Súdwest-Fryslân

IJLST | Bezwaar tegen sloop Nij Ylostins

27-02-2020

Erfgoedvereniging Heemschut overweegt bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente Súdwest-Fryslân om wooncomplex Nij
Ylostins niet tot monument aan te wijzen. Heemschut was een van de aanvragers daarvan. Het pand uit 1972, dat woningcorporatie Elkien nu
mag slopen, is volgens Heemschut architectonisch bijzonder.

Lees verder

IJLST | Er komen dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg

25-02-2020

Ouderencomplex Nij Ylostins in IJlst wordt geen gemeentelijk monument. Dat zorgt voor wisselende reacties, want door deze uitspraak mag het gebouw gesloopt worden.

Reinder Hoomans heeft de monumentale status aangevraagd. Zijn moeder zit in het IJlster ouderencomplex Nij Ylostins. ,,Zij reageerde met een diepe zucht. Eigenlijk was het wat gelaten’’, doelt hij op de reactie van zijn moeder toen het nieuws bekend werd. De uitspraak zorgt voor wisselende reacties onder de bewoners. ,,Sommigen zijn kwaad en anderen zijn opgelucht. Het loopt als een splitsing door het pand.’’

Gert Brouwer is van De Bewonersraad. Hij merkte kort na de uitspraak weinig bij de bewoners. ,,Mensen hebben heel lang uitgekeken naar dit besluit en die moeten het even laten indalen. Ik denk dat morgen of overmorgen de vragen wel komen.’’ Hij denkt net als Hoomans dat er gemengde gevoelens zijn na het besluit. ,,De een is heel blij omdat er een nieuwe woning komt, maar een ander wil helemaal niet
verhuizen op die leeftijd.’’ 

Hoomans is uitgesproken over het besluit. ,,We hebben heel veel moeite gedaan om te bewijzen dat het een monument is. Dat is ook aangetoond door allemaal rapporten en verslagen. Daar is welstandscommissie Hûs en Hiem ook helemaal in meegegaan. Het gebeurt niet vaak dat er met een advies van hen niks gedaan wordt.’’
Hoewel Hûs en Hiem dus positief was over de monumentenaanvraag, gaat de gemeente Súdwest-Fryslân er niet in mee. Een aanwijzing tot monument zou te beperkend zijn voor de herontwikkeling van het complex, aldus het college van burgemeester en wethouders. ,,Het is niet aannemelijk dat er dan een betaalbare en toekomstbestendige, op zorg en welzijn gerichte invulling van het wooncomplex
te realiseren is’’, luidt hun verklaring. ,,De eigenaar heeft aangegeven dat doelen niet bereikbaar zijn met renovatie’’, vertelt wethouder Erik Faber. Dat B en W het gebouw geen monument vinden, betekent dat het gesloopt mag worden. Daardoor komen er dertig seniorenwoningen, geschikt voor thuiszorg. Daarnaast wil zorgaanbieder Patyna dertig huizen bouwen voor mensen die zwaardere zorg nodig hebben.

Harro Eppinga van Elkien is blij met de uitspraak van de gemeente. ,,Ik ben door veel mensen gefeliciteerd, maar dat voelt niet
goed. Ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is en dat we door kunnen gaan met de plannen, maar het voelt niet als een overwinning.’’
Hij erkent dat het hele complex niet in een keer tegen de grond gaat. ,,We willen fasegewijs slopen en bouwen. De bewoners moeten misschien verhuizen tijdens de verbouwing, maar dat kan intern. Ze hoeven IJlst dus niet uit. Tijdens de verhuizing helpen wij waar het moet en waar het kan.’’

Eppinga geeft aan dat er een ‘hofjesstructuur’ met meerdere gebouwen komt. ,,In deze woningen kunnen mensen zelfstandig wonen, maar het is ook mogelijk om daar te blijven wonen met zorg.’’ Ook een ontmoetingsruimte is een optie. ,,Daar gaan we ons hard voor
maken.’’

