Woningcorporaties: versnellen verduurzamen huurwoningen onmogelijk zonder extra geld

Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Dat mag echter niet ten koste gaan van hun kerntaak: zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Op basis van deze uitgangspunten blijven corporaties meepraten over het Klimaatakkoord, dat het kabinet graag dit jaar met partijen wil sluiten. Dat besloten corporatiebestuurders op 6 juli tijdens een ledencongres van branchevereniging Aedes.

Aedes neemt deel aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving, waarvan Diederik Samsom voorzitter is. De inzet van corporaties is eerder vastgelegd in een position paper: woningcorporaties kunnen en willen bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Ze verduurzamen hun woningen, maar de belangrijkste opgave is om voldoende huizen te bouwen en om de huren voor bewoners betaalbaar te houden. Alles tegelijk is financieel niet mogelijk en het is niet redelijk dat de sociale huursector als voorloper extra kosten voor haar rekening neemt.

Tussenstand
De klimaattafel heeft de hoofdlijnen vastgelegd in een tussenstand. Onderdeel daarvan is het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij: partijen bekijken of nieuwbouwprojecten in de pijplijn alsnog gasvrij kunnen worden gemaakt. Ook ligt het voorstel de Startmotor op tafel: in de komende drie jaar 100.000 sociale huurwoningen extra van het gas halen. Op dinsdag 10 juli presenteert Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, de tussenstand, samen met die van de andere vier klimaattafels.

Gelijk oversteken
Corporatiebestuurders besloten op basis van de tussenstand mee te blijven praten over uitwerking van de hoofdlijnen. Ze gaven hun vertegenwoordigers mee dat de doelen die in een akkoord komen realistisch moeten zijn. En ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden. Over dat uitgangspunt nam het congres een motie aan: ‘Gelijk oversteken: versnelling is alleen mogelijk met extra geld’. Ook moet er in afspraken rekening worden gehouden met verschillen tussen corporaties en hun werkgebied.

Randvoorwaarden
De hoofdlijnen worden in het najaar uitgewerkt en volgens planning ligt er eind dit jaar een Klimaatakkoord. Dat wordt dan aan de leden van Aedes voorgelegd. Aedes-voorzitter Marnix Norder kan goed uit de voeten met de randvoorwaarden die hij van de bestuurders meekrijgt voor het overleg aan de klimaattafel: ‘Corporaties laten zien wat ze kunnen bijdragen. Maar als Nederland het tempo wil versnellen, moet er geld bij. De belastingdruk op corporaties neemt nog steeds toe, daar moet het kabinet wat aan doen. Anders zijn de ambities niet haalbaar. We willen graag en de zon gaat weliswaar voor niets op, maar ieder zonnepaneel moet betaald worden.’