Waadhoeke

Prinsjesdag biedt geen soelaas voor de wooncrisis

23-09-2021

Waar is de Minister van Volkhuisvesting en Wonen

Gisteren zijn we getuige geweest van Prinsjesdag. Een Troonrede van onze Koning, geschreven door een demissionair kabinet. Een kabinet wat meer met zichzelf bezig lijkt dan met de enorme problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape in plaats van een gezamenlijk gevoel van urgentie op de enorme stapel dossiers waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een zeer zorgelijke situatie. Zo laat men die vermaledijde verhuurdersheffing voortbestaan, een regelrechte ramp voor het volkshuisvestelijk domein in ons land. Deze heffing zorgt er voor dat er niet voldoende nieuwbouw gebouwd kan worden, de verduurzamingsoperatie enorm vertraagt en onderhoud van duizenden woningen uitgesteld wordt. De aangekondigde structurele verlaging van deze heffing vanaf 2022 met 30 miljoen is een habbekrats terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Huurders met de meest smalle beurzen betalen deze anderhalf miljard aan heffingen indirect aan “Den Haag”. De Bewonersraad vindt dit uiterst verwerpelijk en onacceptabel en eist dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt afgeschaft. Geen verlaging van deze heffing maar volledig afschaffen.


Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is de Bewonersraad een doorn in het oog en wij hadden  op zijn minst verwacht dat er in ieder geval een aantal oplossingsrichtingen geboden werden. Niets van dat alles! Steeds meer mensen die géén sociale huurwoning kunnen vinden worden zo in de armen gedreven van particuliere huiseigenaren, huisjesmelkers en grote beleggers die, vanuit oogpunt van winstbejag, vaak tegen exorbitant hoge huurprijzen en slecht onderhoud hun bezit te gelde maken. Dit moet echt stoppen! Veel mensen met een smalle beurs belanden in een financieel rampzalige situatie waar ze moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit kunnen komen.

Terwijl ik dit opiniestuk schrijf zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gaande. Ook de Tweede Kamer lijkt helaas méér met zichzelf bezig te zijn dan met de zaken waar het echt om gaat. Elkaar vliegen afvangen, kissebissen over van alles en nog wat, posities innemen en soms uit zijn op, zoals ik het maar noem, wraak op wat er in het verleden is gebeurd. Soms vraag ik me af in wat voor land we leven. Het ooit zo beschaafde Nederland waar oog voor elkaar was, waar we naar elkaar omkeken, waar grondrechten, zoals een fatsoenlijk dak boven je hoofd, de normaalste zaak van de wereld waren, lijken te zijn opgelost in een poel van politiek gekrakeel en een dodelijk positiespel van politici. Voordat ik de laptop openklapte om dit stuk te schrijven was de laatste stand van zaken van de Algemene Beschouwingen dat het gelukkig lijkt dat een meerderheid van de Kamer kiest voor het daadwerkelijk afschaffen van de verhuurdersheffing. Wanneer dat het geval is, is er een voorzichtige eerste stap gezet. Ook de wens van een aantal partijen om opnieuw een Ministerie voor Volkshuisvesting en Wonen in het leven te roepen geeft hoop! De Bewonersraad wil deze ministerspost weer terug in een nieuw te vormen kabinet. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”. Laten we hopen dat Den Haag zich snel herpakt en dat er een nieuw evenwichtig kabinet gevormd kan worden waarbij het Ministerie van Volkshuisvesting en Wonen daadkrachtig en ruimhartig te werk kan gaan om deze enorme puinhoop op te ruimen want zo kan het écht niet langer!

Gert Brouwer
Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad.

 

Lees verder

Bitgum in beroering door fors sloopplan

30-07-2021

Verdeeldheid in Bitgum. Wonen Noordwest Friesland wil 46 huurhuizen tegen de vlakte gooien om er wat nieuws en groeners voor terug te bouwen. Gooi maar plat dat oude spul, zegt een deel van het dorp. Niks ervan, zegt de andere helft. Die wil dat de honderd jaar oude karakteristieke arbeiderswoningen gespaard blijven.

Bitgum is in beroering door een grootschalig sloopplan. Woningstichting Wonen Noordwest Friesland wil 46 huizen tegen de vlakte gooien om plaats te maken voor evenveel nieuwe. De ingrijpende operatie vindt plaats in vier straten: de Frânskeleane, Hemmemastrjitte, Hillige Kamp en Jonkersleane. De huurhuizen daar dateren uit de jaren ’50 en ’60 en een hele rij van omstreeks 1915. Ze zijn oud, klein, slecht geïsoleerd en drastisch aan onderhoud en vernieuwing toe.

De woningstichting praatte de bewoners onlangs bij tijdens een bijeenkomst in de Molewjuk in buurdorp Bitgummole. Het plan deed de gemoederen hoog oplopen, zegt Jeanine Kramer die erbij was en in een van de betreffende straten woont. Vooral de mededeling dat huurders binnen vijf dagen moesten reageren of ze de plannen zien zitten, viel verkeerd. ,,Zo snel en midden in de vakantie, dat kan niet.” Uiteindelijk is die termijn met enkele weken verlengd. Pas als 70 procent van de bewoners instemt met het voorstel, gaat het door.

De grootschaligheid doet Bitgumers terugdeinzen. En dat er geen garantie is op een nieuw huis op hun oude stek wakkeren boosheid en ongerustheid aan. Want wat gebeurt er met hun eigen investeringen als de sloophamer nietsontziend de straten leegveegt? Sommige bewoners hebben hun krappe behuizing uitgebreid door zelf een garage te bouwen of door van de berging een slaapkamer te maken of er een douche te bouwen.

En dan is er nog een groep bewoners die het onverteerbaar vindt dat ook de karakteristieke arbeiderswoninkjes uit 1915 ten prooi vallen aan de slopershamer. ,,Die zijn ontzettend bepalend voor het aanzicht van het dorp”, zegt Kramer. ,,Ze zijn in de stijl van W.C. de Groot en de Hollanderwijk in Leeuwarden. Wat daar met zorg wordt behouden, gooien ze hier plat. En ook nog in het hart van zo’n oud, klein dorp. Een kwart van het centrum knal je kapot.”

In Berltsum zijn vergelijkbare huizen wel gerenoveerd, zegt Kramer die net als een aantal buren vindt dat de woningcorporatie door onderhoud uit te stellen het bewust zover heeft laten komen. ,,Er wordt al twintig jaar gemeld dat het cement tussen de stenen wegvalt. Ze hebben het laten gebeuren.”

Gerard van Keulen, manager vastgoed bij Wonen Noordwest Friesland, legt uit dat renovatie echt geen optie is in Bitgum. De woningcorporatie heeft in totaal vierduizend woningen in beheer en probeert die gefaseerd te verduurzamen. Soms kan dat door opknappen en isoleren, soms is het omslagpunt bereikt en is het slimmer om te slopen en nieuw te bouwen, zodat beter kan worden aangesloten bij de behoefte van specifieke doelgroepen.

,,Hjir yn Bitgum is de boel sa ferâldere dat it better is om wat nijs del te setten”, zegt Van Keulen. De huidige woningen zijn energieslurpers en variëren van label B tot G. ,,Dy binne energy-lek”, zegt Van Keulen. Daar valt niks meer aan te renoveren. ,,Dat wurdt sa djoer, dat is net helber.” De nieuwe huizen gaan van het gas af en worden energiezuinig.

Van Keulen snapt dat sommige bewoners het jammer vinden dat de karakteristieke huizen ten prooi vallen aan sloop. ,,Dy húskes binne wichtich foar de útstrieling fan it doarp.” Hij wijst erop dat in samenspraak met de bewoners een architect wordt gezocht die in een passende architectuur iets nieuws maakt. ,,Yn Sint Anne ha we dat ek dien en dêr is elk tefreden.”

De indeling van de wijk gaat door de sloop ook op de schop. Het volkstuinencomplex in het midden achter de huizen, wordt met twee straten ontsloten en ook hieraan worden huizen gebouwd. Een stedenbouwkundig logischer indeling, zegt Van Keulen. Dit betekent dat niet alle huurders naar hun oude stek terug kunnen. ,,Dat sil dreech wurde”, geeft hij toe.

Sommige bewoners hebben in het schuurtje een badkamer gebouwd of een extra slaapkamer gemaakt. Die investeringen gaan met de sloop verloren. ,,Soks is maatwurk”, zegt Van Keulen. ,,Hjir moatte wy it mei de yndividuele hierders oer ha.” Alle huurders krijgen een verhuisvergoeding en voorrang bij het vinden van vervangende woonruimte.

Sybe Bloem, voorzitter van Dorpsbelang Bitgum, proeft de verdeeldheid over het ingrijpende plan in zijn dorp. ,,It is in hiele yngreep.” En ook hij ziet dat de oude huisjes een bepaalde charme hebben. ,,Minsken fine it skande, mar asto dan fregest: soesto der wenje wolle, dan roppe se: nee, fierstente lyts.”

De woningen staan op forse kavels, ooit bedoeld en gebruikt als moestuinen. Bloem: ,,Der is in protte hiemromte. Der binne guon dy ha de boel kreas op oarder, mar by guon is it ek in dikke wyldernis.” Dorpsbelang is blij dat er energiezuinige en levensloopbestendige huizen voor terug komen. ,,Minsken kinne langer op it doarp wenjen bliuwe.

Alles afwegende maakt dat Bloem en volgens hem de meerderheid binnen het dorpsbelangbestuur zegt: ,,Slope dy boel. Se binne echt net mear fan dizze tiid. Hûndert jier lyn wie it modern, no sitte guon mei kranten tichtplakt.”

 

(LC29.07.21) 

Lees verder

Bouw woningen moet 1050 Waadhoekers laten verhuizen

07-04-2021

Waadhoeke heeft de woonwensen gepolst in alle dorpen en wijken en heeft plannen liggen voor 350 nieuwe huizen. Die moeten 1050 verhuizingen op gang brengen.

In Waadhoeke staan momenteel 21.114 woningen. Als het aan de gemeente ligt komen daar ieder geval 350 bij. Die nieuwe huizen zorgen dat de dichtgeslibde woningmarkt weer wat doorstroming krijgt, vertelde ambtenaar Ruben Snuif gisteravond bij een raadspresentatie over de update Woonvisie 2020-2030.

De verwachting is dat de nieuwbouw 1050 Waadhoekers aanzet tot een verhuizing. De gemeente heeft overal gepolst. ,,Zo komt iedereen, oud en jong op de juiste plek terecht.” Maar voordat al die projecten kunnen worden uitgevoerd, zijn nog wel wat hobbels te nemen.
Het zogenoemde Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D), waarin geld zit voor bijvoorbeeld cofinanciering van bouwprojecten, is nagenoeg leeg en de raad zal moeten beslissen hoeveel ze er weer in wil stoppen. Nog een complicatie is dat de gemeentelijke organisatie met de ambitieuze plannen aan de top van haar kunnen presteert.
Ook het tempo van bouwen is uiterst ongewis. Het duurt volgens Snuif zeker drie tot vijf jaar voordat de nieuwe huizen staan. ,,Alleen het bestellen van materiaal kost soms al een jaar.”
CDA’er Tjerk Wijnia wil alles overziend niet dat de gemeente ,,as in gek begjint te ûntwikkeljen”, maar binnen de grenzen kijkt naar wat kan. ,,Der moat kapasiteit by yn de amtnerij om oan de fraach te fol-dwaan, mar yn de folgjende faze ûntstiet dochs noch in ynfarkt as materiaal sa lang op him wachtsje lit.”

 

(LC 07.04.21)

Lees verder

HARLINGEN | Gemeenten: regelingen voor minima onbekend

24-02-2021

De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke hebben gezamenlijk een overzicht ontwikkeld om mensen te informeren over welke minimaregelingen er zijn en waar ze gebruik van kunnen maken. Veel inwoners van Noordwest-Friesland met een laag inkomen, maken geen gebruik van de ondersteuning van gemeenten en fondsen. Uit onderzoek blijkt dat niet alle regelingen even bekend zijn bij alle inwoners. Inwoners met een laag inkomen laten zo honderden euro’s per jaar liggen.

 

(LC 23.02.21)

Lees verder

FRANEKER | Waadhoeke vergoedt sportgeld volwassenen

24-12-2020

Waadhoeke is de eerste Friese gemeente die zich aansluit bij het landelijkeVolwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit kost de gemeente jaarlijks 37.000 euro.Via het Volwassenfonds kunnen inwoners van 18 jaar en ouder die op het bestaansminimum zitten sportmateriaal vergoed krijgen en/of de betaling van lesgeld bij verenigingen. Maximaal honderd inwoners kunnen hiervan gebruikmaken. De betaling gaat rechtstreeks naar de club die sport of cultuur aanbiedt. Een evaluatie volgt in 2021.

 

(LC 23.12.20)

Lees verder

FRANEKER | Kwetsbare groepen in beeld bijwoonplannen

24-12-2020

De gemeente Waadhoeke, woningcorporaties en huurdersverenigingen willen bij woonplannen voldoende aandacht voor kwetsbare groepen als statushouders en personen met verward gedrag. Dat staat in de jaarlijkse prestatieafspraak. WonenNoordwest Friesland geeft daarin verder aan 36 huurwoningen te willen bouwen in Bitgum, Minnertsga en Sexbierum, terwijl Accolade bezig is met de realisatie vannieuwe huurwoningen aan de Marten Oostwoudstraat en het Noorderbleek in Franeker.

 

(LC 23.12.20)

 

Lees verder

HARLINGEN/FRANEKER | Kritiek op Provincie op Beleidsbrief wonen

24-12-2020

Onderschat de gevolgen van corona niet wat betreft toekomstig wonen in de provincie Friesland. Ook de aandacht voor gezond ouder worden beïnvloedt de markt. Deze oproep doen de gemeenten Harlingen en Waadhoeke in een reactie op de concept-Beleidsbrief Wonen van de provincie Fryslân. Eerder uitten de Zuidoosthoek en de Noordoosthoek kritiek.

Beide gemeenten vinden dat de provincie onvoldoende rekening houdt met de coronapandemie. Als gevolg daarvan is nu al zichtbaar dat mensen ruimer en groter willen wonen en mensen uit andere regio’s in het land willen verhuizen naar het uiterste Noorden. Ook zorgt corona ervoor dat er meer aandacht is voor gezond ouder worden. In dat opzicht, met meer mogelijkheden om te kunnen recreëren, kan het Noorden profiteren.
De beide wethouders van volkshuisvesting sluiten zich aan bij de kritiek van de vier gemeenten in Noordoost-Friesland. De nadruk ligt te veel op krimp bij het woningbouwbeleid. ‘U stuurt op de meest negatieve Friese prognoses.’

De provincie stuurt ‘te veel op het voorkomen van woningoverschot omdat er angst is voor leegstand, verpaupering, waardedaling of achteruitgang van de leefbaarheid’. Harlingen en Waadhoeke vinden dat de nadruk moet liggen op een duurzame woningvoorraad van goede kwaliteit. Ze pleiten voor ‘flexibeler sturen’. Zo blijkt dat effecten van krimp uitblijven of pas later in de tijd plaatsvinden. Op die specifieke plekken moet niet te behoudend gebouwd worden, aldus de reactie. De regio’s kunnen de bevolkingsontwikkeling prima inschatten en moeten de ruimte krijgen om te bouwen.

Er is verbazing in Noordwest-Friesland dat de provincie de tiny houses meetelt in de totale woningbehoefte. Eerder waren daar andere afspraken over gemaakt, namelijk dat tiny houses tijdelijk van aard zijn en voorzien in een behoefte op korte termijn voor een kleine doelgroep. Ze zouden niet meetellen in de regionale woningbouwaantallen.

De provincie geeft aan dat 200 tot 300 miljoen euro per jaar nodig is voor sloop en renovatie van woningen, zowel op de huur- als particuliere markt. Het Noordwesten stelt de noodzaak hiervan te onderschrijven, maar snapt niet dat daarvoor niet gelijk middelen zijn aangevraagd bij Provinciale Staten.

 

(LC 23.12.20)

Lees verder

BERLTSUM | Fidesta woonzorgvoorziening

26-11-2020

Fidesta Zorg begint een kleinschalige woonzorgvoorziening in appartementencomplex Berlinga State in Berltsum. Fidesta heeft hierover overeenstemming bereikt met Wonen Noordwest Friesland, die de appartementen verhuurt. Een zelfstandige zorgondernemer gaat het Fidesta huis runnen, waarbij Fidesta garant staat voor de kwaliteit van de zorg.
Berlinga State wordt het tiende Fidesta huis in Fryslân. De instellingheeft al woonzorgvoorzieningen in Grou, Hallum, Leeuwarden, Oentsjerk, Stiens, Workum en Harich. In december gaat het Fidesta huis in Heerenveen open, in het voorjaar van 2021 het huis in Dronryp. BerlingaState is vanaf 1 maart 2021 open.

Berlinga State bestaat uit 22 appartementen. Daarvan gaan er veertien tot het Fidesta huis behoren, zegt Rikus Sinnema, medeoprichter van Fidesta. De bewoners blijven huren van Wonen Noordwest Friesland. Decorporatie verhuurt de resterende acht appartementen aan bewoners diegeen zorg van Fidesta afnemen.

Brief
Sinnema heeft de huidige bewoners van Berlinga State gisteren per briefop de hoogte gebracht. In de brief worden de bewoners uitgenodigd vooreen informatiebijeenkomst op 1 december.
Sinnema zegt dat Fidesta contact heeft gezocht met Wonen NoordwestFriesland omdat er in Berltsum zorgen zijn over de toekomst van BerlingaState. Stichting Palet verzorgde er dagopvang maar heeft de huur opgezegd. Bewoners die afhankelijk zijn van thuiszorg en wijkverpleging kunnen er niet blijven wonen zodra ze zwaardere zorg nodig hebben.,,Minsken dy’t har hiele libben yn it doarp wenne ha, moatte dan nei in ferpleechhûs yn in oar plak. Dat wolle wy foarkomme. Wy ha as doel omminsken sa lang mooglik selsstannich wenje te litten”, verklaartSinnema.
Fidesta huizen zijn geschikt voor mensen die (tijdelijk) behoefte hebbenaan zorg, veiligheid en aandacht. In een Fidesta huis wordt zorg verleend aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Erworden vakspecialisten voor ingezet. De zorg wordt (deels) bekostigdvanuit de Wet langdurige zorg.

Sinnema benadrukt dat het afnemen van de zorg vrijwillig is. De huidigebewoners mogen, als ze dat willen, gebruik blijven maken van de thuiszorg of wijkverpleging. Zodra de thuiszorg of wijkverpleging niet meer kan voldoen aan de zorgvraag, kunnen de bewoners zich alsnog bijFidesta melden. Een huidige bewoonster die noodgedwongen vanuitBerlinga State naar de Hofwijck in Leeuwarden zou verhuizen, heeft zichal bij Fidesta gemeld, zegt Sinnema. ,,Sy bliuwt no yn Berltsum.”
Fidesta opent in Berlinga State ook weer een dagbesteding. Andere inwoners van het dorp zijn daar ook welkom, zegt Sinnema.

 

(FD 25.11.20)

Lees verder

HARLINGEN/FRANEKER: Energiecoaches

16-11-2020

Deze winter kunnen veertig huishoudens in Harlingen en veertig in de dorpen SintJacobiparochie en Tzum in Waadhoeke bezoek krijgen van een energiecoach. De gemeenten houden een proef waarbij de energiecoaches mensen bewust maken van hun energieverbruik en bespaartips geven. De coaches worden opgeleid door de Hanzehogeschool Groningen. Zij nemen bij bezoek een gratis bespaarpakket mee. Nade proef moet duidelijk zijn hoe meer huishoudens geholpen kunnen worden.

Lees verder

Taartactie van Thus Wonen

23-09-2020

Wil jij iemand op een smakelijke manier in het zonnetje zetten?

Thús Wonen streeft naar huurders die tevreden zijn over hun woning en leefomgeving. En dan zijn er mensen die graag zelf iets extra’s doen om hun buurt of wijk leefbaar te houden. Vaak doen zij dit vrijwillig; zonder te vragen of er iets voor terug te willen. Thús Wonen is ‘grutsk’ op deze huurders en vindt dat een goede daad kan worden beloond met een lekkere taart. Lees hier meer over de smakelijke actie. 

Iemand voordragen
Wil jij een huurder van Thús Wonen op een smakelijke manier in het zonnetje zetten?! Stuur dan vóór 1 oktober 2020 een mail naar info@thuswonen.nl met als onderwerp ‘Een lekkere taart voor een goede daad’. Schrijf over wie het gaat en vertel kort waarom hij of zij de taart verdient.

Lees verder

FRANEKER | FNP Waadhoeke wil zelfbewoningsplicht

05-09-2020

Net als in andere gemeenten gebeurt, pleit de FNP in de gemeente Waadhoeke
voor het invoeren van een zelfbewoningsplicht. Kopers van woningen worden
hierbij verplicht daadwerkelijk zelf in het huis te gaan wonen, of het nu om
nieuwbouw gaat of om bestaande bouw. Dit is beter voor de leefbaarheid en ter
voorkoming van hoge huren. Voorkomen wordt ook dat beleggers meerdere kavels
kopen. De FNP wil weten of dit in Waadhoeke speelt en of dit instrument ingevoerd
moet worden.

 

(bron LC 04.09.2020)

Lees verder

FRANEKER | Compensatie eigen risico voor minima

07-02-2020

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in 2020 van hun gemeente een vergoeding van honderd euro ontvangen wanneer ze hun wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering van 385 euro volledig besteed hebben.

De Compensatieregeling Eigen Risico geldt voor inwoners van 18 jaar of ouder met een inkomen op bijstandsniveau; het wettelijk sociaal minimum. Of dat inkomen uit werk, een uitkering of uit andere bron is, maakt niet uit.

Lees verder

FRANEKER | Enkele huurders voelen zich niet serieus genomen bij de renovatie van woningcorporatie Accolade

18-12-2019

‘Dat betekent dus dat ik in het verleden te veel huur heb betaald’

Enkele huurders voelen zich niet serieus genomen bij de renovatie die woningcorporatie Accolade momenteel uitvoert in de Kaatsersbuurt in Franeker. 

Hij zit in de kou en moet op een kampeerbed slapen in een vertrek beneden omdat zijn slaapkamer op de kop staat. Sinds 9 december is de huurwoning van Joop de Boer aan de Thomas de Grootstraat in Franeker veranderd ,,in een tornado’’, zegt hij zelf. Omdat hij kampt met een auto-immuunziekte werd het hem al twee keer te veel en ging hij onderuit.

Baukjen Ploegstra, wiens woning aan de Ids Jousmastraat nog aan de beurt komt, ziet als een berg op tegen de klus die bij haar in maart plaats gaat vinden. Ze heeft moeite met de planning. ,,Van de zomer hebben we nieuwe keukens gekregen, nu zijn ze rondom mij aan het renoveren, vorige week zijn de gevels schoongemaakt en die worden nog gevoegd. In feite zitten we de hele godganse winter in de
herrie.’’

Meer buurtbewoners klagen, zegt het duo, maar omdat het om oudere mensen gaat, ondernemen ze geen stappen. Een buurtgenoot van Ploegstra, die niet met zijn naam in de krant wil, bevestigt dat enkele huurders zich niet serieus genomen voelen. Zijn vragen over asbestverwijdering werden minimaal beantwoord. ,,Ze zeggen dat je een keus hebt in de kleur van de nieuwe kozijnen, maar Accolade wil
ook eenheid in de wijk, dus die keus is een nepkeus.’’ Bij de drie is vooral de manier van aankondigen door Accolade het pijnpunt. ,,Ze stonden ineens op de stoep om te vertellen wat er ging gebeuren. Als je door liet schemeren dat je niet mee wilde werken, dreigden ze met een rechtszaak.’’

De renovatie omvat het vervangen van alle houten kozijnen en de voordeur door kunststof, bij sommige woningen het plaatsen van een dakkapel en in het geval van De Boer een nieuwe afvoer voor de ventilatie. ,,Vijftien jaar geleden heb ik dat geweigerd en dat drukken ze er nu dus gewoon doorheen.’’ Accolade doet dit wegens aanhoudende klachten over vochtproblemen en wil zo het binnenklimaat
van de woningen verbeteren. Irene Willems van Accolade geeft toe dat er heel wat achter de voordeuren gebeurt. ,,We doen het in één keer om te voorkomen dat er iedere keer wat moet gebeuren.’’ Volgens haar gaat het om noodzakelijk onderhoud. Huurders tekenen
ervoor dat ze dat toe moeten laten. Alles is uitvoerig met ze doorgesproken, maar nu het zover is, kan Willems zich voorstellen dat bewoners het als vervelend ervaren.

Volgens De Boer gaat het om achterstallig onderhoud. ,,Dat betekent dus dat ik in het verleden te veel huur heb betaald. Anders hadden ze van een deel van die huursom het onderhoud gewoon uit kunnen voeren. Ik heb dan ook huurverlaging aangevraagd.’’ De Boer, die vanaf het begin aangegeven heeft tegen de renovatie te zijn, zou een week in de werkzaamheden zitten. Die week is inmiddels voorbij.
Overigens neemt hij uitvoerder Talen niets kwalijk. De werknemers doen hun uiterste best om de bewoners tegemoet te komen.

Dat meedenken mist De Boer bij Accolade. Zo passen door de nieuwe kozijnen de vitrages, rolgordijnen of luxaflex niet meer. Nieuwe raambekleding moeten de huurders zelf betalen. Bovendien mag in het kunststof niet geboord worden, zodat een ander ophangsysteem nodig is. Dit moeten de huurders zelf oplossen. Bij de vervanging van de kozijnen moeten de radiatoren verwijderd worden en zitten de
mensen in de kou. Het elektrische kacheltje dat De Boer ter vervanging heeft staan, moet hij zelf betalen. ,,Ze maken het allemaal veel kleiner dan het is en we krijgen geen enkele compensatie.’’

Willems wijst erop dat het beleid is dat dit soort zaken niet vergoed worden. ,,Dat wordt in het voortraject allemaal uitgelegd.’’
Volgens Marinus Duyzer van de huurvereniging zijn er amper klachten. ,,De mensen kunnen altijd de opzichter bellen en ze kunnen bij mij komen. Dan help ik ze.’’ Hij woont midden in de Kaatsersbuurt en ook zijn woning komt nog aan de beurt. Bij Accolade is één klacht binnengekomen.

Lees verder

FRANEKER | Prestatieafspraken getekend

09-12-2019

Om naar hetzelfde doel toe te werken heeft de gemeente Waadhoeke in de persoon van wethouder Nel Haarsma deze week afspraken ondertekend met de twee woningcorporaties Accolade en Wonen Noordwest Friesland, met Huurdersvereniging Franeker en met De Bewonersraad.

De prestatieafspraken gaan over zaken als betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming van het sociale woningbestand, de leefbaarheid en de combinatie van wonen en zorg. Jaarlijks wordt dit op elkaar afgestemd.

 

Waadhoeke, Accolade, Huurdersvereniging Franeker, Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad tekenen prestatieafspraken 2020

 

Op 4 december 2019 zijn de prestatieafspraken getekend. Wethouder Nel Haarsma tekende de afspraken voor Waadhoeke.  Jaarlijks worden er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. De prestatieafspraken zorgen ervoor dat alle betrokken partijen naar hetzelfde doel toewerken.

 

De afspraken zijn getekend door (van links naar rechts op de foto):
Namens Wonen Noordwest Friesland, mevrouw H. Huizinga, directeur – bestuurder;
Namens Accolade, mevrouw J. Hartholt, directeur – bestuurder;
Namens gemeente Waadhoeke, mevrouw N. Haarsma, wethouder Wonen & Leefbaarheid;
Namens Huurdersvereniging Franeker, de heer M. Duyzer, voorzitter;
Namens De Bewonersraad, de heer H.G.T. Brouwer, algemeen directeur.

 

De foto is gemaakt door Ubbo Posthuma.

Lees verder

Corporatie Wonen Noordwest Friesland vervangt 800 cv-ketels: kosten 1 miljoen euro

04-12-2019

Woningbouwcorporatie Wonen Noordwest Friesland vervangt vervroegd 800 cv-ketels van inferieure kwaliteit. Dat kost de verhuurder 1 miljoen euro. Bij huurders in de rats kwam het onderhoudsbedrijf extra langs.

De ketels van het merk Agpo Ferolli zijn in opspraak gekomen. Oververhitting kon tot ontploffingen leiden. Het televisieprogramma Kassa maakte daar in maart melding van. Sindsdien is extra onderzoek gedaan en onderhoud gepleegd. Alle ketels zijn op dit moment in orde, meldt de corporatie, maar zij wil geen enkel risico nemen. Op 1 januari start een grote vervangingsoperatie die maximaal twee jaren
duurt. Van de cv-ketels van het merk Agpo Ferolli zijn er duizenden in omloop. Ze zijn veel geplaatst in huurhuizen van corporaties. In Friesland is Wonen Noordwest Friesland beslist niet de enige, weet hoofd onderhoud Gerlof Gerlofsma. ,,Het is een veel toegepaste ketel.’’

Dit voorjaar kwam naar buiten dat de apparaten oververhit kunnen raken met in een enkel geval ontploffing of brand tot gevolg. Dat
laatste gebeurde in Dronryp. Kassa schonk er aandacht aan, de Tweede Kamer kwam in actie en minister Bruno Bruins liet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek doen. Volgens de NVWA kunnen de cv-ketels een gevaar vormen als ze niet tijdig een onderhoudsbeurt hebben gehad. Volgens Bruins, in een brief aan de Tweede Kamer, is Agpo Ferolli opgedragen alle klanten te waarschuwen. Alle ketels moeten worden voorzien van een thermische beveiliging die het apparaat direct uitschakelt als de behuizing van de warmtewisselaar te heet wordt.

Wonen Noordwest Friesland is eerder dit jaar direct aan de slag gegaan met het probleem, weet Gerlofsma. Ketels kregen extra onderhoud en bij huurders die in de rats zaten kwam onderhoudsbedrijf Feenstra een keer extra langs. Een normale cv-ketel is met zeventien jaar afgeschreven. De woningbouwcorporatie maakt nu een uitzondering. Vanaf januari worden eerst de oudste modellen vervangen en daarna de nieuwere. ,,Veiligheid voor alles’’, weet Gerlofsma. Hopelijk is de klus in twee jaar geklaard. ,,We hebben er veel handjes voor nodig. En dat is al moeilijk genoeg in deze branche’’.

De vervangingsoperatie kost de corporatie 1 miljoen euro. Wonen Noordwest Friesland schakelt voortaan over op een ander ketelmerk. Gerlofsma: ,,Dat weet ik wel zeker’’.

Lees verder

TZUMMARUM | Corporatie plaatst apparaten om schade van gaswinning te meten

20-11-2019

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland gaat mogelijke effecten van gas- en zoutwinning op woningen meten.
In vier woningen in Tzummarum zijn daartoe tiltmeters geplaatst. Het gaat om huizen in de Johan Roordastrjitte, de Sjoerd Draijerstrjitte, Lytse Buorren en Evert Sybesma-strjitte.

,,Ze staan in een vierkant onderling met elkaar in verbinding. Het tussenliggende gebied kan zo in beeld gebracht worden’’, legt Gerard van Keulen, manager vastgoed van Wonen Noordwest Friesland uit. In Noordwest-Friesland wordt op verschillende locaties gas en zout gewonnen. Onder meer Frisia Zout, Vermillion en de NAM zijn daar actief. Over de effecten die dat op woningen in het gebied heeft, zijn weinig gegevens. Wie schade heeft, moet zelf aantonen dat dat door gas- en zoutwinning is ontstaan. Enkel in Groningen is
sprake van een omgekeerde bewijslast.

Met tiltmeters kunnen nauwkeurige en uitgebreide metingen van veranderingen in de bodem worden gedaan. Het apparaat maakt hier een 3D-model van. De meters in Tzummarum zijn eind oktober in gebruik genomen en eerst voor drie jaar geplaatst.

Monique Plantinga van actiegroep Tsjingas, die de gevolgen van gaswinning aan de kaak stelt, zegt over de stap: ,,Dit past bij het gevoel van zorg onder mensen dat er geen schadeprotocol is. Toon maar eens aan dat schade door gas- of zoutwinning is ontstaan. Dat is zo’n moeilijk verhaal. Ik zeg altijd: je spartelt in een moedeloos moeras. Ik snap dan ook wel dat mensen zeggen, of dat nu een corporatie zegt: ik begin het zelf te meten. Dan heb je in elk geval een nulmeting.’’

Lees verder

Waadhoeke wil ‘oars’ op vier duurzaamheidsthema's

02-10-2019

Inwoners van Waadhoeke kwamen gisteravond met ideeën voor een duurzame gemeente. In het dorpshuis van Ried was de avond waarop de gemeente inwoners uitnodigde om mee te denken over de duurzaamheidsagenda. Waadhoeke spreekt volgens ambtenaar Eibert van der Woude nadrukkelijk van een agenda, omdat daarmee duidelijk gemaakt kan worden welke acties ondernomen moeten worden.

De gemeente heeft vier thema’s vastgesteld: oars mei enerzjy, oars mei grien, oars mei ôffal en sels oars. In die laatste categorie past het idee van autarkisch wonen, waarbij iemand privé het initiatief kan nemen om zelfvoorzienend te wonen. Zelfvoorzienend in voedsel, energie, water en afvalverwerking.

Bij ‘oars mei grien’ past het idee voor een voedselbos. Waadhoeke wil zelf een steentje bijdragen door naar verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed te kijken, maar ook naar energiezuinige musea en sport- en verenigingsgebouwen.

Op de avond bleek dat er al heel wat projecten lopen die op de agenda passen. Zo doen Ritsumasyl en de wijk De Bleek in Franeker mee aan het project Duurzame Dorpen, Dronryp wil met waterstof aan de slag om als dorp zelfvoorzienend te worden en Tzum hoopt nog altijd op een nieuwe dorpsmolen. De gemeente werkt aan ecologisch bermbeheer en heeft veertien laadpunten aangebracht op het openbaar toegankelijke parkeerterrein bij het gemeentehuis.

Er moet nog gestart worden met het project ‘Energiebesparing bij minima’, waarbij samen met Leeuwarden een energiecoach aan het werk wordt gezet. Alle initiatieven samen moeten leiden tot een concreet plan in 2020. Waadhoeke krijgt daarbij hulp van het bureau Weusthuis en Partners.

Lees verder

SINT ANNAPAROCHIE | Renovatie van honderden huizen Noordwest-Friesland loopt spaak

27-09-2019

Honderden woningen van corporatie Wonen Noordwest Friesland kunnen niet opgeknapt of verduurzaamd worden omdat het geld naar de Verhuurderheffing gaat.

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland trekt aan de bel omdat de landelijke plicht tot het betalen van Verhuurderheffing ten koste gaat van de plannen die de corporatie heeft. Directeur Rein Hagenaars doet een dringend beroep op het rijk, gemeenten en de provincie Fryslân om de Verhuurderheffing te schrappen. Het is een heffing over de WOZ-waarde van huurwoningen.
De woningcorporatie moet de komende tien jaar 26 miljoen euro van de in totaal ruim 20 miljard aan het rijk betalen. Bestaande plannen voor verbetering van woningen moeten daarom bijgesteld worden.

Om inzichtelijk te maken waar het om gaat, heeft de corporatie er concrete cijfers aangehangen. Het gaat om 500 woningen die duurzaam gemaakt zouden kunnen worden om ze van energielabel D naar label A+ te krijgen. Verder zouden 160 verouderde huizen vervangen kunnen worden door gasloze en duurzame nieuwbouw. Deze nieuwbouw zou het energielabel A+++ krijgen.

De plannen verdwijnen niet alleen in de prullenbak, maar ook de ambitie om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen lijdt eronder alsmede het streven om betaalbare woonlasten voor huurders te realiseren. Hagenaars is kritisch over het geld dat op deze manier uit de volkshuisvesting verdwijnt. Hij spreekt over een ,,overbodige’’ vermindering van de staatsschuld.

Lees verder

St. ANNAPAROCHIE | Corporatie Noordwest krijgt nieuwe directeur

23-08-2019

Martine Huizinga volgt Rein Hagenaars per 1 november op als bestuurder van Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Hagenaars was zestien jaar bestuurder en gaat met pensioen. De 45-jarige Martine Huizinga is momenteel interim-bestuurder van woningcorporatie Centrada in Lelystad en toezichthouder bij een zorgorganisatie. Wonen Noordwest Friesland heeft huurhuizen in Waadhoeke, Leeuwarden en Noardeast-Fryslân.

Lees verder

FRANEKER | Meedenken over woonvisie gemeente

24-07-2019

De inwoners van de gemeente Waadhoeke mogen tot 23 september actief meedenken over de woonvisie die de gemeente zal opstellen. Met deze visie bepaalt de gemeente waar nog woningbouw mogelijk is en maakt daarover afspraken met de provincie, woningcorporaties en huurdersorganisaties. In de online vragenlijst (www.kaw.nl/waadhoeke) kunnen de invullers aangeven welke plekken in dorpen en wijken aangepakt moeten worden of in welke gebieden kansen liggen.