Esther de Meijer is van de werkgroep wonen van Stadsbelang IJlst. Zij snapt niks van de gemeente Súdwest-Fryslân. ,,Dit besluit staat haaks op de recentelijk ontwikkelde woonvisie van de gemeente. Daarin staat letterlijk dat herbestemming en renovatie boven nieuwbouw gaat. Dit besluit wil zeggen dat Elkien dertig sociale huurwoningen gaat bouwen. Dat zijn dertig minder dan in het oorspronkelijke gebouw, dus je verliest gewoon dertig sociale huurwoningen. Daarvoor in de plaats komen dertig zware zorgwoningen. Dat is veel te veel voor IJlst.’’

Wat van De Meijer ook tegen de borst stuit, is dat Patyna en Elkien een te dikke vinger in de pap hebben. ,,Het is net of dat de enige partijen zijn die iets aan zorg en wonen doen. Er zijn bijvoorbeeld ook andere zorgaanbieders.’’ Daarnaast hadden de bewoners uit het dorp wat meer inspraak mogen hebben. ,,Ze hebben het steeds over de toekomstige ouderen, maar dat zijn wij. Ons is niks gevraagd.’’

Het zorgcomplex Nij Ylostins stamt uit 1972 en is gebouwd aan de hand van het programma Experimentele Woningbouw, dat als doel had om het niveau van de volkshuisvesting en woonzorg te verbeteren. Destijds werden er 64 bouwprojecten gesteund. ,,Dit is de eerste die afgebroken gaat worden en dat terwijl het helemaal niet hoeft. Het is niet zo dat het gebouw op instorten staat’’, erkent Hoomans.
,,Elke gemeente zorgt goed voor die panden, maar Súdwest-Fryslân denkt daar anders over.’’

Lees verder

SNEEK | Energieadvies Súdwest zorgt voor 2000 duurzamere huizen

21-01-2020

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft met duurzame energieadviezen tweeduizend woningeigenaren verleid om 2400 energiebesparende maatregelen te nemen. 

Het doel om met het project Energiesprong SWF 1300 particuliere woningen te verduurzamen is daarmee gehaald. Er zijn ongeveer 25.000 particuliere woningen in Súdwest-Fryslân.

Het totale aantal woningen in de gemeente is 39.400. Veel daarvan kunnen wel een duurzame oppepper gebruiken. Uit gemeentelijk woononderzoek uit 2019 bleek dat de helft van alle woningen in de gemeente een energielabel D of slechter hebben, een score die vooral wordt veroorzaakt door particuliere woningen.

Volgens de doelstellingen uit het landelijk Energieakkoord moeten de woningen in de gemeente in 2030 gemiddeld energielabel A hebben. Omdat particuliere woningen geen eigendom van de gemeente zijn, kan Súdwest-Fryslân weinig meer doen dan voorlichten en faciliteren, schrijft zij in de de evaluatie van het Energiesprongproject.

Met de energieadviezen is volgens de gemeente 1.680.000 kilogram CO2 per jaar bespaard. Woningeigenaren hebben na energieadvies van de gemeente 2400 duurzame maatregelen genomen, verspreid over tweeduizend huizen. De meeste maatregelen betroffen isolatiewerk. De gemeente zat samen in het project met een isolatieadviesbedrijf. De gemeente draaide op voor de communicatie en
marketingkosten en het bedrijf leverde het advies. 

De gemeente denkt dat het aantal genomen besparingsmaatregelen hoger ligt, omdat sommige woningeigenaren na het advies wellicht energiebesparing bij een ander bedrijf inkochten.

