Wetterskip wil 780.000 euro bij minima halen

Fikse bezuinigingen nodig in komende jaren

Wetterskip Fryslân moet flink aan de bak om de begroting de komende jaren sluitend te maken. Daartoe worden de belastingen meer verhoogd dan beloofd en wordt de kwijtscheldingsregeling voor minima versoberd. Met dat laatste wil het waterschap 780.000 euro op jaarbasis bezuinigen.

Dit staat in de Kaderbrief die het dagelijks bestuur heeft opgesteld en waarover deze week is gedebatteerd in het algemeen bestuur.
 

Mensen in de bijstand komen nu in aanmerking voor kwijtschelding van 100 procent van de waterschapsbelasting. Het dagelijks bestuur stelt voor deze norm op 80 procent vast te stellen. Ongeveer 13.000 huishoudens in Fryslân komen voor kwijtschelding in aanmerking. De financiële positie van het Wetterskip is zorgelijk, concludeert onderzoeksbureau Lysias in een rapport.
 

Evenwicht

Een evenwicht tussen de uitvoering van de taken, acceptabele belastingen en een gezonde schulden- en reservepositie is met de huidige koers niet te bereiken, aldus Lysias. Het algemeen bestuur heeft bepaald dat de belastingstijging de komende jaren beperkt blijft tot 2 procent, maar die ambitie is niet houdbaar. ‘Het Wetterskip heeft niet zoveel te kiezen’, aldus het rapport. De begroting over 2021, die afstevende op een tekort van 6,5 miljoen euro, valt nu gunstiger uit. De tussenrapportage laat nu een tekort van 3,8 miljoen zien.

Dagelijks bestuurslid Bé de Winter zei deze week dat het bestuur streeft naar een sluitend meerjarenperspectief 2022-2026 en een acceptabele reservepositie. In de commissievergadering uitten diverse fracties hun ongenoegen over de verlaging van de kwijtschelding; op 6 juli valt in de bestuursvergadering de definitieve beslissing. Dat is niet het enige bezuinigingsvoorstel. Ook het budget voor innovatie wordt verlaagd en de leges verhoogd, is het voorstel. En de belastingen worden toch meer verhoogd dan eerder beloofd.
 

Niet boven nul te krijgen

Afgesproken was dat de belastingverhoging voor watersysteembeheer jaarlijks 2 procent stijgt, met een uitschieter van 5 procent in 2024. Die op waterzuivering staat ook vast op 2 procent. Dat kwam in ruil voor een eenmalige forse verhoging in 2020. Maar daarmee is het verwachte jaarresultaat niet boven nul te krijgen, berekende Lysias. Twee tot drie miljoen zal het waterschap jaarlijks tekort komen als de huidige koers wordt aangehouden.

Hoewel het dagelijks bestuur op voorhand terughoudend is met het draaien aan de tariefknop, stelt het toch voor de forsere belastingverhoging door te voeren. Voor systeembeheer gaat het tussen 2022 en 2026 om 3,0 tot 3,1 procent en op zuiveringsgebied om 3,9 tot 4,2 procent. Voor meerpersoonshuishoudens gaat het om meerkosten tussen de tien en twintig euro. Boerenbedrijven betalen zo’n 220 euro meer per jaar.
 

 

(FD 28.06.21)