Súdwest-Fryslân

Plannen 116 huizen bij Sneek

24-06-2022

In ontwikkelgebied Het Perk, aan de rondweg in Sneek, willen Elkien en Frisoplan 116 nieuwe appartementen, rijtjeshuizen en waterwoningen ontwikkelen. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het gaat om het terrein waar voorheen garage Wander en de Friese Poort zaten. In het bestemmingsplan zijn 64 rijtjeswoningen en 24 waterwoningen opgenomen, daarvoor is Frisoplan verantwoordelijk. Elkien zorgt voor de ontwikkeling van 28 sociale huurappartementen. Als de inzagetermijn van 6 weken is verstreken, wordt er toegewerkt naar een definitief bestemmingsplan.

LC 23 juni 2022

Lees verder

BALK | Geld voor plan om gasvrij te worden

10-06-2022

Een project om Balk gasvrij te maken, krijgt 175.000 euro van de gemeente De Fryske Marren. Het gaat om de projectkosten voor 2022. Dat meldt de gemeente. Het project, Warmtenet Balk, zoekt uit op welke manier ongeveer 1900 woningen en 250 andere gebouwen in het dorp van het gas gehaald kunnen worden. Afgelopen maand is een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat in een aantal wijken aquathermie een mogelijkheid is. Met die techniek kunnen gebouwen worden verwarmd of verkoeld met water. Op andere plekken wordt gekeken naar bijvoorbeeld warmtepompen. Uitdagingen zijn er ook, schrijft de gemeente. ‘Zo zijn de historische gebouwen langs De Luts een uitdaging.’ Het project heeft tot en met 2025 1,7 miljoen euro nodig. Dat geld is nodig voor onder meer het technisch ontwerp.
 

<LC 09.06.22> 

Lees verder

SNEEK | Coalitie Sudwest zet in op woningbouw

02-06-2022

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bespreekt dinsdag het coalitieakkoord ‘Grutsk en tichtby’ dat de partijen PvdA, CDA en FNP hebben gesloten.

De drie coalitiepartijen zeggen in hun akkoord dat ze er de komende vier jaar naar streven dat voor iedere inwoner van Súdwest-Fryslân de basis op orde is. Om dat doel te bereiken willen ze onder meer inzetten op meer regie op de woningmarkt. Zo richt de coalitie zich op de bouw van minimaal duizend woningen en wil ze corporaties helpen met het realiseren van meer huurwoningen.

Ook als het gaat om bijvoorbeeld duurzaamheid en economie zijn er serieuze ambities, onder meer bij de ondersteuning van startende ondernemers. Andere plannen uit het akkoord zijn onder meer het verbeteren van de verkeersveiligheid en ervoor zorgen dat arme families de weg naar hulpregelingen beter weten te vinden.

Als wethouders zijn naar voren geschoven: Henk de Boer (FNP), Marianne Poelman (PvdA), Michel Rietman (PvdA), Petra van den Akker (CDA) en Bauke Dam (CDA). Alleen Bauke Dam zat in het vorige college.

 

<FD 28.05.22>

 

Lees verder

RAERD | Stekker uit woningbouwplan voor starters

05-05-2022

Een plan voor zeven betaalbare starterswoningen in Raerd is van de baan. Bouwer Zijlstra Bouw in Berltsum is uit het project gestapt.

Het begon met een boos dorp. In oktober voerde Raerd actie omdat het plan voor starterswoningen aan de Sélânswei op grond van woningcorporatie Elkien veel duurder uitpakte dan verwacht. Plaatselijk Belang vond dat niet meer van starterswoningen gesproken kon worden toen bleek dat de huizen 208.000 euro moesten gaan kosten, terwijl uitgegaan was van 150.000 tot 160.000 euro. Tientallen inwoners gingen met protestborden de straat op.

Hoewel geen partij wilde de gemeente Súdwest-Fryslân wel faciliteren dat er gesprekken gevoerd zouden worden tussen alle betrokkenen. Wethouder Mark de Man informeert de gemeenteraad nu dat de gesprekken niet tot resultaat geleid hebben. ‘De weg ligt vrij voor Raerd om nieuwe stappen te zetten’, aldus de mededeling.

Daar is het dorp blij mee, zegt Tjitske Kamstra van Plaatselijk Belang. ,,Wij gaan onderzoeken wat mogelijk is.’’ In oktober zei het bestuur een een aannemer te kennen die goedkoper kan bouwen.

Elkien speelt in het nieuwe plan eerst geen rol, aldus relatiemanager Ytsen Strikwerda. De woningcorporatie is, net als bij het eerste plan, nog steeds bereid de grond tegen een sociale prijs te verkopen.

Dat wordt een harde dobber, voorspelt Roelof Zijlstra van het gelijknamige bouwbedrijf in Berltsum. Volgens hem heeft zijn bedrijf de nek uitgestoken om een zo betaalbaar mogelijk plan te ontwikkelen en zat er voor de bouwer uiteindelijk heel weinig marge op. ,,Maar dat werd niet gewaardeerd. Er werd gesuggereerd dat wij eraan zouden verdienen. Met zo’n onwillig dorpsbelang wilde ik niet verder. Ze zaten alleen maar dwars en praten niet met ons maar via de media.’’

 

<LC 04.05.22>

 

Lees verder

Diploma voor 28 energiecoaches

28-03-2022

Met 28 energiecoaches wil Súdwest-Fryslân meer werk maken van energie besparen in de gemeente. Súdwest had al een energiecoach in dienst die inwoners met besparingsvragen bijstaat. Daar zijn nu 28 vrijwilligers bij gekomen. Zij kregen woensdag een certificaat van wethouder Erik Faber. Tijdens vier cursusavonden zijn ze klaargestoomd om zelfstandig aan de slag te gaan. Zij gaan bij bewoners op huisbezoek om mensen bewust te maken van hun energiegebruik en geven tips.

 

<LC 25.03.22>

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich