Súdwest-Fryslân

Woudsend krijgt 30 nieuwbouwwoningen

19-07-2021

De gemeente Súdwest-Fryslân wil dertig nieuwbouwwoningen in Woudsend laten bouwen. Het college van B en W heeft de gemeenteraad gevraagd hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Het gaat om het woningbouwplan It Skar 2 van zo’n drie hectare. In de wijk komen zowel huur- als koopwoningen. De gemeenteraad besluit op 30 september over de kredietaanvraag.

 

(FD17.07.21) 

Lees verder

SNEEK | 500.000 euro voor woningen

22-05-2021

De gemeente Súdwest-Fryslân trekt 500.000 euro uit om woningbouw te versnellen. Er wordt niet gewacht op de begroting om middelen beschikbaar te stellen. ‘It jild moat nei de doarpen, mar ferknoei ús doarpen net’

De versnelling die het college voorstelt, valt goed bij alle partijen, bleek vorige week in een commissievergadering. De omschrijving van de besteding van het geld werd wel vaag gevonden. Het college spreekt over een actievere rol richting alle kernen in de gemeente, meer sturing en marktpartijen uitnodigen. ,,Niks nieuws’’,constateerde Angeline Kerver van GroenLinks.

Súdwest-Fryslân kreeg eerder bij de provincie voor elkaar om tot 2030 meer te mogen bouwen dan de prognose van 1500 woningen. Buiten dit cijfer mag er vrij gebouwd worden in Sneek, Bolsward, Makkum en Workum.

(LC 21.05.21)

 

Lees verder

MAKKUM | Elkien sloopt en bouwt tien nieuwe woningen

28-04-2021

Tien woningen in de Klipperstraat in Makkum worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Woningstichting Elkien heeft dit in overleg met de bewoners besloten. Voor hen is vervangende huisvesting gevonden.

Na de sloop komen er opnieuw tien huizen terug, in een blok van vier en een blok van zes woningen. Ze worden meer naar achteren gebouwd zodat er meer groen en ruimte in de straat ontstaat. De nieuwe huizen worden energieneutraal en zijn geschikt voor kleine gezinnen.

 

(LC 27.04.21)

Lees verder

KOUDUM | Patyna staat open voor gesprek over sluiting

15-03-2021

Zorginstelling Patyna is bereid met bewoners van Nij Claerbergen in Koudum in gesprek te gaan over de sluiting van de gemeenschappelijke ruimte in het ouderencentrum.
De huur bij WoonFriesland is per 1 maart opgezegd omdat deelname aan de activiteiten afnam en Patyna daardoor de subsidie die het voor activiteiten van de gemeente Súdwest-Fryslân kreeg, niet meer kan verantwoorden.

Patyna richt zich nu op activiteiten in de nieuwe Finke. Corona is mede de oorzaak van de afnemende deelname.

 

(LC 13.03.21)

Lees verder

JOURE | Coaches hielpen tien huishoudens

03-02-2021

De Fryske Marren leidt opnieuw energiecoaches op, vrijwilligers die inwoners adviseren over energiebesparende maatregelen. De energiecoaches hielpen het afgelopen jaar tien huishoudens met een krappe beurs door ze tips te geven waarmee zij geld konden besparen. De gemeente gaat door met die aanpak.

 

(fd 02.02.21)

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich