Tytsjerksteradiel

BURGUM | Geen huizenbouw in De Warren

05-07-2019

Onduidelijkheid bij de raad over status 'extra' woningen nekt plan woonwijk

Er komt geen woonwijk in De Warren ten westen van Burgum. De kleinst mogelijke raadsmeerderheid stemde het plan gisteravond weg.
Het plan voor de uitbreiding van Burgum aan de andere kant van de Sintrale As hield de gemoederen in en rond het dorp lange tijd bezig. Voorstanders hadden oog voor de grote vraag naar bouwkavels, tegenstanders vonden een woonwijk om diverse redenen niet geschikt op de plek in het groen.

Het college dacht lange tijd de woonwijk te kunnen bouwen als compensatie van de provincie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de Sintrale As. De afspraak uit 2007 was dat er 150 woningen gebouwd mochten worden, bovenop het reguliere toegestane aantal woningen, aldus het College. Er bleef de voorbije maanden onduidelijkheid bestaan over de vraag of de woningen werkelijk extra zouden zijn, of deel zouden uitmaken van de regionale woonbehoefte.

Bezwaren
De Provincie had overigens eerder al aangegeven dat het beslist niet om 150 woningen extra zou gaan. 
Daarnaast waren er bezwaren vanuit omliggende agrariërs, inwoners van Suwâld en Burgum, It Fryske Gea en de Friese Milieuraad. Ook De Bewonersraad stuurde onlangs een brief aan het College. Immers, de nieuwe woonwijk is niet in de lijn van de Woonvisie van de gemeente en de officiële status van de gemeente als krimpgebied. Als de 150 contingenten aan een nieuwe woonwijk opgaan, hoe komt het dan met de rest van de woonwensen in de gemeente en de sociale volkshuisvesting?

De Warren moest een wijk worden met woningen aan het water en huizen voor alle inkomensgroepen. Duurzaamheid en circulair bouwen zouden hoog in het vaandel staan. 
Tegenstanders vonden bovendien dat de wijk ten koste zou gaan van waardevolle natuur, boeren op slot zou zetten en tot allerlei verkeersproblematiek leiden.

Raad stemt tegen
Politiek bleef het donderdagavond tot het laatste moment spannend. De meeste partijen spraken direct hun standpunt uit, maar de VVD hield eerst de kaarten tegen de borst. In de tweede ronde van de vergadering bekende de fractie kleur: tegen.
Belangrijk argument: het risico was te groot dat de 150 woningen in De Warren toch ten koste zouden gaan van nieuwe woningen in andere dorpen. Daarmee waren op dat moment elf raadsleden voor De Warren (CDA, PvdA en CU) en twaalf tegen (FNP, GL, VVD en D66). De eenmansfractie van D66 kon het evenwicht nog doen kantelen en fractievoorzitter Douwe Hooijenga van de ChristenUnie vroeg een schorsing aan om Erwin Duursma (D66) te bewegen het college tijd te gunnen om duidelijkheid te krijgen over de 150 woningen.

Maar Duursma liet zich niet ompraten. En ook wethouder Gelbrig Hoekstra, die het plan altijd vurig had verdedigd, gaf aan geen behoefte te hebben aan verder uitstel. ,,Minsken moatte no witte wêr’t se oan ta binne.’’ In de stemming die volgde, werd het pleit beslecht: met een meerderheid van één stem werd woonwijk De Warren, een majeur onderwerp in Tytsjerksteradiel, afgeschoten.

Het besluit had direct gevolgen voor de jaarrekening over 2018, want de gemeentelijke bouwgrond in De Warren veranderde ermee in landbouwgrond, waardoor de waarde ervan 3,1 miljoen euro lager werd. Omdat Tytsjerksteradiel het vorig jaar financieel toch al niet goed deed, kwam het tekort over 2018 daarmee op bijna 7 miljoen euro.

Applaus voor de beslissing van de raad
Desondanks kon het besluit van de gemeenteraad rekenen op applaus van de tot de laatste stoel gevulde publieke tribune.

Lees verder

ALDTSJERK | Aldtsjerk Foarút wil woonwijk redden

20-06-2019

Aldtsjerk Foarút probeert het burgerinitiatief voor een nieuwe woonwijk te redden, nadat het college de medewerking eraan opgezegd heeft. Volgens het college van Tytsjerksteradiel is het plan te ver afgeweken van de oorspronkelijke uitgangspunten. Zo zouden de geplande starterswoningen niet meer aan de criteria voor dit soort huizen voldoen. Tevens zou het grote recreatiemeer er niet komen, omdat de zandwinning contractueel niet rond kwam. Daarmee zou ook de financiële basis onder het plan weggevallen zijn.

Maar stichting Aldtsjerk Foarút heeft een onderbouwing gemaakt om aan te tonen dat de originele insteek wel degelijk doorgaat. Het plan is op punten ook aangescherpt. Zo komen er naast 2-onder-één-kap-woningen ook 3-onder-éénkap- woningen, waarmee de prijzen van de starterswoningen vanaf 170.000 euro vrij op naam beginnen. Eerder leken de goedkoopste woningen boven de 200.000 euro uit te komen.
Ook komt het grote meer er, doordat er een partij gevonden is die het financiële risico van de zandwinning wil dragen. De landeigenaar, de familie Oostenbrug, neemt dit op zich. De financiële risico’s van het plan zijn allemaal afgedekt, aldus Aldtsjerk Foarút.

