Súdwest-Fryslân

IJLST | Nij Ylostins toch gesloopt

21-11-2020

Er komt een onderzoek naar nieuwbouw van 62 zorgwoningen op wooncomplex Nij Ylostins. Het huidige pand gaat na lang touwtrekken toch plat. Wooncomplex Nij Ylostins wordt onder de loep genomen door de gemeente Súdwest-Fryslân, woningcorporatie Elkien en zorginstelling Patyna. Ze onderzoeken of na sloop van de huidige 55 seniorenwoningen op de plek aan de rand IJlst 30 zorgwoningen en 32 huizen voor intensieve zorg kunnen worden gebouwd. Ook wordt bekeken of er een stads-welzijnsgebouw te realiseren is voor
bewoners uit het complex en de rest van de stad.

Twee jaar geleden maakte Elkien bekend dat ze het verouderde Nij Ylostins wilden slopen, maar concrete plannen voor nieuwbouw ontbraken. Bewoners en de stad stonden op de achterste benen en ondernamen actie om Nij Ylostins te redden. Ze wilden dat het pand werd gerenoveerd. Door een monumentenstatus aan te vragen hoopten ze de slopershamer af te wenden. Het college keurde dat verzoek af. De actievoerders maakten bezwaar, maar dat werd door de bezwaarschriftencommissie afgewezen. Door de protestgroep is
geen actie ondernomen richting de rechter. Hierdoor staat niets sloop meer in de weg.

 

(LC 20.11.20)

Lees verder

SNEEK | Energiecoach vaak voor dichte deur

09-11-2020


Weinig tot geen behoefte aan advies voor energiebesparing
De proef met energiecoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân is
tot nu toe weinig succesvol. Er is weinig tot geen animo onder
huishoudens om mee te doen. De coaches geven huishoudens advies om
energie te besparen.

Met de proef wil de gemeente het verbruik van energie in de gemeente
verminderen. De energiecoaches, opgeleid door het bedrijf Hofman
Interactief in Leeuwarden in opdracht van de gemeente, kijken hoe
huishoudens energie kunnen besparen en geven daarover een advies.
‘Soms is het al genoeg om de kachel een graad lager te zetten, of helpt
het al als je led-lampen of tochtstrippen neemt.’ Als de huishoudens wat
meer geld te besteden hebben wordt ook berekend of zaken als
isolatiemaatregelen en zonnepanelen uit kunnen.

De gemeente wil met de pilot onder meer kijken hoe de doelgroep wordt
bereikt, en hoe de huishoudens gemotiveerd kunnen worden om aan de
slag te gaan met energiebesparing. Volgende maand moet er een
antwoord op die vragen zijn. Op basis daarvan wordt gekeken hoe het
project volgend jaar verder moet.

Dichte deur
Tot nu toe lijken de inwoners van de gemeente nog weinig enthousiast,
schrijft het college van B en W. ‘Tot onze verbazing is er helaas nog geen
respons op verschillende pogingen tot het werven van huishoudens’,
schrijft het college. Het is voor de coaches lastig om achter de voordeur te
komen, en het coronavirus heeft dat verder bemoeilijkt.

De gemeente gaat daarom extra inspanningen inzetten. Zo wordt de actie
onder de aandacht gebracht bij de afnemers van de voedselbanken, en
worden via het Sociaal Collectief flyers verspreid. Raadslid Harmen de
Wind (onafhankelijk) wordt gevraagd om via het Steunpunt
Uitkeringsgerechtigden mensen te bereiken. Hij is aan dit steunpunt
gelieerd.

(FD 07.11.20)

Lees verder

SNEEK | Aanpak wijk Het Eiland

24-09-2020

Woningcorporaties Elkien en Accolade gaan aan de slag met 455 huurwoningen op Het Eiland in Sneek. Gemeente Súdwest-Fryslân grijpt de opknapbeurt aan om de hele wijk aardgasvrij te maken.

Het Eiland telt in totaal 942 woningen en appartementen. Elkien bezit daarvan ruim de helft. De woningcorporatie is van plan om in 2022 te starten met het opknappenvan 321 huurwoningen. Accolade verduurzaamt tegelijkertijd 135 woningen.

,,De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze zijn op”, zegt Elkien-directeur Peter van de Weg. ,,We krijgen ook veel klachten overbijvoorbeeld vocht en geluidsoverlast.’’

Hoe de plannen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. De woningcorporatiesen de gemeente Súdwest-Fryslân willen eerst van bewoners weten hoe zij detoekomst van de wijk voor ogen zien. Huurders weten daarom nog niet of hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. ,,De komende twee jaar willen we onderzoeken wat de beste optie is, maar sloop-nieuwbouw is zeker een optie’’, zegt Van de Weg.
De woningstichtingen en de gemeente hebben de wens uitgesproken de complete wijk aardgasvrij te maken. Ook koopwoningen en particuliere appartementen moeten hierin worden meegenomen.
De gemeente zet in op aquathermie, een techniek waarbij thermische energie uit water gebruikt wordt als warmtepompbron. Uit onderzoek van Ekwadraat bleek dat aquathermie goed mogelijk is in de waterrijke wijk. ,,In het jaar 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn”, aldus wethouder Erik Faber. ,,Wat we hiervan plan zijn, zullen we uiteindelijk in alle kernen van onze gemeente moeten doen. Voor ons is dit dus ook een groot leertraject.”

 

(bron LC 23.09.20)

Lees verder

SNEEK | Gemeente SWF wisselt gegevens uit tegen schulden

25-08-2020

Na de Fryske Marren gaat ook Súdwest-Fryslân gegevens uitwisselen met woningcorporaties om schulden bij huurders tegen te gaan. Bij een
huurachterstand geven corporaties bij de gemeente aan dat de huurder schuldhulp nodig heeft. Met de gegevensuitwisseling wil SWF betalingsproblemen sneller voorkomen. Huurschulden zijn daarbij een signaal dat hulp nodig. Het college van burgemeester en wethouders schrijft dat de gegevensuitwisseling huisuitzettingen kan voorkomen.

Lees verder

SNEEK | FNP Súdwest pleit voor woonplicht

25-08-2020

De FNP-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân wil graag dat het college van burgemeester en wethouders een woonplicht in de gemeente onderzoekt. Daarbij moet de eigenaar zelf in de woning wonen. Volgens de fractie zorgt zo’n plicht voor meer kansen voor starters. Ook zou het helpen tegen de stijgende huurprijzen en goed zijn voor de leefbaarheid.

De Leeuwarder wethouder Hein de Haan gaf begin dit jaar al aan een dergelijke woonplicht voor Leeuwarden te overwegen.

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich