Woningcorporaties investeren ruim 7 miljoen in gemeente Opsterland

Vooral aandacht voor betaalbare woningen en kwetsbare doelgroepen

De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2020 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid vastleggen. De partijen hebben een prima samenwerking om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken. De afspraken richten zich onder andere op de betaalbaarheid van het wonen en het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad. De corporaties hebben plannen om in 2020 voor in totaal ruim € 7 miljoen te investeren in de gemeente Opsterland.

Sociaal domein vraagt extra aandacht
Naast de betaalbaarheid van wonen richten partijen zich ook op kwetsbare doelgroepen en de leefbaarheid in de dorpen. Zo is er veel aandacht voor huishoudens met geldzorgen en huishoudens die zorg of begeleiding nodig hebben. Tussen de corporaties, de gemeente, welzijn- en zorgorganisaties vindt goede afstemming plaats om huishoudens de zorg te bieden die ze nodig hebben. Door een vroegtijdige signalering proberen de betrokken partijen te voorkomen dat het woon- en leefklimaat in wijken en dorpen onder druk komt te staan.

Investering corporaties draagt bij aan energieneutraal doelstelling van Opsterland
Het vernieuwen en verbeteren van de woningvoorraad door Elkien en WoonFriesland is een continu proces. Ook in 2020 investeren beide corporaties fors in verduurzaming, onderhoud en kwaliteitsverbetering. Hiermee dragen zij bij aan de ambitie van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn. Elkien is eigenaar van 2107 huurhuizen en heeft een investering van ruim 5 miljoen gepland. Het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland bezit 602 woningen in de gemeente en investeert in 2020 ruim 2 miljoen.