Lees verder

FRANEKER | Waadhoeke mist grote bezuinigingslijn

12-07-2019

Echte voorstellen voor bezuinigingen moeten nog komen in Waadhoeke. De partijen hielden het bij kleine voorzetjes, terwijl er 850.000 euro nodig is. 
De gemeente koerst af op een groter tekort in de begroting voor 2020, maar het college wil dit beperkt houden door heffingen  kostendekkend te maken en inflatiecorrectie toe te passen op heffingen en belastingen. Op advies van het CDA wordt ook bekeken of verhoging van de leges mogelijk is. Dan blijft er een tekort van 850.000 euro.

Lees verder

TZUM/MARRUM | Nieuwe huurwoningen in twee dorpen

20-06-2019

Er komen nieuwe huurwoningen in Tzum en Marrum. Aan de Dekemastraat in Tzum verrijzen drie levensloopgeschikte woningen en zeven kleine gezinswoningen. De werkzaamheden beginnen rond de bouwvak en de oplevering staat gepland voor het einde van het jaar. In Marrum komen de nieuwe huizen aan het Oudhuisterwegje. Het gaat om twee levensloopgeschikte woningen en zes kleine gezinswoningen. De bouw begint eind dit jaar. De duurzame huizen krijgen geen gasaansluiting.

Lees verder

FRANEKER | Woningmarktonderzoek of bouwadvies?

19-06-2019

Het woningmarktonderzoek van Harlingen en Waadhoeke roept bij inwoners veel vragen op. De politiek houdt de kaarten nog tegen de borst.

Onderzoeker Emiel Heuff van het Groningse bureau KAW, Architecten en woningmarktadviseurs, presenteerde de uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek gisteren in een redelijk gevuld gemeentehuis in Franeker. Vertegenwoordigers van diverse dorpsbelangen en geïnteresseerde burgers hadden de nodige vragen en zorgen, zo bleek. De politieke partijen hielden zich tamelijk afzijdig. Op 4 juli bespreekt Waadhoeke de resultaten, Harlingen heeft nog geen datum geprikt.

Duidelijk is dat beide gemeenten voordat zij een nieuwe woonvisie opstellen, hun
bouwplannen moeten bijstellen. Het aanbod is groter dan de vraag. Toch moedigde
Heuff Harlingen aan om met bouwplannen aan de slag te gaan, om te kijken of er
daadwerkelijk behoefte is. De provincie is namelijk nogal terughoudend over de
Harlinger ambities, tot ergernis van gemeente en ontwikkelaars.
Hoewel na 2024 vrijwel overal sprake is van krimp, pleit Heuff ervoor om zowel in
grotere plaatsen als kleinere dorpen te blijven vernieuwen en te investeren in
kwaliteit. Met dorpen moet goed worden gekeken naar invulling van de bestaande
ruimte. Plannen moeten een toegevoegde waarde hebben. Ook moet duidelijk zijn
waar wonen met zorg moet plaatsvinden.
Diverse belangstellenden meenden dat er meer aandacht voor huurwoningen moet
zijn. ,,Is dit een bouwadvies of marktonderzoek?’’ vroeg iemand zich af. In
Waadhoeke zal ook aandacht moeten komen voor de arbeidsmigranten. Met zo’n
2500 mensen doen zij een beroep op ongeveer 400 tot 500 woorden. In het
onderzoek is hieraan weinig aandacht besteed, erkende Heuff. Dorpsbelang
Minnertsga wil zo snel mogelijk met de kwaliteitsverbetering aan de slag.

Lees verder

Huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Waadhoeke

29-05-2019

De werkgroep met vertegenwoordigers van bewoners uit dorpen en wijken, huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente heeft haar advies maandag 13 mei aangeboden aan de burgemeester. Op 28 mei is in een publieksessie van het kernteam Omgeving het advies van de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten gepresenteerd. Deze interactieve sessie was vooral bedoeld om nog laatste aanbevelingen richting de raad te doen voordat definitieve besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvindt.

Met de inzet van alle betrokken partijen en met behulp van het Expertisecentrum Flexwonen is eerst de omvang en de aard van de huisvestingsopgave in beeld gebracht. Zonder dit inzicht in de (globale) aantallen arbeidsmigranten is het lastig oplossingen te bedenken. In diverse groepsinterviews zijn inwoners uitgenodigd om hun mening te geven.

Aanbevelingen opgenomen in het advies van de werkgroep zijn onder andere de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten. De huisvesting moet aan een minimale norm voldoen door het gebruik van het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen). Daarnaast zijn normen opgenomen om de druk op de dorpen en wijken te spreiden. Ook is er oog voor maatwerk door te kijken of er mogelijkheden zijn voor huisvesting bij de werkgever op het eigen terrein, op recreatieve accommodaties en in het buitengebied.

Woningcorporaties kunnen ook arbeidsmigranten huisvesten, dit thema is een van de onderwerp van gesprek in de prestatieafspraken tussen de corporatie, gemeente en huurdersorganisaties.

Belangrijke thema’s voor de nog te maken prestatieafspraken 2020 zijn de huisvesting van arbeidsmigranten met een (bij voorkeur) langere verblijfduur, de leefbaarheid in de dorpen/wijken en de stapeling van de huisvestingsvraagdruk door de huisvesting van overige bijzondere doelgroepen.

Lees verder

TZUM | Vervanging veertien woningen

20-05-2019

Aan de Dekemastraat, het Dekemaplein en de Meester Klaas Douwesstraat in Tzum worden veertien woningen gesloopt om plaats te maken voor veertien moderne gezinswoningen. Ze worden neergezet in de vorm van drie-onder-éénkap- en twee-onder-één-kapwoningen. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeente Waadhoeke verwacht daarbij geen problemen omdat tegen het ontwerp-bestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend.

Lees verder

FRANEKER | Sociale huurwoningen op oude plek scholen

20-05-2019

Op de voormalige schoollocaties aan de Maarten Oostwoudstraat en de Noorderbleek in Franeker komen ongeveer 37 sociale huurwoningen.
Omwonenden konden de plannen van Accolade tijdens een inloopbijeenkomst inzien.

Voor beide plekken zijn aparte schetsen gemaakt. De huizen zijn bedoeld voor kleine huishoudens. Er komen twee slaapkamers per woning. De panden worden zeer energiezuinig en gasloos. Accolade verwacht dat het plan in 2021 opgeleverd kan worden.

Lees verder

BERLTSUM | Partijen willen vaart achter ouderenhofje

18-05-2019

Voor 1 april 2020 moet duidelijk zijn of Berltsum het plan met kleinere woningen voor ouderen op de plek van basisschool Lyts Libben uit kan voeren. Het college van Waadhoeke moet het bestemmingsplan aanpassen, schrijven de partijen Gemeentebelangen, FNP en VVD in een initiatiefvoorstel. Het college liet onlangs weten dat het plan niet meer mee kan liften in een pilot, omdat er meer ontwikkelingen in het dorp zijn en er een bredere afweging gemaakt moet worden.

Lees verder

SEXBIERUM | Zes woningen maken plaats voor vier

16-04-2019

In Sexbierum worden aan de Sixtuswei zes woningen gesloopt en vijf woningen
terug gebouwd. Het plan komt van corporatie Wonen Noordwest Friesland.

De nieuwe huurwoningen bestaan uit een blokje van drie en een blokje van twee. Het
gaat om levensloopbestendige gezinswoningen. Het college van Waadhoeke stelt
de raad voor een verklaring van geen bedenkingen vast te stellen. Als deze
verklaring gepubliceerd is en er geen zienswijzen zijn, kan de vergunning verleend
worden.

Lees verder

DEINUM | Start bouw zeven duurzame gezinshuizen

09-04-2019

In de nieuwe gasloze woonwijk aan de oostkant van Deinum is bouwbedrijf Van Wijnen gestart met de realisatie van zeven kleine gezinswoningen. Op de verdieping komen twee slaapkamers. De woningen worden all-electric en zijn zogenaamde nul-op-de-meter
(NOM) huizen. Ze moeten in hun eigen energiebehoefte voorzien.

De verhuurwoningen van corporatie Wonen Noordwest Friesland worden in juli 2019 opgeleverd. De wijk kon er komen door verplaatsing
van de sportvelden.

Lees verder

Sexbierum | Eerste gasloze woningen corporatie

01-03-2019

,,Het zal even wennen zijn, zeker voor ouderen”, zegt Gerard van Keulen, manager vastgoed bij Wonen Noordwest Friesland. ,,Ze zijn gewend aan een gasfornuis en centrale verwarming op gas. Dan is een gasloos huis best een omschakeling.”

In Sexbierum is de omschakeling in volle gang. Hier werden gistermiddag vier gasloze woningen aan de Kade officieel opgeleverd. Een van de bewoners draaide symbolisch de gaskraan dicht, met assistentie van wethouders Nel Haarsma van gemeente Waadhoeke.

De bewoners van de vier huizen kregen de sleutel van hun huurwoning een maand of twee geleden. De eerste paal van de nieuwbouw ging september vorig jaar de grond in. De vier woningen zijn in de plaats gekomen van zes verouderde huizenaan de Kade. Deze huizen waren slecht geïsoleerd en dringend aan vervanging toe, zegt Van Keulen. De woningen gingen in februari 2018 plat.

De vier nieuwe huizen zijn de eerste gasloze woningen die Wonen Noordwest Friesland heeft laten bouwen. Voor nieuwbouwwoningen geldt sinds juli vorig jaar dat ze in principe gasloos moeten zijn. ,,Daarspelen wij op in”, zegt Van Keulen. De corporatie werkte in Sexbierum nauw samen met Zijlstra architecten uit Harich en bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum. Dit resulteerde inde bouwvanlevensloopbestendige woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Op de verdieping is een tweede slaapkamer te vinden.

Er is geen gasaansluiting. De huizen worden warm gehouden met een warmtepomp en op het dak liggen zonnepanelen. De bewoners koken elektrisch en hebben elektrische vloerverwarming. De ventilatie is geregeld via aan ingebouwd ventilatiesysteem. ,,Voor de ventilatie hoef je de ramen niet meer open te doen”, aldus Van Keulen.

Veranderde vraag

Volgens de manager voldoet Wonen Noordwest Friesland met de nieuwbouw niet alleen aan de nieuwe duurzaamheidseisen. ,,We spelen ook in op de veranderde vraag. Mensen willen langer op zichzelf blijven wonen. Daar moeten wij onze woningvoorraad op aanpassen. We hebben die levensloopbestendige huizen nodig.” Wonen Noordwest Friesland levert in de loop van dit jaar op meer plekken energieneutrale nieuwbouwwoningen op. In Berltsum komen tien nieuwe huizen in nieuwbouwwijk De Pôlle, aan de Gasthuisstraat in Ferwert wordt gewerkt aan acht nieuwbouwwoningen en aan de oostkant van Deinum begint binnenkort de bouw van zeven gasloze woningen. ,,Daarnaast hebben we natuurlijk nog ons reguliere renovatieen onderhoudsprogramma”, aldus Van Keulen.

Lees verder

BERLTSUM | Huurwoningen in nieuwbouw De Polle

06-02-2019

Nieuwbouwwijk De Polle in Berltsum krijgt aan de rand tien levensloopbestendige huurwoningen. Het project van Wonen Noordwest Friesland bestaat uit zes woningen met een plat dak en vier met een kap. Alle huizen hebben twee slaapkamers en een badkamer op de begane grond. Bij de toewijzing krijgen 55-plussers voorrang. Het casco staat inmiddels. Het buurtje is ontworpen door Alynia Architecten. Tot 11 februari kan  ingeschreven worden. Om twaalf uur op die dag vindt de toewijzing plaats. 

Lees verder

Waadhoeke laat zich adviseren bij knellende huisvesting arbeidsmigranten

05-02-2019

De arbeidsmigrant moet maar afwachten waar straks zijn wekker staat. In een gebouw bij agrariërs, een pand op een bedrijventerrein of een leegstaand verzorgingshuis?

De gemeente Waadhoeke heeft deskundigen ingeschakeld om te helpen bij de knellende huisvesting voor arbeidsmigranten. Op een brede informatieavond in Marsum, waar alle partijen aanwezig waren van werkgevers tot dorpsbelangen en huisvesters, gaven zij donderdag uitleg. 

Het gaat om KAW Architecten en het Expertisecentrum Flexwonen. Johan van der Craats van Flexwonen liet weten dat de problematiek die nu in Waadhoeke speelt niet uniek is. Het speelt in heel veel gemeenten. Maar het is wel de eerste keer dat het expertisecentrum in Friesland wordt ingezet en boven Zwolle actief is, vertelde hij.

Tekort aan 100.000 plekken

Hij kwam met voorbeelden uit de rest van het land en met landelijke cijfers. De schatting is dat Nederland momenteel 450.000 tot 500.000 arbeidsmigranten telt. Omdat de economie aantrekt, groeit deze groep. Er is een tekort aan 100.000 plekken om deze arbeiders onder te brengen. Gaat het in Waadhoeke voornamelijk om kasarbeiders en logistiek personeel, in de rest van het land gaat het ook om zorgmedewerkers, horecapersoneel en arbeiders in de metaalindustrie.

Een van de oplossingen is de werknemers te huisvesten bij agrarische bedrijven. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Noordoostpolder op zogenaamde cultuurboerderijen. De Flevohoeve is er een voorbeeld van. Er wonen 112 arbeidsmigranten. Het gebouw heeft een beheerder, wat bij deze grote aantallen noodzakelijk is, aldus Van der Craats. Ook de aanwezigheid van recreatieve voorzieningen en ontspanningsmogelijkheden zijn van belang. Nadeel bij deze variant is dat de integratie moeilijk op gang komt.

Bij woonkernen of op bedrijventerreinen

Een oplossing die op meer plekken bevalt, is het neerzetten van panden voor arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Waalwijk heeft zo’n wooncampus voor 400 arbeidsmigranten die voornamelijk werken bij Cool Blue en Bol.com. Het gaat meestal om panden die er tijdelijk staan voor een periode van tien jaar. Ook hier is de integratie een nadeel. Als voordeel wordt ervaren dat de tijdelijke bewoners als extra ogen en oren voor het bedrijventerrein kunnen dienen dat daardoor als veiliger wordt ervaren.

Huisvesting in of nabij woonkernen is beter voor de integratie. Zo kent Bergen op Zoom zogenaamde Job Lodges, kleinschalige woonvormen met respectievelijk 12 en 48 kamers. Eindhoven ziet vooral heil in flexwonen. Daar loopt een project waarbij het deels leegstaande verzorgingshuis Genderhof is opengesteld voor studenten, mensen die net gescheiden zijn en arbeidsmigranten. Zij helpen op hun beurt de oudere bewoners. ,,Een magic mix onder één dak.’’

'Sneller resultaat'

Waadhoeke gaat een werkgroep instellen die begeleid wordt door KAW Architecten en in mei met een eerste aanzet voor een oplossing moet komen. Er komen vertegenwoordigers in van dorpsbelangen, werkgevers, uitzendbureaus, de gemeente, huurdersvereniging, particuliere huisvesters, woningcorporatie en arbeidsmigranten.

De aanwezigen zeiden donderdagavond dat er sneller resultaat moet komen omdat de oogst straks alweer in volle gang is en vele buitenlanders hier aan het werk zijn. Ook wees Robert van der Spek van Berlikumer Belangen erop dat de aangedragen oplossingen werken in grote steden, maar dat het in Waadhoeke om veertig kleinere dorpen gaat. 

Daar komt volgens de huurdersvereniging uit Franeker een ander probleem bij. Deze stad staat qua huisvesting al onder druk omdat er relatief veel cliënten van de GGZ wonen en statushouders er een plek zoeken.

De zaal drong erop aan eerst goed in kaart te brengen om welke aantallen het gaat. In Waadhoeke zouden het er volgens de gemeente 1200 zijn, maar er zijn ook schattingen van 3500. In de werkgroep moeten de werkgevers eerst maar eens met concrete cijfers komen.

 

Update 5 februari 2019

Inmiddels is er een werkgroep Huisvesting arbeidsmigranten geformeerd, op 6 februari komen zij voor de eerste keer bijeen. Zowel Huurdersvereniging Franeker als De Bewonersraad zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. Doel is om uiterlijk in mei 2019 een advies te presenteren in een publiekssessie van het kernteam Omgeving hoe om te gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten.

Lees verder

Franeker | Prestatieafspraken 2019 ondertekend

25-01-2019

Ook voor de gemeente Waadhoeke zijn de prestatieafspraken 2019 getekend. 

Van links naar rechts wethouder Nel Haarsma, directeur/bestuurder Wonen Noordwest Friesland Rein Hagenaars, algemeen directeur De Bewonersraad Frank van den Broek, voorzitter huurdersvereniging Franeker Marinus Duyzer en directeur/bestuurder Accolade Jeriça Hartholt.

Lees verder

SINT ANNAPAROCHIE | ingebruikname 32 woningen

14-09-2018

De 32 nieuwbouwhuurhuizen aan de Kempenaerstraat, Van Loonstraat en Steven Huygenstraat in Sint Annaparochie zijn gisteren
geopend. De zestien gezinswoningen en zestien levensloopbestendige woningen (geschikt voor senioren) zijn al verhuurd.

Bij wijze van openingshandeling plantte wethouder Nel Haarsma een boom, passend bij de groene uitstraling.

Lees verder

Corporatie stopt verkoop van huurwoningen

23-07-2018

Wonen Noordwest Friesland stopt met de verkoop van huurwoningen omdat er momenteel een grote vraag naar huurhuizen is.
Waar mogelijk haalt de woningcorporatie huurwoningen terug die op de nominatie staan voor verkoop. Het speelt vooral in de kernen Sint
Annaparochie, Dronryp en Menaam, licht beleidsmedewerker Germ Reitsma toe.

Huurwoningen die al verkocht zijn, maar met een terugkoopverplichting aan de corporatie, zal de corporatie terugnemen als de eigenaar
er vanaf wil. Als ze tenminste geschikt zijn voor de huurmarkt. Ook woningen waar de laatste huurder vertrekt en die in de planning
stonden om verkocht te worden, blijven in de verhuur. ,,We wilden dik twintig woningen per jaar verkopen, maar dat halen we zeker niet.’’
Een voorbeeld is de Van Wijngaardenstraat in Sint Jacobiparochie waar huurwoningen op de nominatie stonden voor verkoop. Die blijven
nu in de huurmarkt. ,,Het is een positieve ontwikkeling vergeleken met zo’n zeven jaar geleden. Toen was er leegstand en hadden we
moeiteomons bestand te verhuren. We gaven zelfs premies van 250 euro als iemand een huurder aandroeg.’’

Er is een sterke stijging van de huurvraag. Kwamen er vijf jaar geleden gemiddeld zeven reacties op een huurwoning, nu zijn dat er gemiddeld dertig. Voor grote steden zijn dat geen grote aantallen, maar voor de plattelandscorporatie wel. ,,Er zit meer druk op. De wachttijden lopen op tot minimaal een jaar.’’ Naar een verklaring zoekt de woningbouwvereniging nog. ,,Omdat we jaarlijks monitoren, kunnen we hier direct op inspelen. Toen we de toenemende huurvraag zagen, dachten we: hier moeten we wat mee.’’ Als mogelijke oorzaak noemt Reitsma starters die niet altijd meer een woning kunnen kopen. Zij worden weer richting huurmarkt gedreven. De grote vraag komt vooral van één- en tweepersoonshuishoudens. Starters die willen wonen in kernen waar wel wat voorzieningen zijn, zoals
een supermarkt. Het is precies de groep waar de stichting momenteel voor bouwt.

De ontwikkeling staat lijnrecht tegenover de resultaten uit een onderzoek van Partoer. Daaruit bleek dat het grootste deel van de starters op de woningmarkt niet in de dorpen wil wonen. Het is voor corporatie Elkien aanleiding om zich terug te trekken uit de kleine dorpen en het woningbezit daar af te stoten. Het onderzoek speelde in dorpen met grote kernen als Leeuwarden, Sneek of Heerenveen in de nabijheid. 
Elkien heeft altijd een ander beleid gevoerd dan Wonen Noordwest Friesland, constateert Reitsma. ,,Wij hebben ons nooit teruggetrokken
uit de dorpen, ook niet toen het minder ging. Wij vinden dat er huurwoningen moeten zijn voor wie op deze manier in eigen dorp wil blijven
wonen.’’ Het komt ook doordat Noordwest Friesland een echte plattelandscoöperatie is, denkt Reitsma.

Noordwest Friesland probeert huurders tevens te sturen. Wie snel een woning zoekt, wordt verzocht niet lukraak overal op te reageren.

Lees verder

MARSUM | Nieuwbouw huurwoningen

09-02-2018

In opdracht van Wonen Noordwest Friesland bouwt bouwbedrijf Lont een twee-ondereen- kap in de Uniastrjitte.

Dat is opmerkelijk omdat er jarenlang niet gebouwd mocht worden in het dorp in verband met de geluidszone rondom de vliegbasis.
Binnen deze zone mocht het aantal woningen niet toenemen, maar door veranderingen in de regels is bouw van enkele woningen nu wel mogelijk mits deze extra geïsoleerd worden. 

 

Lees verder

Woningplan Winsum

20-12-2017

Bouwbedrijf Van der Sloot en Bouwgroep Noord gaan 24 woningen bouwen in Winsum aan de oostkant van het dorp: De Driehoek.
Dit omvat het gebied tussen Molepaed, de Meamerterdyk en de Pier Winsemiusleane. Daar komen straks 8 sociale koopwoningen en
16 sociale huurwoningen. Het bouwplan is tot stand gekomen na een enquête naar de woonwensen van de inwoners. 

Lees verder

FRANEKER | Huurdersverenigingen hameren op betaalbaar houden woningen

02-11-2017

Voorafgaand aan de verkiezingen van de nieuwe gemeente Waadhoeke hebben de Huurdersvereniging Franeker en De Bewonersraad 1 november jl. hun verkiezingsmanifest gepresenteerd aan de diverse partijen van de gemeente Franekeradeel. Ook Accolade was aanwezig. De inzet van het manifest is om de politici te overtuigen van het belang van voldoende betaalbare huurwoningen en om de huren in de hand te houden. Omtrent het onderwerp riep directeur Frank van den Broek van de Bewonersraad corporaties en de gemeente op om samen met hen en de Huurdersvereniging de handen ineen te slaan.

,,Wij vinden namelijk dat het afgelopen moet zijn met het feit dat huren sneller stijgen dan de inflatie. Huren moeten in onze ogen rond de 535 euro blijven. Nu liggen de huren bij nieuwbouw of verbouw rond de 600 euro. Daarmee kom je boven het woonzorgquota, dat maximaal veertig procent van het netto huisinkomen mag zijn”, aldus de directeur van de Bewonersraad, die 30.000 van de 80.000 huurders in Friesland vertegenwoordigd die niet bij een plaatselijke verhuurvereniging zijn aangesloten.

Van den Broek: ,,Het zou bovendien mooi zijn als de gemeente Waadhoeke straks via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten druk zou uitoefenen op het ministerie om geld te investeren in duurzaamheid en om verkrotting tegen te gaan. Dus, om te kiezen voor leefbaarheid.”

Variatie

Ook de variatie in huurwoningen kwam aan bod. Om gettovorming en zogenaamde monoculturen tegen te gaan, pleitte Van den Broek ervoor om de variatie in wijken in stand te houden en ook daarbij rekening te houden met het huurbedrag van 535 euro.

,,De gemeente moet in onze ogen de komende jaren nagaan wat voor hen een sociaal-typische wijk is en hoe daar op te sturen om gemengde wijken te houden. De inbreng moet worden vastgelegd in prestatieafspraken. Maar dan wel anders dan nu. Nu is het vooral een uitgeschreven verhaal van corporaties in plaats van een uitgesproken mening van gemeenten.”

 

Onderzoek

Marinus Duyzer, voorzitter van de Huurdersvereniging Franeker die 745 huurders vertegenwoordigt, kondigde aan dat er medio november een betaalbaarheidsonderzoek start. Dat vond drie jaar geleden ook plaats. Daarbij wordt gekeken naar het inkomensplaatje van de huurders.

,,Wij willen onderzoeken of het inkomensbeeld onder onze huurders anders is dan het algemene beeld dat het Nibud schetst in haar cijfers. Wij zijn als huurdersvereniging opgezadeld met die cijfers. Instanties rekenen ons daar op af. De feiten liggen hier in onze ogen echter anders. Vandaar het onderzoek. De uitkomsten leggen we neer bij de gemeente. Die worden vervolgens meegenomen in de prestatieafspraken.”

 

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Teleurstellende belangstelling gemeenteraad voor toekomst huurders

21-09-2017

De drie huurdersbelangenorganisaties PEL (Vereniging Platform Een- en Tweepersoons huishoudens), Huurdersplatform Nieuw Elan en De Bewonersraad Friesland organiseerden gisteren een bijeenkomst voor betrokken wethouders en raadsleden van de gemeente Leeuwarden. Aanwezig waren ook de corporaties Elkien en WoonFriesland.

Slechts twee partijen van de uitgenodigde Leeuwarder raadsleden kwamen opdagen. "Teleurstellend", zegt algemeen directeur Frank van den Broek. "We vertegenwoordigen de belangen van misschien wel 20.000 inwoners in Leeuwarden. Het gaat om een kwetsbare groep huurders in de sociale volkshuisvesting voor wie wij aandacht vragen en die we een stem willen geven. Dat behalve de PvdA en FNP de rest van de gemeenteraad geen interesse toont in deze groep inwoners, die ook een belangrijk deel vormt van hun electoraat, vind ik triest en teleurstellend."

Betaalbare huurwoningen?
Met het oog op de op handen zijnde gemeenteraadsverkiezingen brachten genoemde drie organisaties een flink aantal punten naar voren waarvoor de gemeente(raad) naar hun mening de komende beleidsperiode oog moet hebben. Belangrijke thema's waren betaalbaarheid, beschikbaarheid van woningen en kwaliteit van woning en omgeving. Deze punten zijn in een manifest verwoord, dat aanwezigen in ontvangst konden nemen. Na de presentatie ontstond een geanimeerde discussie.   

Omrop Fryslan maakte voor hun nieuwssite en voor de radio een korte rapportage

Het manifest zal alsnog naar de secretariaten van de partijen worden nagestuurd om aandacht te vragen voor de punten van huurders. Nieuw Elan, PEL en De Bewonersraad zijn te allen tijde bereid u nog te woord te staan. 

Lees verder

St. ANNAPAROCHIE | 32 woningen op plek gesloopte school

21-07-2017

Op het terrein waar ooit de Ulbe van Houtenschool stond, komen een Aldi en 32 huurwoningen. De nieuwbouw - zestien gezinswoningen
en zestien levensloopbestendige huizen - start deze zomer in opdracht van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Ze worden
in juni 2018 opgeleverd. De huurprijs komt beneden de 600 euro per maand te liggen.

De nieuwe huizen vervangen 10 gedateerde en inmiddels gesloopte huurwoningen aan de Kempenaerstraat en een deel
van 55 gesloopte woningen aan de Dirk Janszstraat. Deze laatste woningen hebben plaatsgemaakt voor de schoolcampus
Middelsee waarin de Ulbe van Houtenschool nu gehuisvest is.

Lees verder

Woningen naar Wonen Noordwest Friesland

24-06-2017

Wonen Noordwest Friesland neemt 142 woningen over van Elkien in de dorpen Winsum, Wjelsryp en Spannum.
De overdracht vindt per 1 september plaats. De woningen liggen in het gebied dat vanaf 1 januari 2018 deel uit maakt van de
nieuw te vormen gemeente Waadhoeke. Wonen Noordwest Friesland is actief in de dorpen van de toekomstige gemeente Waadhoeke en
in Ferwerderadiel. Elkien wil zich meer richten op de grote kernen in haar werkgebied, zoals Leeuwarden, Sneek en Gorredijk.

