Verwarming huizen uit energie meren?

De provincie onderzoekt of het mogelijk is gebouwen  te verwarmen en te koelen met energie uit oppervlaktewater.

Uit een inventarisatie van de drie noordelijke provincies en Overijssel komen in Friesland vijf tot tien kernen uit de bus die mogelijk  interessant zijn. Het gaat om dorpen nabij grote oppervlaktewateren. 
De techniek om warmte of koude te onttrekken aan vaarten en meren is er al. Dit gebeurt in combinatie met warmte-koude-opslag (WKO) in de bodem. Water gebruiken voor verkoeling kan ook zonder zo’n WKO.
Verkennend onderzoek moet komend najaar uitwijzen ,,of er een business case’’ is voor de bebouwde omgeving, zegt de provincie. Als dat zo is, zal Friesland het ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidie vragen.

Onderzoek lijkt uit te wijzen dat de technologie kan voorzien in 12 procent van de warmtevraag in Nederland en 54 procent van de koudevraag. Voordeel is ook dat de technologie minder ruimte vraagt dan wind- en zonneparken.

Tijdens de ledenvergadering van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Friese Gemeenten zei burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden gisteren dat duidelijkheid nodig is over verduurzaming van de bebouwde omgeving: woningen en bedrijfspanden.
Nieuwe en bestaande gebouwen moeten gasloos worden. Het kabinet wil daar vaart mee maken. Kabinet en gemeentekoepel VNG zijn erover in gesprek. Volgende maand maken ze de hoofdlijnen bekend, zei Crone.
Dorp voor dorp, wijk voor wijk en straat voor straat moet er een plan van aanpak komen. Hij noemt het belangrijk dat de overheid dat in overleg met de bewoners doet.