Súdwest-Fryslân

MAKKUM | Elkien sloopt en bouwt tien nieuwe woningen

28-04-2021

Tien woningen in de Klipperstraat in Makkum worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Woningstichting Elkien heeft dit in overleg met de bewoners besloten. Voor hen is vervangende huisvesting gevonden.

Na de sloop komen er opnieuw tien huizen terug, in een blok van vier en een blok van zes woningen. Ze worden meer naar achteren gebouwd zodat er meer groen en ruimte in de straat ontstaat. De nieuwe huizen worden energieneutraal en zijn geschikt voor kleine gezinnen.

 

(LC 27.04.21)

Lees verder

KOUDUM | Patyna staat open voor gesprek over sluiting

15-03-2021

Zorginstelling Patyna is bereid met bewoners van Nij Claerbergen in Koudum in gesprek te gaan over de sluiting van de gemeenschappelijke ruimte in het ouderencentrum.
De huur bij WoonFriesland is per 1 maart opgezegd omdat deelname aan de activiteiten afnam en Patyna daardoor de subsidie die het voor activiteiten van de gemeente Súdwest-Fryslân kreeg, niet meer kan verantwoorden.

Patyna richt zich nu op activiteiten in de nieuwe Finke. Corona is mede de oorzaak van de afnemende deelname.

 

(LC 13.03.21)

Lees verder

JOURE | Coaches hielpen tien huishoudens

03-02-2021

De Fryske Marren leidt opnieuw energiecoaches op, vrijwilligers die inwoners adviseren over energiebesparende maatregelen. De energiecoaches hielpen het afgelopen jaar tien huishoudens met een krappe beurs door ze tips te geven waarmee zij geld konden besparen. De gemeente gaat door met die aanpak.

 

(fd 02.02.21)

Lees verder

SNEEK | PvdA wil inzet buurtbemiddeling

12-01-2021

Ondanks een eerdere verkenning heeft de gemeente Súdwest-Fryslân nog geen buurtbemiddeling ingesteld. De PvdA-fractie van de gemeente bracht het onderwerp in 2018 ter sprake en wil weten waarom er nog geen actie ondernomen is. De politie zag het aantal overlastincidenten in de gemeente tussen 2017 en 2019 met 25 procent toenemen.

 

(FD0801.21)

 

Lees verder

HEEG | Wonen op het water voor starters en senioren

30-12-2020

‘We bewake dat it foar de doelgroep bliuwt’

Met een revolutionaire drijvende woonwijk met sociale huurhuizen en betaalbare seniorenwoningen wil Heeg zijn starters en ouderen binnen de dorpsgrenzen houden. ,,Sa kin jong en âld hjir bliuwe.”

Nu is het een zompig stuk veengrond direct aan de boorden van de Djippe Sleat aan de noordwestkant van Heeg. Ooit bedoeld voor woningbouw en eigendom van de gemeente. Maar zo’n natte lap is lastig en duur bouwrijp maken, dus bouwplannen lieten op zich wachten.

Tot nu. Want Plaatselijk Belang Heeg heeft een revolutionair plan met de drassige bouwgrond. De vereniging heeft met de architecten en ontwikkelaars van Nieuw Wonen op Water (NWW) uit Sneek het plan bedacht voor een drijvende woonwijk. Aan de Skatting tussen It Fabryk en de Djippe Sleat worden waterkavels gegraven aan twee pieren. Aan de ene liggen 26 drijvende huurwoningen aangemeerd voor
huurders onder de huursubsidiegrens. Het andere landhoofd is de toegang tot 21 ‘aanlegplekken’ waar geschakelde en vrijdrijvende huizen liggen voor senioren en doorstromers.

Dus de prachtige plek direct grenzend aan de natuur wordt geen prestigieus plan met watervilla’s voor toeristen of luxe buitenverblijven voor dikke portemonnees. Het wordt een permanente woonwijk voor oude en jonge Hegemers die in het dorp willen blijven wonen of op eigen benen willen staan.

Plaatselijk Belang heeft het plan zelf geïnitieerd, vertelt voorzitter Helga Kooijstra. Heeg heeft behoefte aan geschikte starterswoningen en aan betaalbare plekken voor ouderen die kleiner willen wonen maar in het dorp willen blijven. De gemeente en provincie zijn blij met ideeën tegen krimp, maar eisen dat huizen verwijderbaar zijn en watergeoriënteerd. Toen Kooijstra hoorde van drijvende woningen van NWW en dacht aan de nog immer lege drassige bouwgrond, was het plan geboren. Plaatselijk Belang ontwikkelt niet zelf, maar brengt de juiste partijen bij elkaar zodat er iets komt wat past bij wat Heeg zelf wil en nodig heeft. Door zelf de boel aan te zwengelen houdt de dorpsvereniging grip op de plannen. Kooijstra: ,,Der moat net wer wat komme dat troch fakânsjebewenners brûkt wurdt, mar echt foar de Hegemers is.”

Om te voorkomen dat starters over een paar jaar met winst de woning verkopen wordt op sociale huur ingezet en worden de arken ondergebracht in een coöperatie. ,,Sa bewake we dat it foar de doelgroep bliuwt.” Het plan kon direct op een overweldigende animo rekenen, blijkt uit een belangstellingregistratie. Dat formulier is dik 200 keer ingevuld, van die inschrijvers was 95 procent afkomstig uit Heeg. ,,Krekt wat we foar eagen ha”, zegt Kooijstra. De bal ligt nu bij de gemeente Súdwest-Fryslân, wil NWW het echt van de grond krijgen.

,,Der is noch gjin ja of nee fan de gemeente”, zegt Menno de Roos van NWW. ,,Mar it entûsjasme is grut.” Hij hoopt begin volgend jaar helderheid te krijgen. NWW won met hun Vlot, een drijvende en eenvoudig verplaatsbare huurwaterwoning, de gemeentelijke Duurzaamheidsprijs 2020. Ook de drijvende wijk bestaat puur uit gasloze en volledig op elektriciteit draaiende huizen die met circulair materiaal zijn gemaakt. De rijtjeshuizen bestaan uit twee woonlagen met een dakterras en zijn 6,5 bij 6,5 meter. De drijvende twee-onder-een-kappers zijn ruimer en mogelijk geschikt voor een kantoor aan huis. ,,It is allegear hiel grien en duorsum”, zegt Kooijstra
tevreden. ,,We tinke der sels oan om der in Dark Sky -gebiet fan te meitsjen mei hast gjin strjitferlochting. It sit sa moai yn de natoer. It is unyk, dêr halde we as Heech wol fan.”

(LC 29.12.20)

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich