Weststellingwerf

OOSTERSTREEK | WoonFriesland verkoopt 3 starterswoningen

05-04-2022

Jongeren met binding dorp krijgen voorrang

WoonFriesland geeft in Oosterstreek voorrang aan starters op de woningmarkt. Het sociaal verhuurbedrijf verkoopt via loting in mei drie woningen onder jongere belangstellenden die een band hebben met het dorp. Zo krijgen zij een eerlijke kans om een woning te kopen. De kopers betalen een vaste prijs, namelijk de taxatiewaarde en niet de commerciële marktwaarde. De prijzen variëren tussen de € 170.000 tot € 195.000. Via een flyer worden de inwoners geïnformeerd.

 

De drie woningen aan de Schoolstraat staan leeg. Op oudejaarsdag ‘kraakten’ leden van oudjaarsvereniging D’Olde Togers de huurhuizen, om aandacht te vragen voor de krapte op de woningmarkt. Vooral starters hebben daar last van. Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland kan de actie van de jongeren wel waarderen. “Op een ludieke manier hebben zij het woningtekort voor starters aan de orde gesteld. Wij wilden deze woningen al verkopen en hebben begin van het jaar beloofd om te kijken of wij dit specifiek kunnen en mogen doen aan starters. Dat kan en dat doen we tegen een reële en vaste prijs, namelijk de waarde waarop ze zijn getaxeerd. Hiermee voorkomen we dat er overboden kan worden en zo maken starters echt een kans op een koopwoning in eigen dorp.”

 

Het sociaal verhuurbedrijf verkoopt bijna nooit woningen. Deze drie huurhuizen vormen een uitzondering.

 

Economische of sociale banden

Het toekennen van de woningen gebeurt met een loting. Belangstellende starters kunnen zich hiervoor aanmelden bij Lamberink Makelaars Friesland uit Heerenveen. Wie deel wil nemen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen geïnteresseerden op 1 januari 2022 niet ouder zijn dan 35 jaar en een hypotheek voor de verkooprijs kunnen krijgen. Ook moet de koper op 1 januari 2022 in Oosterstreek wonen of enige periode daarvoor, minstens twee jaar onafgebroken, hier woonachtig zijn geweest. En er geldt er een zelfbewoningsplicht. Melden geen mensen met zulke banden zich aan, dan zijn andere jonge starters uit de gemeente Weststellingwerf welkom om deel te nemen. De loting door de notaris vindt plaats op 11 mei om 19.30 uur in het dorpshuis van Oosterstreek.

 

 

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AnneMarieke Voortman, woordvoerder WoonFriesland, telefoon: 06 53238523.

 

 

Algemene informatie

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf. Wij werken aan goed en betaalbaar wonen. Dit doen we elke dag met hart en ziel, in één keer goed, onder het motto: Gewoon doen!
In Friesland verhuren wij ongeveer 22.000 goede en betaalbare woningen en overige eenheden en vertegenwoordigen we 25% van de sociale huurmarkt. We zijn actief in Friesland in 16 gemeenten, zowel in steden als op het platteland en op de Waddeneilanden.

 

 

 

 

Lees verder

WOLVEGA | Woningen voor senioren van starters

23-02-2022

Het stedenbouwkundig plan voor het tweede deel van de nieuwe Lindewijk in Wolvega is af. De verwachting is dat de bouwers in het najaar van 2023 kunnen beginnen. Er zal een mix van dertig huur- en koopwoningen worden gebouwd. Twintig woningen zijn bedoeld voor senioren en tien voor starters. De gemeente Weststellingwerf verwacht dat de starterswoningen verkocht zullen worden vanaf een bedrag van 220.000 euro. Elke woning heeft een eigen tuin en een tot drie slaapkamers. Het gebied is tevens autoluw

<22.02.22>

 

Lees verder

Subsidiepot Regiofonds open

10-01-2022

Inwoners van de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf kunnen vanaf maandag opnieuw plannen indienen voor het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland en is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied te bevorderen. Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen bijdragen tussen de 3000 en 5000 euro aanvragen voor projecten die dorp- en gemeentegrens overschrijden. In totaal zit er 200.000 euro in de subsidiepot.

 

<LC 07.01.22>

Lees verder

Prinsjesdag biedt geen soelaas voor de wooncrisis

23-09-2021

Waar is de Minister van Volkhuisvesting en Wonen

Gisteren zijn we getuige geweest van Prinsjesdag. Een Troonrede van onze Koning, geschreven door een demissionair kabinet. Een kabinet wat meer met zichzelf bezig lijkt dan met de enorme problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape in plaats van een gezamenlijk gevoel van urgentie op de enorme stapel dossiers waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een zeer zorgelijke situatie. Zo laat men die vermaledijde verhuurdersheffing voortbestaan, een regelrechte ramp voor het volkshuisvestelijk domein in ons land. Deze heffing zorgt er voor dat er niet voldoende nieuwbouw gebouwd kan worden, de verduurzamingsoperatie enorm vertraagt en onderhoud van duizenden woningen uitgesteld wordt. De aangekondigde structurele verlaging van deze heffing vanaf 2022 met 30 miljoen is een habbekrats terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Huurders met de meest smalle beurzen betalen deze anderhalf miljard aan heffingen indirect aan “Den Haag”. De Bewonersraad vindt dit uiterst verwerpelijk en onacceptabel en eist dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt afgeschaft. Geen verlaging van deze heffing maar volledig afschaffen.


Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is de Bewonersraad een doorn in het oog en wij hadden  op zijn minst verwacht dat er in ieder geval een aantal oplossingsrichtingen geboden werden. Niets van dat alles! Steeds meer mensen die géén sociale huurwoning kunnen vinden worden zo in de armen gedreven van particuliere huiseigenaren, huisjesmelkers en grote beleggers die, vanuit oogpunt van winstbejag, vaak tegen exorbitant hoge huurprijzen en slecht onderhoud hun bezit te gelde maken. Dit moet echt stoppen! Veel mensen met een smalle beurs belanden in een financieel rampzalige situatie waar ze moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit kunnen komen.

Terwijl ik dit opiniestuk schrijf zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gaande. Ook de Tweede Kamer lijkt helaas méér met zichzelf bezig te zijn dan met de zaken waar het echt om gaat. Elkaar vliegen afvangen, kissebissen over van alles en nog wat, posities innemen en soms uit zijn op, zoals ik het maar noem, wraak op wat er in het verleden is gebeurd. Soms vraag ik me af in wat voor land we leven. Het ooit zo beschaafde Nederland waar oog voor elkaar was, waar we naar elkaar omkeken, waar grondrechten, zoals een fatsoenlijk dak boven je hoofd, de normaalste zaak van de wereld waren, lijken te zijn opgelost in een poel van politiek gekrakeel en een dodelijk positiespel van politici. Voordat ik de laptop openklapte om dit stuk te schrijven was de laatste stand van zaken van de Algemene Beschouwingen dat het gelukkig lijkt dat een meerderheid van de Kamer kiest voor het daadwerkelijk afschaffen van de verhuurdersheffing. Wanneer dat het geval is, is er een voorzichtige eerste stap gezet. Ook de wens van een aantal partijen om opnieuw een Ministerie voor Volkshuisvesting en Wonen in het leven te roepen geeft hoop! De Bewonersraad wil deze ministerspost weer terug in een nieuw te vormen kabinet. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”. Laten we hopen dat Den Haag zich snel herpakt en dat er een nieuw evenwichtig kabinet gevormd kan worden waarbij het Ministerie van Volkshuisvesting en Wonen daadkrachtig en ruimhartig te werk kan gaan om deze enorme puinhoop op te ruimen want zo kan het écht niet langer!

Gert Brouwer
Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad.

 

Lees verder

Vacature RvC Woningstichting Weststellingwerf

20-09-2021

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Weststellingwerf zoeken wij een ervaren en verbindende toezichthouder met aandachtsgebied management, organisatie- en bedrijfskunde

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Weststellingwerf bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Twee van de leden worden benoemd op voordracht van De Bewonersraad.

De RvC van Woningstichting Weststellingwerf heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat tevens de directeur-bestuurder met raad ter zijde. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten van Woningstichting Weststellingwerf.

Per 1 januari 2022 zal er in de RvC van Woningstichting Weststellingwerf een vacature ontstaan voor een lid Raad van Commissarissen met aandachtsgebied Management, Organisatie- en Bedrijfskunde. Het betreft een zetel op voordracht van De Bewonersraad.

Huurdersvereniging De Bewonersraad

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich (sinds 1993) in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad Friesland werkt in 14 gemeenten.

De vereniging kent een formele overlegovereenkomst met 6 corporaties, waaronder Woningstichting Weststellingwerf, en onderhoudt functionele contacten met alle corporaties in Friesland. De Bewonersraad kent eenzelfde overeenkomst met de commerciële verhuurders Stichting Woningmaatschap Leeuwarden (VSN) voor huurders in Drachten en Burgum, alsmede Estea Capital voor huurders verspreid over heel Friesland.

Profiel huurderscommissaris

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

   • Aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring heeft;
   • Vanuit een bedrijfskundige achtergrond ruime ervaring heeft met organisatieontwikkeling en veranderprocessen;
   • Aantoonbaar kennis en/of ervaring heeft met huurdersbelangen;
   • Zicht heeft op de leefwereld van huurders en de huurderinvalshoek goed kan verwoorden in de RvC;
   • Zich bewust is van het maatschappelijk belang van corporaties en daar ook goed op aanspreekbaar is;
   • Een duidelijke visie heeft op toezicht en governance ‘nieuwe stijl’;
   • Kennis heeft van en ervaring heeft met governance vraagstukken en de rol van de RvC;
   • Door werken en/of wonen aantoonbare kennis heeft van- en zich betrokken voelt bij de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied en de regio.

De profielschets kunt u hier downloaden.


De RvC van Woningstichting Weststellingwerf streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd en overige competenties.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC op voordracht van De Bewonersraad voor Woningstichting Weststellingwerf? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Anna Ermers, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39275.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Lees verder
 • Blesdijke
 • Boijl
 • De Blesse
 • De Hoeve
 • Langelille
 • Munnekeburen
 • Nijeholtpade
 • Nijeholtwolde
 • Nijelamer
 • Nijetrijne
 • Noordwolde
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldetrijne
 • Oosterstreek
 • Peperga
 • Scherpenzeel
 • Slijkenburg
 • Sonnega
 • Spanga
 • Steggerda
 • Ter Idzard
 • Vinkega
 • Wolvega
 • Zandhuizen