Súdwest-Fryslân

IJLST | Snel meer duidelijk over Nij Ylostins

07-10-2019

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân denkt de impasse rond de toekomst van woon- en zorgcentrum Nij Ylostins en het oude gemeentehuis in IJlst te kunnen doorbreken. Eigenaar Elkien, de gemeente Súdwest-Fryslân, Stadsbelang IJlst en zorgverlener Patyna: alle betrokken partijen gaan zonder voorwaarden met elkaar om tafel. ,,Zo nodig stappen zij over hun eigen schaduw heen.’’ Uit een
gesprek met Elkien en Patyna weet Faber dat ze van plan zijn de ouderenvoorziening in de stad te houden.

Lees verder

SNEEK | Negen bewoners nog niet terug naar huis

04-10-2019

Negen bewoners van het appartementengebouw aan het Grootzand in Sneek dat vol scheuren zit, kunnen nog niet terug naar
huis. Volgende week wordt er gestut. 

De twaalf bewoners van zeven appartementen in het historische pand moesten woensdag op stel en sprong hun huizen uit. Woningcorporatie Accolade nam het zekere voor het onzekere, toen ze het onderzoek van een bouwadviesbureau onder ogen kreeg.
Die had de bouwkundige staat van het pand uit 1630 onder de loep genomen, nadat bleek dat oude scheuren in de muren groter werden. Het bureau voorzag geen acuut gevaar, maar kon ook geen 100 procent veiligheid garanderen. De corporatie ontruimde de boel daarop uit voorzorg.

Bewoners werden ondergebracht bij familie of brachten de nacht door in een hotel. Voor negen van hen blijft dat de komende week de situatie. Het complex bestaat uit twee gebouwen. Een helft met twee appartementen waar drie mensen wonen is veilig verklaard.
Gisteren zijn hekken om het pand gezet. Volgende week wordt begonnen met stutten. ,,Dat zal wel even duren”, zegt Accolade-directeur Jeriça Hartholt. ,,Het gaat niet om een paar stempeltjes die je plaatst. De hele buitenkant komt in de steigers.” Constructiefouten zijn de aanleiding van de scheuren, zegt Hartholt. Hoe die zijn ontstaan wordt volgende week verder onderzocht. In 2013/2014 zijn de
appartementen in het gebouw gemaakt. De onderverdieping biedt ruimte aan een kringloopwinkel. Die blijft voorlopig ook dicht.

Lees verder

SNEEK | Snekers moeten huis uit vanwege scheuren in gevel

03-10-2019

Bewoners van zeven appartementen in een pand aan het Grootzand in Sneek hebben gisteren direct hun woning moeten verlaten.
Volgens verhuurder Woningcorporatie Accolade is het gebouw niet veilig genoeg meer. Bij eerder onderzoek waren scheuren ontdekt in de gevel. De scheuren werden steeds groter.

De bewoners zijn voorlopig ondergebracht bij familie of vrienden in de omgeving. Voor twee bewoners is een hotel geregeld. Het onderzoek naar de constructie van de woningen, die zich bevinden boven een winkelpand, is nog niet afgerond. Wel kijkt Accolade welke
stappen zij verder denkt te moeten nemen. Vandaag worden de bewoners op de hoogte gebracht van deze stappen.

Accolade noemt het besluit een voorzorgsmaatregel. Ze noemt de situatie vervelend en begrijpt dat het veel impact heeft op de bewoners. Maar volgens de corporatie staat veiligheid van de bewoners voorop.

Lees verder

SNEEK | Appartementen woontoren Houkepoort komen er vooreerst niet

31-07-2019

Er komt voorlopig geen appartementencomplex in de nieuwbouwwijk Houkepoort in Sneek. Ontwikkelcombinatie Houkepoort, bestaande uit Frisoplan en Dijkstra Draisma, heeft zich teruggetrokken na teleurstellende verkoopresultaten. Dat meldt de gemeente Súdwest-Fryslân, eigenaar van de grond.

De combinatie wilde veertien luxe appartementen bouwen, verdeeld over zeven verdiepingen. De gasloze woningen zouden een eigen ligplaats krijgen en een uitzicht over de Snitser Mar. De verkoop begon in september vorig jaar, maar de woningen bleken niet in trek. De gemeente meldde in een bestuursrapportage in april dat dit kwam doordat de prijzen (zo’n zes ton per woning) ‘veel te hoog’ waren ingeschat door de makelaar. De ontwikkelaar zou een planaanpassing doen maar volgens gemeentewoordvoerder Louis Westhof is dit niet gelukt. Het contract is daarom beëindigd. ,,En nu kijkt de gemeente naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen binnen planologische kaders.”

Lees verder

IJLST | Nij Ylostins verdient geen sterfconstructie

24-06-2019

Bij de discussie over Nij Ylostins of er ver- of nieuwbouw moet plaatsvinden, heeft de gemeente Súdwest-Fryslân zich een onmogelijke rol toebedeeld. Ze moet manoeuvreren tussen de belangen van IJlst, de bewoners van Nij Ylostins en die van de corporaties Elkien en Patyna, waarbij de laatsten het liefste hun eigen koers willen varen. In dit scenario is de gemeente zelf ongewild partij geworden door ontstane overlegsituaties. Daarbij speelt nog haar taak in het verdelen van onder meer WMO-gelden. De positie van de gemeente is hiermee onder druk komen te staan.

De wens van de bewoners voor het behoud van Nij Ylostins past heel goed binnen het huidige beleid van de landelijke overheid, dat uitgaat van participatie en medezeggenschap van ouderen over hun leefomgeving. Het beleid is daarbij gericht op kostenbesparing en behoud van kwaliteit van wonen en leven, wat ook aansluit bij de wens van de bewoners van Nij Ylostins. Daarnaast is ‘verbouw’ in
plaats van ‘nieuwbouw’ wel degelijk een optie, aldus architecten, projectontwikkelaars en sociaal ondernemers.

Patyna laat op dit moment al bewoners in Nij Ylostins sociaal beschut wonen. Zij wonen daar in een ideale situatie zelfstandig samen, waar thuiszorg kan worden ontvangen en de buurt en familie op toegankelijke wijze vrijwillig kunnen inspringen – precies zoals de landelijke overheid dit wil. Het is reeds een sociale woonvorm waarbij de mogelijkheid van ontmoeting blijft bestaan, die eenzaamheid tegengaat
en waarbij de wens van iedere individuele bewoner centraal staat. Ergo: er bestaat reeds een ideale situatie die pleit voor een verbouw en optimalisatie van Nij Ylostins.

Woningbouw- en zorgcorporaties gaan echter voor een verdienmodel. De belangenbehartiging van de bewoners laat het dan afweten door
‘haalbaarheidsonderzoeken’ waarvan de uitkomsten (nieuwbouw) van tevoren vaststaan. Andere initiatieven worden daarmee bij voorbaat als 'niet haalbaar' bestempeld, met desillusie voor de bewoners als gevolg. Súdwest-Fryslan heeft in samenspraak met Elkien en Patyna de sloopvergunning nu uitgesteld, wellicht met de gedachte dat het ‘natuurlijke verloop’ de angel uit het conflict zal halen: letterlijk en figuurlijk een ‘sterfhuisconstructie’. Tegelijkertijd komt er dan een ‘stop’ op nieuwe instroom van nieuwe bewoners voor Nij Ylostins en
hebben Elkien en Patyna op termijn alsnog vrij baan tot sloop. Daarmee is tevens de onmogelijke positie van de gemeente opgelost.
De gemeente moet de belangen door laten slaan in het voordeel van de bewoners.

Menselijke wensen en waarden zouden uitgangspunt moeten zijn en niet alleen geld of prestige.

P ETER WALINGA
Fractielid GemeenteBelangen Súdwest-Fryslân

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich