Weststellingwerf

Praat mee over de nieuwe woonvisie

02-06-2021

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen fijn kan wonen in Ooststellingwerf? Dat leggen we vast in onze nieuwe woonvisie. Hierin bepalen we ons woonbeleid voor de komende jaren. U als inwoner van de gemeente weet als geen ander wat hiervoor nodig is. Daarom vragen we u om mee te denken over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:  

 

1.      Wat voor woningen zijn er nodig? En voor wie?

2.      Hoe organiseren we wonen met zorg zodat mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen?

3.      Welke maatregelen nemen we om woningen te verduurzamen?

4.      Hoe zorgen we ervoor dat ook de woonomgeving prettig is?

 

We geven u graag  de mogelijkheid  om online uw mening te geven. U kunt dit doen via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie


Niet zo handig met een computer?

Wilt u graag meedenken over het wonen in Ooststellingwerf, maar doet u dat liever op papier? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0516, dan sturen wij u een exemplaar toe.

 

Bijeenkomsten > ook opnemen enquête

Wij organiseren in juli voor de verschillende dorpen online bijeenkomsten waar we met u in gesprek gaan over wonen in Ooststellingwerf. De bijeenkomsten zijn van 19.15 uur tot 21.00  uur. U kunt aanmelden via www.ooststellingwerf.nl/woonvisie.

 

Ravenswoud, Appelscha, Fochteloo                                                      maandag 12 juli

Oosterwolde                                                                                       woensdag 14 juli

Elsloo, Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Nijeberkoop                      maandag 19 juli

Waskemeer, Haule, Haulerwijk, Donkerbroek                                         woensdag 21 juli

 

Wanneer één van deze avonden u niet past, dan kunt aansluiten bij één de andere bijeenkomsten.  

Lees verder

Zuidoosten van Fryslân herkent woonvisie provincie niet

03-12-2020

Vijf gemeenten sturen brief aan het provinciebestuur

Om het woonbeleid in Fryslân goed in te vullen moet de provincie meer oog hebben voor woonbehoeften op de korte termijn. Denk aan de effecten van de coronacrisis, de mogelijke komst van de Lelylijn, leegloop van winkels in het centrum van steden en de toename van woningbouwinitiatieven vanuit de dorpen. Dit schrijft burgemeester Ellen van Selm in een brief aan de provincie, namens haar eigen gemeente Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Opsterland,Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Leegstand
Van Selm reageert met de brief op het concept-beleidsplan Wonen 2020-2030 van de provincie Fryslân. In dit plan schetst de provincie welke prioriteiten er zijn voor woonbeleid in de komende tien jaar. De provincie legt de nadruk op het voorkomen van woningoverschot en leegstand, kwaliteitsverbetering van de verouderde woningvoorraad en het tegemoetkomen aan de vraag van mensen met een tijdelijke woonbehoefte, zoals seizoenswerkers, spoedzoekers en arbeidsmigranten.

Om tot een conceptvisie te komen, heeft de provincie overlegd met de Staten en met gemeenten, via het Wenje Oerlis. Ook is gekeken naar bevolkingsprognoses en naar de Omgevingsvisie. De provincie spreekt in de visie van ‘een plan met breed draagvlak’. Maar de vijf gemeenten inZuidoost-Fryslân missen nog veel punten in het plan en delen een lange lijst met tips, opmerkingen en aanbevelingen.
Ook spreken de gemeenten een aantal conclusies tegen die in de conceptvisie staan. Zo staat daarin te lezen dat in alle regio’s en gemeenten in Fryslân, behalve in Leeuwarden, sprake is van een sterkedaling van de bevolking de komende tien jaar. De vijf zuidoostgemeenten denken dat dit per gemeente verschilt.

Ook herkennen zij zich niet in de conclusie dat er per saldo voldoendewoningen in Fryslân beschikbaar komen in de komende tien jaar. ‘Wij zien in de regio Zuidoost een tekort voor de genoemde periode. Alhoewelwij behoedzaam omgaan met woningbouw in onze dorpen, hebben wij meer woningbouwruimte nodig dan geprognosticeerd’, schrijft Van Selmin de brief.

Lokaal initiatief
Volgens Van Selm zijn er in de dorpen veel initiatieven voor woningbouw, bijvoorbeeld in Terwispel waar een groep inwoners heel serieus bezig iseen uitbreidingsplan te ontwikkelen. ‘Ze hebben lokaal de financiering geregeld en het plan voorziet zelf in een aantal sociale huurwoningen’,aldus Van Selm. De gemeenten missen onderscheid tussen de regio’s in het beleidsplan.
Ook besteedt het plan wat hen betreft weinig aandacht aan de leefbaarheid in de dorpen en het levendig houden van stedelijke centra als Drachten en Heerenveen en kernen als Oosterwolde, Wolvega en Gorredijk. Dat vinden de vijf gemeenten een gemiste kans, zeker in het kader van het geld voor de Regiodeal dat mede besteed wordt aan dit doel.

(FD 02.12.20)

Lees verder

WOLVEGA | 50 gratis VeiligWonen scans

30-09-2020

Vijftig huishoudens in Weststellingwerf kunnen gratis een VeiligWonen scan laten uitvoeren. Een adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid komt langs om de woning na te lopen op veiligheid en geeft tips over veel voorkomende inbraakmethoden.

De scans gaan naar de eerste vijftig bewoners die zich via de gemeente aanmelden.

Lees verder

NOORDWOLDE | Koloniewoningen mogelijk in Noordwolde

15-10-2019

De Maatschappij van Weldadigheid heeft de wens
om ook aan de ‘Vierdeparten’ in Noordwolde koloniewoningen van
de toekomst te bouwen.

Dat zegt directeur Minne Wiersma. En ook voor het gemeentebestuur van
Weststellingwerf is dat zeker bespreekbaar. De bouw van moderne
‘koloniewoningen’ is in Frederiksoord en Wilhelminaoord in volle gang. De bouw
van klimaatneutrale houtskeletwoningen op de plek waar ooit koloniehuizen zijn
gesloopt is een succes. ,,Er is een wachtlijst met 200 mensen’’, meldt directeur
Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid. ,,We maken die lijst niet
langer, er vallen altijd wel weer een paar mensen af, zo leert de praktijk.’’

Dat de bouw ‘hot’ is, weet ook wethouder Jack Jongebloed van Weststellingwerf.
Jongebloed zet de deur open voor een haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van
woningen aan de Oost- en Westvierdeparten.

De Maatschappij bouwt nu op eigen grond en heeft aan de Vierdeparten ook nog
grond in het bezit waar ooit koloniewoningen stonden. De woningen leveren via
erfpacht de Maatschappij structurele inkomsten op, gemiddeld zo’n 5000 euro.
Verder is het doel om de herkenbaarheid in landschap en bebouwing zoveel
mogelijk te herstellen. De koloniewoningen passen binnen het authentieke beeld
van de karakteristieke lintbebouwing in de Koloniën van Weldadigheid.

De basiswoning van 80 vierkante meter wordt casco geboden voor 240.000 euro
vrij op naam of 270.000 euro sleutelklaar. Sinds 2012 zijn er 34 gebouwd op kavels
van zo’n 1200 vierkante meter tot 1500 vierkante meter.

Lees verder

WOLVEGA | Woonlasten in Weststellingwerf gaan omhoog

28-09-2019

Gemeente rekent op tekorten in 2020 en 2021

De kleine financiële meevallers van de gemeente Weststellingwerf zijn lang niet genoeg om de tekorten op jeugdzorg goed te maken. En ook een extra bijdrage vanuit het rijk voor jeugdzorg maakt wel wat goed, maar niet alles. Onderaan de streep van de najaarsnota van
Weststellingwerf staat daardoor nog altijd een tekort van een miljoen euro op het sociaal domein.

Gisteren maakte de gemeente de najaarsnota bekend. Weststellingwerf schreef lang zwarte cijfers en kan met een algemene reserve van achttien miljoen euro wel tegen een stootje. Maar voor 2020 en 2021 wordt een tekort geraamd van 332.000 en 351.000 euro. De verwachting is dat de gemeente daarna weer uit de rode cijfers komt.

Wethouder Jack Jongbloed moet aan de nieuwe financiële situatie wennen. ,,Voor het eerst heeft Weststellingwerf géén positief resultaat
voor de eerste twee begrotingsjaren. Om het tekort op het sociaal domein verder terug te dringen, blijft Weststellingwerf zich inzetten voor meer geld vanuit het rijk.” Hij heeft goede hoop dat dat er komt. Inwoners van Weststellingwerf gaan wel iets merken van de tekorten,
want het college kiest ervoor om de gemiddelde woonlasten met achttien euro per huishouden te verhogen. Dit wordt verwerkt in de
onroerendezaakbelasting voor woningen en de riool- en afvalstoffenheffing. De gemiddelde woonlasten voor inwoners stijgen
hiermee volgend jaar naar 692 euro.

Het college wil daarnaast meer grip krijgen op de uitgaven. Daarvoor wordt bijvoorbeeld de onderwijsbegeleiding niet meer uitbesteed, maar wordt die gedaan door gebiedsmedewerkers van de gemeente. Verkoop van de voormalige school de Triangel in Steggerda aan Dorpsbelang Steggerda leverde de gemeente een verlies op, omdat het pand 90.000 euro onder de boekwaarde werd verkocht.

Eikenprocessierups 
Een onverwachte financiële tegenvaller was de bestrijding van de eikenprocessierups. Het afgelopen jaar waren er veel meer meldingen
dan gebruikelijk en moest de gemeente meer maatregelen nemen. Daardoor werd het hiervoor beschikbaar gestelde budget overschreden.
Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden om dit op te vangen.

Het vertrek uit het sociale werkbedrijf Caparis, leverde Weststellingwerf een financieel voordeel op, waarvan de hoogte nog niet bekend is. De afrekening is klaar, maar de gemeente wacht af wat de verdere ontwikkelingen voor de herstructurering van de gemeenschappelijke
gelden zijn. Weststellingwerf blijft de komende tijd in ieder geval investeren in het centrum van Wolvega, de exploitatie van de Lindewijk
in Wolvega en het gebied de Rottige Meente- Driewegsluis.

Lees verder
 • Blesdijke
 • Boijl
 • De Blesse
 • De Hoeve
 • Langelille
 • Munnekeburen
 • Nijeholtpade
 • Nijeholtwolde
 • Nijelamer
 • Nijetrijne
 • Noordwolde
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldetrijne
 • Oosterstreek
 • Peperga
 • Scherpenzeel
 • Slijkenburg
 • Sonnega
 • Spanga
 • Steggerda
 • Ter Idzard
 • Vinkega
 • Wolvega
 • Zandhuizen