Lees verder

IJLST | Nieuwbouw geeft Nij Ylostins toekomst

18-01-2020

Wat een mooi nieuwbouwplan heeft woningbouwcoöperatie Elkien voor wooncentrum Nij Ylostins. Hier kunnen alle inwoners van IJlst trots op zijn. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat inwoners van IJlst hier op tegen zijn. Het oude gedateerde wooncentrum wordt in fases gesloopt, zodat de huidige bewoners er kunnen blijven wonen tot de nieuwbouw klaar is. Dit is waarom we vorig jaar mei de menselijke kring om de bewoners van Nij Ylostins hebben gemaakt.

Woningbouwcoöperatie Elkien heeft met dit nieuwbouwplan aangetoond dat het goed heeft nagedacht en visie heeft over hoe ouderen in de toekomst zelfstandig willen wonen. Dit plan biedt de mogelijkheid om ook bij zwaardere zorg in Nij Ylostins te kunnen blijven wonen. Een groot pluspunt. Daarnaast kunnen ouderen met een laag inkomen ook in de toekomst terecht in woonzorgcentrum Nij Ylostins.

Wij hopen dat het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân inziet en beseft dat Nij Ylostins alleen toekomst heeft met nieuwbouw.

Minne Fijlstra, Hessel Draijer. IJlst

Lees verder

IJLST | Nieuwbouw Elkien

09-01-2020

Ik wil beginnen met het geven van een pluim aan de Woningcorporatie Elkien, voor het prachtige nieuwbouwplan wat betreft het ouderenzorgcomplex Nij Ylostins, in IJlst. Allemaal nieuwe gebouwen aan de ingang van IJlst, zie het artist impression, in het Sneeker Nieuwsblad van woensdag, 18 december, 2019. Een zorgcomplex helemaal aangepast aan de normen en eisen anno 2020, waarmee we minstens weer veertig jaar vooruit kunnen. Ik zou de huidige en toekomstige bewoners willen oproepen om voor dit prachtige plan te kiezen en niet in het minst het college van Sûdwest Friesland. Het plan van Elkien bevat maar liefst 30 moderne seniorenwoningen met daarnaast 30 woningen waar zwaardere zorg mogelijk is. Indien nodig kan men van de ene woning naar de andere verhuizen, binnen dezelfde woonvoorziening. Men verbaast zich over het feit dat Elkien geen plan B heeft, indien de monumentenstatus aan het huidige complex wordt verleend. Dat Elkien op dit moment geen plan B heeft lijkt me logisch met zo’n prachtig nieuwbouw plan. Zelf wonen we al meer dan veertig jaar in een huurwoning van Elkien naar volle tevredenheid. De huidige bewoners kunnen gerust zijn dat hun belangen, zowel sociaal als praktisch, bij te plegen nieuwbouw bij Elkien in goede handen zijn. Deze ervaring hebben we zelf bij een ingrijpende renovatie aan onze woning, enkele jaren geleden. Daarnaast heeft Elkien een samenwerkingsverband met de huurdersvereniging “De Bewonersraad Friesland”,die op haar beurt de gang van zaken nauwlettend volgt, in het belang van de huurders. Wat staat ons te wachten, als aan het wooncomplex een monumentenstatus wordt verleend, en Elkien zijn handen er vanaf trekt? Komt het dan in handen van een projectontwikkelaar, wiens visie bestaat uit zoveel mogelijk geld te verdienen? Dan zijn we toch veel beter uit met een sociale wooncorporatie als Elkien. Van hen die het kunnen weten is mij bekend dat het huidige wooncomplex op meerdere punten in zeer slechte staat verkeerd. Bij een eventuele verbouwing zullen deze gebreken altijd blijven opspelen. Nogmaals mijn oproep, kies voor het enige juiste en dat is totale nieuwbouw. Ik weet zeker dat de huidige en de toekomstige bewoners, zoals ik zelf met mijn vrouw, respectievelijk 80 en 74 jaar oud, daar absoluut geen spijt van krijgen. Ik meen bijna zeker te weten dat alle toekomstige bewoners van dit zorgcomplex kiezen voor radicale nieuwbouw.

IJlst, Henk de Vries

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich