen) en de inpassing in de omgeving (met fruitbomen) zijn bijzondere aspecten die ook na vijftig jaar nog zeer modern aandoen.” Het advies is ,,het complex Nij Ylostins te behouden voor de toekomst en aan te wijzen
als gemeentelijk monument”.

De gemeente Súdwest-Fryslân moest de aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie en liet zichzelf een advies aanreiken. Het bureau MVDH Architectuurhistorie uit Groningen werd gevraagd een ‘waardenstelling’ te doen. Het bureau kwam in een lovend rapport tot de conclusie: ,,Gelet op de hoge waarden op cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig vlak is te zien dat het een voor de gemeente uniek gebouw betreft dat voort is gekomen uit een sociaal-maatschappelijk gedachtegoed. (...) De opzet van het complex is tot in detail door de ontwerpers, initiatiefnemers en gebruikers doordacht. (...) Het is zeer aan te bevelen het complex met buitenruimte in z’n geheel als gemeentelijk monument aan te wijzen.”

In feite komt het gemaakte rapport overeen met de bevindingen van Joute de Graaf en De Onderste Steen. In de toelichting onderstrepen de aanvragers: ,,Bewaar dit complex in zijn verschijningsvorm. Het heeft een onvervangbare ‘ziel’.’’ Ten slotte oordeelde welstandscommissie Hûs en Hiem unaniem: ,,Door commissieleden wordt opgemerkt dat het wooncomplex goed veranderbaar is
zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de intrinsieke waarde van het gebouw en dat uit rapporten blijkt dat Nij Ylostins nog in hoge mate gaaf is.” De commissie komt tot het oordeel ,,dat Nij Ylostins van voldoende cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis is, dat aanwijzing van het complex als gemeentelijk monument is gerechtvaardigd.”

Het mag voor een ieder duidelijk zijn dat deze aanvraag geen ludieke actie of een trucje is. Er moet inderdaad flink worden geïnvesteerd om de woonunits bij de tijd te brengen. Maar dat kán. Het kan toch niet zo zijn dat je negens en tienen op je rapport haalt en dan alsnog niet zou slagen met de aanvraag voor gemeentelijk monument.


Bendiks Jan Boersma en Reinder Hoomans zijn indieners van de aanvraag tot gemeentelijk monument voor Nij Ylostins.

Lees verder

IJLST | Bewoners Nij Ylostins blij met voornemen monumentenstatus

09-12-2019

Het college van Súdwest-Fryslân is van plan wooncomplex Nij Ylostins in IJlst aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De
bewoners zijn blij met dat besluit.

,,Het is een stap in de goede richting’’, zegt Reinder Hoomans, voorzitter van de bewonerscommissie. ,,Maar we lopen hier nog niet in polonaise.’’ Het is namelijk nog niet definitief. Eerder dit jaar ontstond er ophef omdat duidelijk werd dat eigenaar Elkien het complex wilde slopen, waarna de bewoners in actie kwamen. Hoomans: ,,Het gebouw is uniek. Het gebouw heeft een grote gemeenschappelijke
ruimte evenals gezellige straatjes waar bewoners veel doorheen wandelen, een dorpje op zich. Nij Ylostins was de eerste in zijn soort. Als er nieuw gebouwd wordt, zijn we dit kwijt.’’

Als Nij Ylostins gerenoveerd wordt, kan het weer voldoen aan de eisen des tijd, stelt de bewonerscommissie. De aanwijzing tot monument is op advies van Hûs en Hiem. Dit orgaan oordeelt dat Nij Ylostins van ,,voldoende cultuur- en architectuurhistorische betekenis’’ is.
Volgens wethouder Erik Faber houdt het advies niet in dat de gemeente alleen maar ‘ja’ hoeft te zeggen en te tekenen voor een akkoord. ,,Wij hebben de plicht de te beschermen monumentale waarden af te wegen tegen de belangen van Elkien, als eigenaar van Nij Ylostins”. Het college wil voor 25 februari volgend jaar definitief besluiten.

Lees verder

IJLST | Sloop onzeker door mogelijk toekennen monumentenstatus Nij Ylostins

09-12-2019

Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst mag een monumentenstatus krijgen, als het aan de burgemeester en wethouders van de gemeente
Súdwest-Fryslân ligt. In een ‘voorgenomen aanwijzing’ geven wethouder Erik Faber en zijn collega’s aan om het advies van
monumentencommissie Hûs en Hiem op te volgen. Hûs en Hiem oordeelde vorige maand dat Nij Ylostins een beschermde
monumentenstatus verdient. Als dit advies opgevolgd wordt, mag eigenaar woningcorporatie Elkien het pand niet slopen.

Het was volgens wethouder Faber onmogelijk om als college van B en W een definitief oordeel te geven. ,,Het schriftelijke advies van Hûs en Hiem ligt sinds 3 december bij ons. We hebben langer nodig om een gedegen en juridisch goed onderbouwd besluit te kunnen nemen.”
Het college van B en W voelde de noodzaak om het voorlopige besluit naar buiten te brengen omdat er volgens een woordvoerder van de
gemeente Súdwest-Fryslân ,,openlijk getwijfeld wordt aan de bereidheid van het college om een monumentenstatus toe te kennen”.
Stadsbelang IJlst (SBIJ) zegde het vertrouwen in wethouder Erik Faber vorige week op. Het voelde zich onvoldoende betrokken.

Bij woningcorporatie Elkien is de mededeling van het college van B en W rauw op het dak gevallen. ,,De timing is ronduit ongelukkig”, zegt Harro Eppinga, directeur-bestuurder van Elkien. ,,Vanochtend informeren we bewoners van Nij Ylostins over onze plannen. Dinsdag informeren we inwoners van IJlst en woensdag raadsleden. De gemeente kent deze agenda ook. Daarom is de timing uiterst merkwaardig.” De bijeenkomsten gaan gewoon door. ,,We hebben er weken werk in zitten en willen mensen goed informeren. Dat heeft voor ons nu de prioriteit.”

Lees verder

Ingezonden: Ziel van Nij Ylostins

27-11-2019

In de LC van 22 november stond een verhaal over de ‘ziel’ van Nij Ylostins. Als dit zo bijzonder is, dan wordt het tijd dat Nij Ylostins loskomt van Elkien en andere wegen zoekt om door te gaan, eventueel als vereniging van eigenaren of in een andere vorm, met hulp van eigen kinderen, kennissen en noem maar op. Huur wordt er nu al betaald, ook service- en andere kosten. Dat moet voldoende zijn voor het voortbestaan, want een wooncomplex aan de markt overlaten, is wel het laatste wat hier gebeuren moet. Het warme nest- en gemeenschapsgevoel zal hier anders verdwijnen.
Vul de lege appartementen ook op met jongeren uit vooral IJlst en de wijde omgeving.
Popke Veenstra. Kollum

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich