Súdwest-Fryslân

SNEEK | Appartementen woontoren Houkepoort komen er vooreerst niet

31-07-2019

Er komt voorlopig geen appartementencomplex in de nieuwbouwwijk Houkepoort in Sneek. Ontwikkelcombinatie Houkepoort, bestaande uit Frisoplan en Dijkstra Draisma, heeft zich teruggetrokken na teleurstellende verkoopresultaten. Dat meldt de gemeente Súdwest-Fryslân, eigenaar van de grond.

De combinatie wilde veertien luxe appartementen bouwen, verdeeld over zeven verdiepingen. De gasloze woningen zouden een eigen ligplaats krijgen en een uitzicht over de Snitser Mar. De verkoop begon in september vorig jaar, maar de woningen bleken niet in trek. De gemeente meldde in een bestuursrapportage in april dat dit kwam doordat de prijzen (zo’n zes ton per woning) ‘veel te hoog’ waren ingeschat door de makelaar. De ontwikkelaar zou een planaanpassing doen maar volgens gemeentewoordvoerder Louis Westhof is dit niet gelukt. Het contract is daarom beëindigd. ,,En nu kijkt de gemeente naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen binnen planologische kaders.”

Lees verder

IJLST | Nij Ylostins verdient geen sterfconstructie

24-06-2019

Bij de discussie over Nij Ylostins of er ver- of nieuwbouw moet plaatsvinden, heeft de gemeente Súdwest-Fryslân zich een onmogelijke rol toebedeeld. Ze moet manoeuvreren tussen de belangen van IJlst, de bewoners van Nij Ylostins en die van de corporaties Elkien en Patyna, waarbij de laatsten het liefste hun eigen koers willen varen. In dit scenario is de gemeente zelf ongewild partij geworden door ontstane overlegsituaties. Daarbij speelt nog haar taak in het verdelen van onder meer WMO-gelden. De positie van de gemeente is hiermee onder druk komen te staan.

De wens van de bewoners voor het behoud van Nij Ylostins past heel goed binnen het huidige beleid van de landelijke overheid, dat uitgaat van participatie en medezeggenschap van ouderen over hun leefomgeving. Het beleid is daarbij gericht op kostenbesparing en behoud van kwaliteit van wonen en leven, wat ook aansluit bij de wens van de bewoners van Nij Ylostins. Daarnaast is ‘verbouw’ in
plaats van ‘nieuwbouw’ wel degelijk een optie, aldus architecten, projectontwikkelaars en sociaal ondernemers.

Patyna laat op dit moment al bewoners in Nij Ylostins sociaal beschut wonen. Zij wonen daar in een ideale situatie zelfstandig samen, waar thuiszorg kan worden ontvangen en de buurt en familie op toegankelijke wijze vrijwillig kunnen inspringen – precies zoals de landelijke overheid dit wil. Het is reeds een sociale woonvorm waarbij de mogelijkheid van ontmoeting blijft bestaan, die eenzaamheid tegengaat
en waarbij de wens van iedere individuele bewoner centraal staat. Ergo: er bestaat reeds een ideale situatie die pleit voor een verbouw en optimalisatie van Nij Ylostins.

Woningbouw- en zorgcorporaties gaan echter voor een verdienmodel. De belangenbehartiging van de bewoners laat het dan afweten door
‘haalbaarheidsonderzoeken’ waarvan de uitkomsten (nieuwbouw) van tevoren vaststaan. Andere initiatieven worden daarmee bij voorbaat als 'niet haalbaar' bestempeld, met desillusie voor de bewoners als gevolg. Súdwest-Fryslan heeft in samenspraak met Elkien en Patyna de sloopvergunning nu uitgesteld, wellicht met de gedachte dat het ‘natuurlijke verloop’ de angel uit het conflict zal halen: letterlijk en figuurlijk een ‘sterfhuisconstructie’. Tegelijkertijd komt er dan een ‘stop’ op nieuwe instroom van nieuwe bewoners voor Nij Ylostins en
hebben Elkien en Patyna op termijn alsnog vrij baan tot sloop. Daarmee is tevens de onmogelijke positie van de gemeente opgelost.
De gemeente moet de belangen door laten slaan in het voordeel van de bewoners.

Menselijke wensen en waarden zouden uitgangspunt moeten zijn en niet alleen geld of prestige.