Lees verder

Huurbeleid en huurverhogingen 2017

09-06-2017

Zoals elk jaar het geval is, ontvangt u rond de maand mei een brief van uw verhuurder met het voorstel voor huurverhoging voor dit jaar. Voordat u deze brief krijgt, gaat daar een heel proces aan vooraf.

De rijksoverheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt de maximale huurverhoging voor 2017 vast. De huur van een individuele woning mag in 2017 maximaal 2,8% omhoog. Huishoudens met een inkomen boven de €40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen tot 4,3%. Ook houdt de corporatie sinds 2017 rekening met de ‘huursombenadering’. Dit houdt in dat de huurverhogingen van alle huurwoningen van een corporatie tezamen niet hoger mogen uitkomen dan de inflatie (in 2016: 0,3%) plus 1 procent, dus per 01 juli 2017: 1,3%. Er zijn wel enkele uitzonderingen op die regel. Uw verhuurder moet rekening houden met de nieuwe spelregels bij alle huurprijsaanpassingen (naar boven of beneden) bij nieuwe verhuringen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Het is corporaties toegestaan deze jaarlijkse cyclus te verschuiven naar het tijdvak 1 januari van het komende jaar tot en met 31 december van het komende jaar.

De Bewonersraad zet in op betaalbaarheid

De bij De Bewonersraad aangesloten corporaties dienen in maart een verplichte adviesaanvraag in voor de jaarlijkse huurprijsaanpassing. Binnen zes weken reageren wij op het voorstel voor de huurprijsaanpassing. In z’n algemeenheid zien wij dat de corporaties een gematigder huurprijsbeleid hebben ten opzichte van voorgaande jaren, waarin de huren forser stegen. De Bewonersraad zet in op de betaalbaarheid van wonen. Ons uitgangspunt is een huurprijsstijging van nul procent, behalve in die gevallen waarin de corporatie kan laten zien dat de extra huuropbrengsten direct ten gunste komen van alle huurders. Bijvoorbeeld door investeringen in duurzaamheid en energetische voorzieningen. Of als de verhuurder door deze investeringen in een financiële positie wordt gebracht die niet als wenselijk wordt gezien. Een financieel gezonde corporatie is immers ook in het belang van alle huurders. Hier vindt u het overzicht met de huurprijsaanpassingen van de verschillende coporporaties.

Bezwaar mogelijk

Voor 1 mei, maar in ieder geval twee maanden voordat uw nieuwe huurprijs in gaat, ontvangt u bericht van de verhuurder. Dat is de al eerder genoemde brief! Wilt u uitrekenen of het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder klopt volgens de wet? Gebruik dan de huurverhogingscheck (www.huurverhogingscheck.nl) en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: de oude en nieuwe huurprijs en het puntenaantal van uw woning. Hebt u een hogere huurverhoging gehad (4,3%) maar uw inkomen is in 2016 gedaald, dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder, maar let op: uw bezwaarschrift (brief of e-mail) moet door de verhuurder ontvangen zijn voordat de huurverhoging ingaat. In de meeste gevallen is dit voor 1 juli 2017!

Hulp van De Bewonersraad

Komt u er zelf niet helemaal uit, neemt u dan contact op met onze telefonische hulpdienst. Elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur bereikbaar om uw huurvragen te beantwoorden: telefoon: 058 – 216 5457, e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl of chat: www.debewonersraad.nl

 

Lees verder

Kom naar de 'Hart voor je Dorp'- avond!

14-03-2017

Voor het eerst ook huurders van Wonen Noordwest Friesland welkom bij deze avond voor dorpsbelangen en dorpshuizen.

Op donderdagavond 11 mei a.s. organiseren Wonen Noordwest Friesland, Doarpswurk én De Bewonersraad de ‘Hart voor je Dorp’-avond. Voor het eerst zijn hierbij ook huurders van Wonen NWF van harte welkom. Opgave is wel noodzakelijk, dit kan via www.wonennwf.nl/hartvoorjedorp (vol=vol). De toegang is gratis. De bijeenkomst vindt plaats in Marsum, vanaf 19.30 uur. Deze avond kunt u kiezen uit 4 workshops:

1. Directe woonomgeving & voortuinen. Workshop door Wonen NWF en De Bewonersraad. Verwaarlozing en rommel geven veel ergernis. Wat doet Wonen NWF en wat kunt u als buurtbewoner zelf doen? Hoor er alles over in deze workshop. 

2. Democratische vernieuwing. Workshop door Doarpswurk. Legitimatie van verenigingen van dorpsbelangen in een dorp; vertegenwoordiging en belangenbehartiging, verbinding, mensen betrekken bij hun gemeenschap.

3. Sociale cohesie. Workshop door Wonen NWF, waarschijnlijk samen met het Gebiedsteam. Wat kunt u doen om de mate van verbondenheid in uw dorp te verbeteren. Welke ondersteuning kan Wonen NWF bieden? En wat doe je als mensen in je dorp overlast geven (verwarde personen)? Bij welke instanties kunt u terecht? 

4. En er is nog een verrassingsworkshop!

De ‘Hart voor je Dorp’-avond wordt sinds 2005 georganiseerd en vindt eens in de twee jaar plaats. Zoals de titel al aangeeft is de avond vooral bedoeld voor mensen die zich inzetten voor hun dorp, zoals via verenigingen van dorpsbelangen of dorpshuisbesturen. Er zijn echter ook veel huurders van Wonen NWF die zich graag (willen gaan) inzetten voor hun dorp. Zij zijn dit jaar ook van harte uitgenodigd. De kracht van de Hart voor je Dorp-avonden zit vooral in de combinatie van een inhoudelijk interessant programma, met voldoende mogelijkheid om met elkaar te praten, van elkaar te leren, te netwerken, etc. 

Lees verder

Prestatieafspraken 2017 gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt ondertekend

02-12-2016

De door Wonen Noordwest Friesland uitgebrachte bieding wordt beschouwd als 'de prestatieafspraken 2017'. Dit op grond van pragmatische redenen: de betreffende gemeenten zullen per 2018 de nieuwe gemeente Waadhoeke gaan vormen. Het wordt aan het nieuwe gemeentebestuur overgelaten om de woonvisies te integreren en te actualiseren.  

 

Prestatieafspraken Franekeradeel / Accolade
Op woensdag 7 december jl. waren de heer M. Duyzer (huurdersvereniging Franeker), mevrouw J. Hartholt (Accolade) en burgemeester E. van Zuijlen bij elkaar om de prestatieafspraken voor 2017 te ondertekenen (zie foto). Dit is de eerste keer dat de gemeente Franekeradeel prestatieafspraken heeft gemaakt in het kader van de nieuwe Woningwet.

Thema’s van de prestatieafspraken 2017 zijn:

 • Betaalbaarheid
 • Beschikbaarheid
 • Kwaliteit
 • Doelgroepen
 • Wonen, welzijn, zorg en WMO
 • Leefbaarheid
 • Overige afspraken

Lees verder

Wonen Noordwest Friesland bouwt 44 woningen

21-09-2016

In het uitbreidingsgebied van Deinum gaat WNWF gefaseerd 44 woningen bouwen. Daarvan worden zeven levensloopbestendige huurwoningen, aldus Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Om het plan bouwrijp te maken, stelt het college van Menameradiel aan de raad voor een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. Door de verkoop van kavels moet het plan uiteindelijk een positief resultaat opleveren. De bouwperiode wordt uitgesmeerd over zes jaar.

Lees verder

BERLIKUM | Blije huurders aan de Bûterhoeke

16-09-2016

Succesvolle samenwerking bewoners en De Bewonersraad

Bewoners aan de Bûterhoeke in Berlikum kregen eind 2013 een voorstel tot sloop van de woning. Het merendeel van de bewoners zag geen toegevoegde waarde in nieuwbouw, een goed renovatiepakket was meer gewenst. Wonen Noordwest Friesland zag in 2014 af van de sloopplannen, maar tot 2021 zou onzeker blijven wat de toekomstplannen voor de woningen waren.  

Keukentafelgesprek met De Bewonersraad

De regiomanager organiseerde op uitnodiging van de families Spin en Bakker een ‘keukentafelgesprek’. Na dit gesprek hebben de bewoners de directeur van Wonen Noordwest Friesland uitgenodigd. Dit bezoek heeft resultaat gehad! Tot grote vreugde van de bewoners worden de woningen in 2016 uitgebreid gerenoveerd. Men kan dus nog jaren betaalbaar aan de Bûterhoeke blijven wonen. Dat bewijst maar weer, samen staan we sterk!
 
 

Foto: familie Spin en Bakker

Lees verder

Nieuws uit uw regio

01-01-2016

Via deze pagina willen wij u op de hoogte houden van het nieuws uit uw gemeente. 

Lees verder
 • Achlum
 • Baijum
 • Berltsum
 • Bitgum
 • Bitgummole
 • Blessum
 • Boer
 • Boksum
 • Deinum
 • Dongjum
 • Dronryp
 • Firdgum
 • Franeker
 • Herbaijum
 • Hitzum
 • Ingelum
 • Klooster-Lidlum
 • Marsum
 • Menaam
 • Minnertsga
 • Nij Altoenae
 • Oosterbierum
 • Oudebildtzijl
 • Peins
 • Pietersbierum
 • Ried
 • Schalsum
 • Sexbierum
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Skingen
 • Slappeterp
 • Spannum
 • Tzum
 • Tzummarum
 • Vrouwenparochie
 • Welsrijp
 • Westhoek
 • Wier
 • Winsum
 • Zweins
   
content image