De nieuwe wijk aan de noordkant van Aldtsjerk is een burgerinitiatief waar in het dorp sinds 2008 aan gewerkt wordt. Het doel is om tien starterswoningen te bouwen, tien woningen in de vrije sector, drie woningen voor wonen en werken en zeven recreatiewoningen. Dit alles zou aan de oever van een uit te graven recreatiemeer moeten gebeuren. De wijk is vooral gewenst om jongeren die in het dorp willen blijven wonen een plek te bieden. 

Belangstelling voor de woningen is er volgens de initiatiefnemers volop. Voor de tien starterswoningen staan negentien geïnteresseerden op de lijst, voor de tien huizen in de vrije sector negen en voor de drie woningen voor wonen en werken zijn drie mogelijke kopers.
Aldtsjerk Foarút doet een beroep op de gemeenteraad om het college te vragen de samenwerking voort te zetten. De hoop is dat de schep in 2020 toch de grond in kan. De raad bespreekt de onderbouwing van het plan vanavond. Op Facebook roept Aldtsjerk Foarút dorpsbewoners op in optocht naar het gemeentehuis te gaan.

Lees verder

BURGUM | Provincie kritisch op ruime woonvisie Tytsjerksteradiel

17-06-2019

Gedeputeerde staten zijn kritisch op de conceptwoonvisie van Tytsjerksteradiel. Die houdt te weinig rekening met de komende krimp.
De provincie verwacht dat ergens tussen 2025 en 2030 ook in Tytsjerksteradiel het aantal huishoudens zal afnemen, wat betekent dat er vanaf die tijd minder huizen nodig zullen zijn.

De eerstkomende jaren is er door gezinsverdunning nog wel behoefte aan meer woningen, maar in de woonvisie staan geen verwachte aantallen. De provincie verwacht dat er tot 2025 nog ongeveer 185 tot 405 woningen nodig zullen zijn. Die groei beperkt zich grotendeels tot kleine huishoudens en senioren. 

De vraag naar nieuwbouw is de afgelopen jaren toegenomen, omdat tijdens de economische crisis weinig gebouwd is en omdat de rentestand laag is. Maar volgens de provincie is het de komende jaren vooral zaak de bestaande woningvoorraad betaalbaar te houden en te verbeteren. Nieuwbouw moet geen concurrent worden van bestaande woningen en daarom moeten er niet meer woningen gebouwd worden dan op basis van de bevolkingsprognoses verstandig is.Tytsjerksteradiel houdt in zijn woonvisie vast aan de bouw van 150 extra woningen: de gemeente meent dat zij recht heeft op deze woningen, als compensatie voor de 12 miljoen euro die betaald werd voor de Sintrale As. GS zijn het er niet mee eens dat deze woningen niet getoetst hoeven te worden aan regionale woningbouwafspraken.

Lees verder

EARNEWALD | Raad wil berekening woningplan dorp

17-05-2019

De haalbaarheid van een plan voor zestien woningen in het verlengde van het Mindertsfean in Earnewâld moet voor 4 juli
worden berekend. Een motie van FNP, GroenLinks en VVD met deze opdracht voor het college haalde gisteravond een meerderheid.

Een ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ ijvert al drie jaar voor de bouw van woningen op de locatie bij het Mindertsfean. In Earnewâld is sprake van een serieus woonprobleem, zei inspreker Sytze Kobus. Er is in het dorp al jaren geen huis te koop of te huur. In 25 jaar is er geen woning gebouwd. Jongeren trekken inmiddels uit het dorp weg. De inwoners willen graag dat de schep zo gauw
mogelijk de grond in gaat.

Het college wil echter wachten met verdere stappen tot de woonvisie klaar is en de gesprekken met de provincie over de te bouwen aantallen woningen achter de rug zijn. Eén dorp eruit lichten zou niet goed zijn, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra.
De indieners van de motie vonden dat er toch een berekening moet worden gemaakt voor Earnewâld. Zij kregen steun van D66.

Lees verder

Burgum | Oude huurwoningen wijken voor duurzame gasloze huizen

26-03-2019

 In Burgum worden 70 huurwoningen gesloopt om ze te vervangen door 76 energiezuinige en gasloze huizen. De sloop is inmiddels in volle gang.

Slopers zetten deze week hun tanden in huizen aan de Burgemeester Steenhuisenlaan in Burgum. Daar worden huizen gesloopt – uit de jaren vijftig, ze waren gedateerd – om ruimte te maken voor de nieuwbouw. De operatie kost WoonFriesland 15 miljoen euro.

De 76 energiezuinige en gasloze woningen krijgen nestvoorzieningen voor gierzwaluwen en invlieg-openingen voor vleermuizen. De huurprijs wordt bijna 600 euro.

Ook aan de Burgemeester Bothenius Lohmanlaan en de Westersingel wordt gesloopt en nieuw gebouwd; ook daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Tegen de nieuwbouwplannen zijn geen bezwaren ingediend.

Vanwege de verhuizing van de bewoners van de gesloopte huizen wordt de sloop in twee delen opgeknipt. Ongeveer de helft van de huidige bewoners keert terug naar de nieuwbouw. De andere helft verhuist. Een deel van de woningen wordt voor de zomer opgeleverd, het andere deel zal in het najaar klaar zijn.

Lees verder
 • Burgum
 • Hurdegaryp
 • Gytsjerk
 • Noardburgum
 • Garyp
 • Oentsjerk
 • Suwâld
 • Aldtsjerk
 • Earnewâld
 • Feanwâldsterwâl
 • Wyns
   
 • Eastermar
 • Tytsjerk
 • Sumar
 • Jistrum
 • Ryptsjerk
 • Mûnein