P ETER WALINGA
Fractielid GemeenteBelangen Súdwest-Fryslân

Lees verder

Winsumer gat eindelijk ingevuld

14-06-2019

,,Moarn mar bouwe’’, zei voorzitter Eddie Koops van Winsum gisteravond tegen de raad van Waadhoeke. ,,Wy bin tige bliid mei dit plan.’’ Het dorp wacht al sinds 2017 op invulling van de driehoek tussen de Pier Winsemiusleane, Meamerterdyk en het Molepaed, vlakbij de Coop supermarkt.

Met Bouwgroep Noord werd in april 2017 overeenstemming bereikt. Vervolgens gaf de raad van Littenseradiel in december 2017 groen licht voor de komst van 24 woningen. De gemeente Waadhoeke, waar Winsum nu onder valt, heeft echter een andere stedebouwkundige visie, legde wethouder Nel Haarsma uit. Deze gemeente ziet in dorpen liever vrijstaande woningen of twee-onder-een-kap dan rijtjeswoningen. Ook op de plek in Winsum worden rijtjeswoningen niet passend gevonden. Die zijn er in de directe omgeving ook niet, aldus Haarsma.

Zij zei blij te zijn dat Bouwgroep Noord in de aanpassingen mee wil gaan en in plaats van 24 woningen er 20 gaat bouwen. Er komen zeven twee-onder-een-kappers en twee drie-onder-een-kappers. De vier woningen die vervallen mag de Bouwgroep Noord elders in de gemeente realiseren.

In Winsum is de vraag naar woningen groot en er zijn al sinds 2017 verwachtingen gewekt. Daarom moet de bouw snel doorgang vinden, aldus het collegevoorstel.

Gemeentebelangen en FNP plaatsten wel een kanttekening. In Deinum speelt eenzelfde verhaal met nieuwe woningen rond de haven. Ook dat plan was al rond en vastgesteld door Menameradiel. Ook hier wijkt Waadhoeke af en komen er minder woningen. Het voorstel voor Deinum zou aanvankelijk tegelijk met Winsum behandeld worden, maar is door felle tegenstand uit het dorp van de agenda gehaald. De twee partijen willen niet dat door akkoord te gaan met Winsum straks verwacht wordt dat de partijen zullen instemmen met vermindering in Deinum of dat van dat dorp verwacht wordt dat ze in moeten schikken.

Ook Sexbierum krijgt er woningen bij. Op het terrein van het voormalige speel- en doepark Aeolus komen 24 woningen, besloot de raad gisteren. Het dorp is er blij mee, aldus Wiebe Goodijk van Dorpsbelang.
 

Lees verder

IJlst | 'Verkoop Nij Ylostins in IJlst is geen optie’

14-05-2019

Elkien is niet van plan zorgcentrum Nij Ylostins in IJlst te verkopen aan een investeerder. Dat meldde de woningcorporatie gistermiddag in  en brief aan de bewoners van het complex. ,,Wij willen de koper, maar vooral de bewoners, niet een spreekwoordelijke ‘kat in de zak’ verkopen’’, schrijft directeur-bestuurder Harro Eppinga in de brief. De corporatie wil de grond bovendien behouden om zelf nieuwbouw te kunnen plegen. Het ouderencomplex met 55 appartementen is volgens Elkien gedateerd en moet daarom tegen de vlakte. Tegen de sloop  is veel weerstand omdat het betekent dat de ruim veertig bewoners uit IJlst moeten vertrekken. Verhuizen binnen de stad is geen optie omdat er niet genoeg seniorenwoningen zijn. Ook veel stadsgenoten zijn fel gekant tegen de sloopplannen.

Lees verder

JOURE | Nieuwe huizen aan Wietske Tademalaan

09-05-2019

Vijftien gedateerde huizen aan de Wietske Tademalaan in Joure gaan plaatsmaken voor zestien nieuwe. Het betreft de nummers 1 tot en met 29. De optrekjes stammen uit 1960. De nieuwe woningen worden gasloos, krijgen twee slaapkamers en een tweede toilet op de verdieping. De overige onderkomens in de straat, gebouwd in 1987, krijgen een grondige onderhoudsbeurt. Zo worden ze beter geïsoleerd. Tot 1 april 2020 kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een nieuw optrekje, meldt Accolade.

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich